Overskridelse af tidsfristerne

Det er normalt ikke muligt at aflevere en ansøgning eller bilag efter de gældende tidsfrister. Men har du været udsat for usædvanlige forhold, fx pludseligt opstået alvorlig sygdom, kan vi dispensere. Forholdet skal du dokumentere med en lægeerklæring el. lign.

Usædvanlige forhold er forhold af alvorlig karakter.

Forhold der ikke giver grundlag for dispensation: forsinkelse, forglemmelse, manglende kendskab til fristerne.

Bemærk: Du skal indsende din dispensationsansøgning hurtigst muligt efter den frist, du søger dispensation fra.