Karakterkrav – Københavns Universitet

Hvis du ikke opfylder karakterkravet 6,0

På langt de fleste af vores uddannelser, skal du opfylde et karakterkrav på 6,0 for at kunne søge om optagelse på en uddannelse. Karakterkravet gælder både i kvote 1 og kvote 2.

Opfylder du ikke karakterkravet, kan du søge om dispensation på baggrund af usædvanlige forhold, eller hvis du har tilsvarende faglige kvalifikationer.
Se hvordan du søger om dispensation. 

Usædvanlige forhold

Usædvanlige forhold er alvorlige forhold, der tydeligt har haft negativ indflydelse på din præstation og dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Usædvanlige forhold kan fx være pludseligt opstået alvorlig sygdom eller ulykke.

Vi kan kun give dig dispensation fra krakterkravet, hvis vi vurderer, at det er sandsynligt, at du kunne have opnået et karaktergennemsnit på 6,0 eller mere, hvis du ikke havde været udsat for de usædvanlige forhold. 

Dokumentation for usædvanlige forhold

Du kan søge om dispensation fra 1. februar, samtidig med at du søger optagelse på Optagelse.dk. Sammen med ansøgningen, skal du uploade dokumentation for de usædvanlige forhold. Dokumentationen vil oftest være en kombination af:

  • lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan forholdene har påvirket dig 

  • sygejournal ved længerevarende sygdom

  • udtalelse fra autoriseret psykolog, som indeholder psykologens faglige vurdering af, hvordan forholdet har påvirket dig

  • lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående pårørende

  • specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed eller funktionsnedsættelser

  • politirapport

  • årskarakterer fra din adgangsgivende eksamen 

  • folkeskolens afgangsbevis (beviset kan være nødvendigt, hvis de usædvanlige forhold startede i slutningen af folkeskolen)

  • udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution

Bemærk: En ansøgning om dispensation for karakterkravet grundet usædvanlige forhold kræver ofte meget dokumentation, da de usædvanlige forhold og din situation før og efter de usædvanlige forhold indgår i vurderingen.


Tilsvarende faglige kvalifikationer

Tilsvarende faglige kvalifikationer kan være eksamener bestået ved andre uddannelsesinstitutioner, hvor du har opnået gode resultater. Du kan fx have gennemført dele af en relevant videregående uddannelse med gode karakterer. 

Tilsvarende faglige kvalifikationer kan også være opnået gennem gode karakterer ved supplering i de relevante fag. 

Vi kan ikke give dig facitliste med de uddannelsesaktiviteter, du skal udføre, for at få en anerkendelse af faglige kvalifikationer svarende til karakterkravet. Ikke to ansøgere eller ansøgninger er ens, og vi foretager en konkret og individuel vurdering af hver enkel ansøgning om anerkendelse

Dokumentation for tilsvarende faglige kvalifikationer

Du skal uploade dine uddannelsesbeviser og/eller suppleringsbeviser sammen med din dispensationsansøgning.

Usædvanlige forhold kan fx være pludselig opstået alvorlig sygdom eller ulykke.