Begrænsning af dobbeltuddannelse – Københavns Universitet

Har du allerede afsluttet en uddannelse?

Har du gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau (fx en kandidatuddannelse), skal der som udgangspunkt gå 6 år, før du kan starte på en ny bacheloruddannelse.

Hvis du søger om optagelse i 2018 betyder det, at uddannelsen skal være afsluttet senest 1. september 2012, for at vi kan give dispensation. Den dato der regnes fra, er den afslutningsdato, der står på beviset. Står der ikke en afslutningsdato på beviset, vil det være datoen for sidst givne karakter på uddannelsen.

Reglen gælder også uddannelser, der på afslutningstidspunktet var en mellemlang, videregående uddannelse, men efterfølgende er blevet en professionsbacheloruddannelse.

Du har mulighed for at søge om dispensation

Det er fastsat i adgangsbekendtgørelsen, at vi kun i særlige tilfælde skal give dispensation fra denne regel om begrænsning af dobbeltuddannelse. Du får dispensation, hvis:

  • Vi vurderer, at du på grund af helbredsmæssige forhold ikke kan benytte din tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet (fx hvis du er kirurg, og har mistet førligheden).
  • Din tidligere gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller ikke længere eksisterer. Dvs. hvis din uddannelse ikke længere giver adgang til arbejdsmarkedet. (Fx hvis du har mistet din autorisation)

Det er ikke muligt at få dispensation, alene fordi din tidligere gennemførte uddannelse ikke længere udbydes eller studieordningen er ændret. 

Ansøgningsskema og dokumentation

Du kan søge om dispensation fra 1. februar, samtidig med at du søger optagelse på Optagelse.dk. Sammen med dit dispensationsskema, skal du uploade dokumentation for forholdene. Afhængig af, hvad du søger om dispensation på baggrund af, vil dokumentationen oftest være:

  • dokumentation for din tidligere gennemførte uddannelse
  • lægeerklæring eller sygejournal, du har fået ved konstatering af tabt erhvervsevne
  • dokumentation for at din tidligere gennemførte uddannelse ikke længere giver adgang til arbejdsmarkedet.

Uddannelser undtaget fra reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vedligeholder løbende en liste over uddannelser, som på grund af særlige arbejdsmarkedsbehov er undtaget fra reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse. I 2017 og 2018 vil følgende bacheloruddannelser på Københavns Universitet ikke være omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse:

  • Datalogi
  • Forsikringsmatematik
  • Matematik
  • Matematik-økonomi
  • Nanoscience


Du kan altså frit søge om optagelse på ovenstående uddannelser, selvom du har gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller anden dansk heltidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau.

Udenlandske eller delvist deltagerbetalt uddannelser

Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse gælder for fuldt statsfinansierede danske uddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse. 

Har du fx gennemført en uddannelse i udlandet eller en delvist deltagerbetalt dansk uddannelse tilrettelagt som deltidsuddannelse, vil du derfor som udgangspunkt ikke være omfattet af begrænsningen af dobbeltuddannelse. 

Uddannelser fra Grønland og Færøerne betragtes som udenlandske uddannelser og er dermed ikke omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse.