Beskrivelse af de enkelte fagelementer

Danmark og Europa A

Modulet giver et grundlæggende kendskab til forskelle i samfundsformer og levevis i Danmark med udblik til Europa i løbet af de sidste 3-400 år: Fra standssamfundet til det moderne samfunds opbygning og udformning. Modulet giver yderligere en forståelse af kulturel variation og forandring på tværs af tid og rum - herunder hvordan grupperinger i samfundets kan beskrives i relation til hinanden. På den måde giver modulet en bred og kompleks kulturforståelse og en kompetence i at analysere nutidige fænomener i en historisk kontekst. Eksamenen består af en mundtlig prøve, som tager afsæt i dine og din gruppes oplæg og andet arbejde i løbet af semesteret. 

Etnologisk teori og metode A

Modulet består af to dele: "Etnologisk metode A" og "Kulturvidenskabelige forskningsretninger A". I førstnævnte lærer du at skaffe dig materiale til analyser: at foretage dit eget feltarbejde og at indsamle kildemateriale på fx forskningsinstitutioner som museer og arkiver. Du får en grundlæggende kildeteknisk kompetence i form af læsning af gotisk skrift samt deltagerobservations- og interviewteknikker, og du opøver kompetencer i at forholde dig kritisk og kreativt til etableringen af materiale og i at vurdere materialets betydning for en analyse. Undervejs afleverer læsegrupperne rapporter over arbejdet, og forløbet afsluttes med en skriftlig refleksion over semesterets arbejde.

”Kulturvidenskabelige forskningsretninger A” giver dig et grundlæggende kendskab til etnologiens teoretiske-metodiske problemfelter og et overblik over etnologiens særlige faghistorie. Derudover får du en forståelse af, hvordan etnologi adskiller sig fra beslægtede fag (fx sociologi og historie). Eksamen består enten i to kortere hjemmeopgaver.

Danmark i Europa B

Dette modul er en fortsættelse af Danmark i Europa A. Gennem undervisningen kommer du yderligere i dybden med de danske og europæiske kulturer i et historisk lys. Dette modul afslutter du med en mundtlig eksamen.

Etnologisk metode B

Kurset er en fortsættelse af Etnologisk metode A og består af to elementer. "Etnologisk metode B" og "Kulturvidenskabelige forskningsretninger B". I førstnævnte beskæftiger du dig med at vurdere primær materiales anvendelighed i forhold til konkrete problemstillinger. Undervisningen tager sit udgangspunkt i et fælles emne, hvor du og din projektgruppe studerer et undertema og finder materiale til at belyse det gennem forskellige metoder. Eksamen består af en skriftlig rapport, som oftest skrives i projektgrupperne.

”Kulturvidenskabelige forskningsretninger B” drejer sig om problemstillinger inden for etnologisk teori og metode. Du får et overblik over væsentlige teorier om kultur og samfund. Du bliver derved i stand til at tage stilling til videnskabeligt arbejde, se en problemstilling fra flere sider og at vurdere fordelene og ulemperne ved de forskellige tilgange til et studieobjekt. Eksamen består af en bunden hjemmeopgave.

Kulturanalyse

Modulet sætter dig i stand til at indkredse en etnologisk problemstilling og selv at lave mindre kulturanalyser af udvalgte fænomener. Du gennemfører selv analyser (du producerer selv viden) og bliver på samme tid trænet i kritisk og konstruktivt at forholde dig til videnskabeligt arbejde. Undervisningen foregår på den måde, at du og resten af holdet gennemgår forskellige øvelser og forholder jer kritisk til disse, samtidig med at I sideløbende i mindre grupper indsamler et feltarbejdsmateriale, der så indgår i undervisningen. Forløbet bygger på deltagernes aktive undervisningsdeltagelse og afsluttes med en skriftlig opgave udarbejdet i studiegruppen. 

Etnologisk formidling

På kurset lærer du at formidle viden om etnologiske emner på en reflekteret måde til et bredt publikum gennem fx museumsudstillinger, omvisninger, foredrag, undervisningsmateriale og elektroniske medier. Du bliver altså i stand til at  formidle etnologisk stof. Eksamen består af en skriftlig hjemmeopgave og herefter en mundtlig fremlæggelse af de overvejelser, der ligger bag valget af formidlingsform.

Kulturelle processer i Europa

Kurset handler om at forstå kulturhistoriske forhold i Europa. Du studerer Europas kulturelle forskellighed mellem dele af Europa (fx Øst- og Vesteuropa) og Europas kulturelle særpræg i forhold til verden uden for Europa. Kurset giver et indblik i den måde, som kultur opstår på og bruges i mødet med ’det andet’ (det anderledes, det ukendte). Du får også viden om nogle af de måder, som Europa, europæiske kulturforskelle og kulturelle processer i Europa har været anskuet på gennem de sidste 500 år (herunder ideen om Europa). 

Kurset giver endvidere et basalt kendskab til forholdet mellem Europa og EU, EU-politik og forholdet mellem EU og regioner i Europa. Kurset gør dig i stand til at forstå Europa som produkt af historiske, politiske, økonomiske og sociale processer i og uden for Europa. Du lærer derved at beskrive og analysere kulturmøder og andre kulturelle problemstillinger i et europæisk perspektiv. I kurset indgår normalt en ekskursion til et sted i Europa uden for Danmark af en uges tids varighed. Kurset afsluttes med en skriftlig hjemmeopgave i et selvvalgt emne med tilhørende mundtlig eksamen.

Bachelorprojekt

Bacheloruddannelsen afsluttes med et skriftligt projekt. Du vælger selv emnet. Med projektet skal du vise, at du selvstændigt kan opstille og behandle et afgrænset problem på baggrund af videnskabelige metoder. Projektet skal forme sig som en analyse eller diskussion af en faglig debat med udgangspunkt i en bestemt problematik.