Norsk vejledning – Københavns Universitet

Ansøgere med norsk eksamen

Som ansøger med en norsk eksamen søger du om optagelse på lige fod med ansøgere, der har en dansk adgangsgivende eksamen, undtagen medicin, odontologi og veterinærmedicin. På disse tre uddannelser er der en særlig kvoteordning, hvilket betyder, at der er et loft over, hvor mange norske ansøgere, der kan optages:

Medicin  maks. 24 optages* 
Odontologi  maks. 5 optages* 
Veterinærmedicin  maks. 5 optages*

* 10 % optages i kvote 2 på medicin og odontologi, mens 50 % optages i kvote 2 på veterinærmedicin.

For at være berettiget til at søge om optagelse på en uddannelse, skal du opfylde disse krav:

*Kravet, om mindst 6,0 i gennemsnit gælder ikke alle uddannelser. Se under uddannelsen.

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om din eksamen er adgangsgivende og foretager en omregning af dine karakterer og fagniveauer til det danske system. Vi benytter retningslinjer fra Styrelsen for Forskning og Uddannelser, som du finder i Eksamenshåndbogen.

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12

Læs om ansøgning uden dansk CPR-nummer.

Adgangsgivende eksamen

For at du kan søge om optagelse på en uddannelse i Danmark, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen. For norske ansøgere vil det sige, at du skal have generel studiekompetence ved en 3-årig studentereksamen fra videregående skole - som regel Vitnemål videregående opplæring - eller tilsvarende.

Er din eksamen fra Norge, kan vi i de fleste tilfælde omregne dit gennemsnit til den danske karakterskala og du kan søge om optagelse i to kvoter: Kvote 1 og kvote 2. Har du søgt om optagelse i kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1. Du skal altså kun søge én gang, hvis du søger i kvote 2.

Karakterkravet 6,0

Gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus). Kravet vedrører den danske karakterskala. Det betyder, at vi først omregner dit norske gennemsnit til et dansk ved hjælp af omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen og derefter tjekker, om det omregnede gennemsnit er lige med eller højere end 6,0.

For eksamener, hvor det ikke er muligt at udregne et gennemsnit, foretager vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra dit adgangsrundlag kan sidestilles med karakterkravet på 6,0. Rent praktisk ser vi på dine karakterer fra din studentereksamen, en eventuel universitetsuddannelse og eventuel supplering.

Hvis dit gennemsnit er lavere end 6,0, eller hvis vi vurderer, at dine karakterer er for lave, er det kun muligt for dig at søge om optagelse på Københavns Universitet, hvis du får en dispensation for karakterkravet.

Karaktergennemsnittet fra dit førstegangsvitnemål

Vi beregner dit karaktergennemsnit ud fra dit originale førstegangsvitnemål/primære vitnemål. Hvis du har forbedret din eksamen eller taget supplerende kurser efter endt 3-årig videregående skole, regnes det ikke med i karaktergennemsnittet, når du søger optagelse i Danmark.

Du kan dog bruge dit kompetansbevis til at opfylde de specifikke adgangskrav, såfremt kurserne ikke allerede fremgår af dit førstegangsvitnemål/primære vitnemål. Hvis du både har et førstegangsvitnemål og et samlet kompetansbevis, skal du uploade begge dele sammen med din ansøgning på Optagelse.dk.

Du kan se, hvad dit norske karaktergennemsnit svarer til på den danske skala i Eksamenshåndbogen. Der kan du også se, om din eksamen er adgangsgivende i kvote 1 eller kvote 2.

Bemærk også, at karaktergennemsnittet som regel ligger højere på medicin, odontologi og veterinærmedicin på grund af den særlige kvoteordning for norske ansøgere.

Bonus: Vi ganger dit første eksamensgennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse inden for 2 år efter, du har afsluttet din adgangsgivende eksamen. Det kaldes hurtigstartsbonus.

Se tjeklisten over dokumenter, du skal sende med din ansøgning.

Specifikke adgangskrav

Hver uddannelse på Københavns Universitet har nogle specifikke adgangskrav, som du skal opfylde. Det drejer sig om bestemte fagniveauer, dvs. danske A-, B- og C-niveauer, som svarer til de udenlandske grund-, mellem- og højniveaufag. Det kan både være fag, som du havde i din gymnasiale uddannelse, men også i løbet af en eventuel universitetsuddannelse eller / og supplering. Du finder adgangskravene under den enkelte uddannelse.

Benyt omregningstabellerne i Eksamenshåndbogen til at se, om du opfylder de danske fagniveauer. Du har mulighed for at supplere fag og niveauer, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav.

Bemærk, at omregningstabellerne revideres løbende og opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Omregningstabel - fag og niveauer

I denne omregningstabel over fagniveauer (pdf), kan du sammenligne dine norske fag og niveauer med de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du vil søge om optagelse på.

Bemærk: Omregningstabellen opdateres i Eksamenshåndbogen hvert år i marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

Supplering 

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav for uddannelsen, skal du supplere inden studiestart. Du kan supplere både i Danmark og Norge, men vær opmærksom på, at du supplerer til rette fagniveau. Er du i gang med at supplere, skal du oplyse i din ansøgning på Optagelse.dk, at du er tilmeldt suppleringskursus.

Sprogkrav

Undervisningssproget på Københavns Universitet er dansk. Derfor er Dansk A et adgangskrav til alle uddannelser. Alle elever i dansk gymnasieskole er undervist i dansk på A-niveau, dvs. det højeste niveau. For dig, der søger om optagelse med en norsk eksamen, vil kravet om Dansk A normalt kunne erstattes med norsk på højeste niveau, dvs. 3 års norsk (hovedmål, sidemål og mundtlig).

Vi kræver ingen danskprøve, da modersmålet norsk træder i stedet for dansk. Til gengæld erstatter norsk ikke kravet om 'yderligere fremmedsprog', som der er krav om på alle humanistiske uddannelser. Du skal derfor både have norsk, engelsk og et ekstra fremmedsprog, hvis uddannelsen kræver det.

Hvis du ikke har norsk som dit modersmål og har du bestået Bergentesten med ”Godt bestået”, kan den bruges som dokumentation på, at du opfylder sprogkravet om danskkvalifikationer. Du skal desuden dokumentere, at du opfylder kravet om modersmål på højeste niveau. Læs mere om sprogkravet her.