Usædvanlige forhold – Københavns Universitet

Usædvanlige forhold

Har du en adgangsgivende eksamen, men været udsat for usædvanlige forhold, som har påvirket dine muligheder for at opfylde betingelserne for at blive optaget på en uddannelse, kan du søge om dispensation. I så fald vil vi tage højde for disse forhold i vurderingen af din ansøgning.

Vi kan ikke se bort fra de gældende adgangskrav til en uddannelse, men vi kan vurdere, om de usædvanlige forhold har stillet dig dårligere sammenlignet med andre kvalificerede ansøgere.

Du kan søge om dispensation fra 1. februar, når optagelse.dk åbner. Se hvordan du søger om dispensation. 

Dispensation i kvote 1

Vi kan dispensere i kvote 1, hvis de usædvanlige forhold har haft væsentlig indflydelse på dit karaktergennemsnit. Her vurderer vi, om det er sandsynligt, at du kunne have opnået et karaktergennemsnit, der var tilstrækkeligt til optagelse på den pågældende uddannelse, såfremt du ikke havde været udsat for de usædvanlige forhold.

Vi kan ligeledes dispensere i kvote 1, hvis du på ansøgnings- og optagelsestidspunktet er ramt af usædvanlige forhold, som binder dig til københavnsområdet. Det kan fx være sygdom hos dig eller dine børn, som ikke eller kun med store personlige omkostninger kan behandles andre steder end i københavnsområdet. Du kan ikke forvente at få dispensation, fordi du har arbejde eller lejlighed i København, fordi dine børn går i skole i København m.m.

I vurderingen inddrager vi graden af de usædvanlige forhold, hvor indgribende forholdene har været eller er og ser på afstanden til adgangskvotienten året før. Du skal derfor være opmærksom på, at selvom vi fx anerkender, at de usædvanlige forhold har påvirket dit karaktergennemsnit, kan afgørelsen alligevel være et afslag på din ansøgning om dispensation.

Dispensation i kvote 2

Ved ansøgning om optagelse i kvote 2, kan du søge om dispensation, hvis du fx på grund af fysisk handicap eller længerevarende sygdom ikke har haft mulighed for at kvalificere dig ved erhvervsarbejde eller andre relevante aktiviteter. I vurderingen inddrager vi graden af de usædvanlige forhold, hvor indgribende forholdene har været samt hvilke aktiviteter, du har gennemført.

Ansøgningsskema og dokumentation for særlige forhold

Sammen med din dispensationsansøgning, skal du uploade dokumentation for de usædvanlige forhold. Dokumentationen vil oftest være en kombination af:

  • lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede dig tidligere, og i hvilken grad de påvirker dig nu. Er forholdene stadig gældende skal lægeerklæringen indeholde en prognose for varigheden
  • sygejournal ved længerevarende sygdom 
  • udtalelse fra autoriseret psykolog, som indeholder psykologens faglige vurdering af, hvordan forholdende påvirkede dig, og i hvilken grad de påvirker dig nu. Er forholdene stadig gældende skal udtalelsen indeholde en prognose for varigheden
  • lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående pårørende
  • specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed eller funktionsnedsættelser
  • politirapport
  • årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
  • folkeskolens afgangsbevis
  • udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution
  • eksamensbeviser for supplering eller anden uddannelse bestået efter din adgangsgivende eksamen

Bemærk, en ansøgning om dispensation kræver ofte meget dokumentation, da de usædvanlige forhold samt din situation før og efter de usædvanlige forhold indgår i vurderingen.