Hvorfor læse filosofi?

Uddannelsen i filosofi fører dig gennem hovedtrækkene af 2.500 års filosofisk tradition, og du kommer til at arbejde med de væsentlige skoler og positioner inden for nutidig filosofi. Filosofiske spørgsmål spiller desuden en central rolle i både videnskaberne og den moderne samfundsdebat.

Hvad kan jeg blive? 

En stor del af kandidaterne i filosofi er ansat som undervisere, eksempelvis i skoler, gymnasier, universiteter og andre forskningsinstitutioner. Desuden er kandidater ansat på private og offentlige virksomheder og organisationer, fx i konsulenthuse, styrelser og ministerier, interesseorganisationer, forlag, biblioteker, forvaltninger, NGO'er, og som selvstændige konsulenter.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Målet med bacheloruddannelsen i filosofi er at give en grundig indføring i den vestlige filosofis mest betydningsfulde tænkere, filosofiske skoledannelser og problemkredse. Emneområderne spænder fra filosofiens start i det antikke Grækenland til helt nutidige fagfilosofiske diskussioner. Du kommer til at stifte bekendtskab med en række centrale tænkere og deres tekster, og du får indsigt i de vigtigste skoledannelser inden for filosofien. Undervisningen er i høj grad båret af de tilknyttede forskeres forskningsinteresser. Da filosofi er et relativt lille fag, er det ikke alle aspekter af filosofien, der er dækket, men du bliver i løbet af din bacheloruddannelse godt skolet i filosofihistorie, teoretisk filosofi (fx erkendelsesteori, logik og bevidsthedsfilosofi) og praktisk filosofi (fx moralfilosofi, politisk filosofi og metaetik).

Studieforløb

Universitetsuddannelser måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Studieforløbet for uddannelsen ser du nedenfor og du kan læse mere om de enkelte fagelementer her. 

1. år

1. semester
2. semester

Etik og metaetik (15 ECTS)

Argumentationsteori, logik og sprogfilosofi (15 ECTS)

Antikkens og middelalderens filosofi (15 ECTS) Renæssancens og nyere tids filosofi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi (15 ECTS)

Videnskabsfilosofi og anvendt filosofi (15 ECTS)

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion (15 ECTS)

Politisk filosofi (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på filosofi

Undervisningen omfatter i gennemsnit 12-14 timer om ugen på bacheloruddannelsen. Undervisningen består dels af forelæsninger for hele årgangen, hvor centrale dele af stoffet gennemgås og dels af seminarer, hvor studerende på mindre hold sammen med en underviser går i dybden med de filosofiske spørgsmål.  Forelæsninger og seminarer varetages af filosoffer, der selv forsker inden for en række af de områder, der behandles i undervisningen. 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i filosofi. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Kandidater med baggrund i filosofi arbejder i en bred vifte af virksomheder og organisationer, f.eks. konsulenthuse, styrelser og ministerier, interesseorganisationer, forlag, NGO'er, som selvstændige konsulenter, biblioteker og forvaltninger. Kandidater i filosofi er også ansat på skoler, gymnasier, universiteter og andre forskningsinstitutioner.

De analytiske kompetencer kandidater har fået under uddannelsen, deres evner til at tænke og skrive klart, til at analysere og vurdere begreber, synspunkter og argumenter, til afdække logiske sammenhænge og indplacere antagelser i større idemæssige sammenhænge, er værdifulde egenskaber på arbejdsmarkedet.

FAQ Karrieremuligheder

 

På filosofistudiet fordyber du dig i filosofiske emner og beskæftiger dig med de store filosoffer fra antikken til i dag. På uddannelsen er der i udgangspunktet udelukkende fokus på filosofi i den vesterlandske tradition, hvilket først og fremmest vil sige filosofien, som den er kommet til udtryk i Europa og Nordamerika. 

Du får grundlæggende viden om filosofiske problemstillinger og deres historiske kontekst inden for filosofiens tre hovedområder:

 • praktisk filosofi: etik, politisk filosofi, metaetik, filosofisk æstetik
 • teoretisk filosofi: argumentationsteori, logik, erkendelsesteori, bevidsthedsfilosofi, sprogfilosofi, videnskabsfilosofi.
 • filosofihistorie: filosofi fra ca. 600 f.v.t. og frem til nutiden.

Du får desuden viden om argumenters brug og form og lærer at analysere synspunkter, uenigheder og argumenter inden for diverse filosofiske problemstillinger.

Der lægges vægt på, at filosofi ikke kun er af historisk interesse, men også kan bruges til at belyse situationer og problemer, der kendetegner vores egen tid. Det vil bl.a. sige spørgsmål som: Hvordan melder spørgsmål om eksistens og erkendelse sig for nutidens mennesker? Er det etisk acceptabelt at bruge genteknologi til at gøre mennesker bedre? Hvad betyder det for demokrati og social sammenhængskraft, at vores samfund består af forskellige kulturer og religioner? Og hvad betyder ny viden om hjernen for, hvad vi skal sige om forholdet mellem hjerne og bevidsthed.

Læs mere om forskningen i filosofi

Et mere konkret indtryk af, hvad filosofi er, får du ved at se på nogle centrale og aktuelle filosofiske spørgsmål:

 • Hvad er tid?
 • Hvad er sprog?
 • Findes der objektive moralske værdier?
 • Findes der en objektiv virkelighed, som vi kan erkende?
 • Hvad er forskellen på tro og viden?
 • Hvad gør erkendelse mulig?
 • Hvad er forholdet mellem bevidstheden og hjernen?
 • Hvordan kan nutidig tænkning forholde sig til filosofiens tradition?

 

 

 

 

Kandidater i filosofi bliver ansat på det private eller offentlige arbejdsmarked fx i interesseorganisationer, i mediebranchen, på forlag, i finansielle institutioner og på dagblade - typisk i en rådgivende funktion. Andre arbejder i undervisningssektoren. Det kan være som underviser på gymnasier, universiteter, folkeuniversiteter og højskoler.

Mød nogle af de færdige kandidater

Eksempler på virksomheder, der har ansat kandidater fra filosofi

 • Sundhedsstyrelsen
 • Ryparken Lilleskole
 • Tandlægeforeningen
 • Varde Gymnasium
 • Greve Bibliotek
 • Dansk Handicap Forbund
 • Vejdirektoratet
 • PenSam

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen i filosofi hører hjemme på Institut for Kommunikation (KOMM) som også huser pædagogik, retorik samt film, medier og kommunikation. På instituttet er der mange muligheder for at engagere sig uden for undervisningen og skabe et netværk af medstuderende på tværs af fag.

Filosofi er et fag, hvor de studerende i høj grad engagerer sig udenfor timerne, og der er mange muligheder for at være med i forskellige initiativer. Filosofi har bl.a. sit eget fodboldhold, adskillige læseklubber og diverse udvalg. 

Bar og café

Studentercaféen deles og drives i fællesskab med instituttets andre fag. Caféen sælger til dagligt billig kaffe og kage og tilbyder uformelle rammer for gruppemøder, forberedelse, et spil bordfodbold eller afslapning. Derudover lægger caféen lokaler til fredagsbarer, fester og andre arrangementer i løbet af semesteret.

Studentermagasin

Filosofi udgiver studiebladet "Tanken", som skrives af og til studerende. Magasinet er et godt sted at afprøve sin faglighed og dygtiggøre sig uden for den traditionelle undervisning.

Fagråd

Filosofi har også et fagråd, som hele tiden arbejder for at gøre studiet bedre. Som studerende bliver du automatisk medlem af fagrådet, og det er her, du kan være med til at diskutere studenterpolitiske problemstillinger og få indflydelse på fagets fremtid. 

Foredragsklub

Der er også en foredragsklub (FSK), hvor studerende hver fredag holder oplæg for medstuderende om emner, de har en særlig interesse i. Alle kan holde oplæg til FSK, og det er et godt sted at øve sine faglige formidlingsevner og få nye faglige inputs fra medstuderende.

Videnscenter og læsepladser

I instituttets videnscenter finder du fagrelevant litteratur og læsepladser, hvor du i selskab med dine medstuderende kan læse i et roligt og uforstyrret miljø. Med studiekort har du adgang til videnscentret hele døgnet. Ud over instituttets eget videnscenter har du også mulighed for at benytte dig af Det Kongelige Biblioteks faciliteter.

Film om studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Se film om, hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning. Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Undervisningen på filosofi foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Man får mange analytiske redskaber. Både problemhåndtering, men også i forståelse af andre menneskers tilgang til verden.

Clara, studerende på filosofi, fra KU Studieliv podcasten
Clara fra filosofi, podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i filosofi.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i filosofi, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Kommunikation på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - filosofi

 

Der er i gennemsnit 12-14 timers undervisning om ugen på grunduddannelsen. Hertil skal lægges en betydelig tid til læsning uden for undervisningen. Den bedste tilgang til et universitetsstudium er at betragte det som et fuldtidsarbejde. Du kan ikke klare dig med en hastig gennemlæsning af dagens lektie i sidste øjeblik. Den tid, man læser uden for undervisningen, er nemlig ikke bare forberedelse til dagens undervisning; det er arbejdet med at tilegne sig og forstå et stof, som er studiets egentlige indhold.

 

 

Det afhænger af de forudsætninger, man har. Men under alle omstændigheder er der meget stof, der skal læres, og først og fremmest skal man opøve en evne til at tænke kritisk og struktureret over meget grundlæggende spørgsmål. Studiet af filosofi består ikke i at snakke løst og fast om livets store spørgsmål. Man skal sætte sig ind i hovedtrækkene af 2500 års filosofisk tradition og kunne forstå og redegøre for væsentlige skoler og positioner inden for nutidig filosofi. Sammenlignet med mange andre fag er læsestoffet omfattende og til tider vanskeligt. Når det er sagt, skal det dog også understreges, at vanskelighederne ikke er uoverstigelige. En studerende, der holder af faget og lægger det fornødne arbejde i at tilegne sig det, vil sagtens kunne gennemføre studiet.

 

 

Sagtens. Det helt afgørende er, at du bruger den nødvendige tid på at studere de tekster, der gennemgås i forelæsningerne og deltager i diskussionerne i seminarerne og i din læsegruppe.

 

 

Det centrale er at fortolke og analysere filosofiske tekster, men lige så vigtigt er det, at du diskuterer teksterne og de filosofiske spørgsmål og problemer, de rejser med dine medstuderende og i seminarerne. Skriveøvelser i grupper er en central arbejdsform i seminarerne.

 

 

Hvert modul afsluttes med en eksamen. Eksamen vil typisk være en mundtlig eller skriftlig eksamen. Til den mundtlige eksamen vil du sædvanligvis skulle trække et eksamensspørgsmål, og derefter har du 30 minutters forberedelse. Selve eksaminationen varer knap 30 minutter. En skriftlig eksamen kan fx foregå ved, at du har fire dage til at skrive en opgave ud fra et spørgsmål stillet af underviseren. Der er også skriftlige opgaver, hvor du selv vælger dit emne.

 

 

Grunduddannelsen i filosofi er tænkt som en bred indføring til filosofistudiet. Uddannelsen består hovedsagligt af obligatoriske oversigtskurser, som giver et grundlag for at arbejde videre med filosofiske problemstillinger på et videregående niveau på kandidatuddannelsen og at arbejde med filosofiske problemstillinger inden for andre fag. Kurserne giver et nødvendigt fundament til senere at kunne beskæftige sig kvalificeret med mere specialiserede emneområder. De mest markante undtagelser herfor er modulet Videnskabsfilosofi og anvendt filosofi og bachelorprojektet, som helt eller delvist tager udgangspunkt i et emne, du selv vælger. Derudover vil der også være en vis valgfrihed i valg af emne til skriveøvelserne, der udgør en del af hvert modul.

 

 

 

 

 

 

 

Bacheloruddannelsen i filosofi indeholder ¾ års tilvalgsstudier uden for filosofi. Derudover er der på kandidatstudiet mulighed for at tage yderligere op til ½ års studier uden for filosofi i løbet af uddannelsen. Det vil sige, at man kan kombinere sine filosofistudier med op til i alt 1¼ års studier uden for filosofi. 

Ønsker du at blive gymnasielærer i filosofi og et andet fag, skal du have 1½ års studier på dit sidefag. Hvis du kombinerer filosofi med fag udenfor det humanistiske fakultet, som fx statskundskab, matematik, eller psykologi, kan din studietid forlænges med et halvt år (SU-berettiget).

En bachelorgrad i filosofi giver adgang til kandidatuddannelsen i filosofi, men også til andre kandidatuddannelser på universitetet fx moderne kultur og kulturformidling på Københavns Universitet og visse kandidatuddannelser på andre universiteter.

 

 

Fagets struktur og indhold er fokuseret på den europæiske filosofitradition fra antikkens Grækenland frem til nutidens filosofiske diskussioner i hhv. den angloamerikanske verden og på det europæiske kontinent. Desværre er det ikke muligt også at dække de ikke-vestlige filosofitraditioner, man finder i fx Indien, Kina og Japan.

 

 

Afdelingen huser et udmærket bibliotek med en læsesal, som mange studerende bruger, og der er en cafe, hvor de studerende hænger ud til hverdag og særligt, når der er fredagsbar. Desuden er der forskellige foredragsforeninger og diskussionskredse, som studerende deltager i. Afdelingen afholder også ofte workshops, seminarer og konferencer med internationale gæster, som studerende som regel kan deltage i.

 

 

Der er rig mulighed for at komme på studieophold i udlandet i løbet af uddannelsen specielt på tredje studieår (tilvalgsåret) eller på kandidatuddannelsen. Universitetet har udvekslingsaftaler med universiteter i hele verden, ligesom filosofi har adskillige udvekslingsaftaler med universiteter i Europa.

 

 

På såvel bachelor- som kandidatuddannelsen har du mulighed for at tage et såkaldt projektorienteret forløb svarende til enten et kvart eller et halvt år, hvor du afprøver og udvikler dine kompetencer i praksis i en virksomhed eller organisation. Det kan være en rigtig god idé. Kontakt studievejledningen, hvis du har spørgsmål til projektorienteret forløb på bacheloruddannelsen.

 

 

En uddannelse i filosofi kan føre til mange forskellige former for beskæftigelse, og man kan ikke pege på nogen bestemt branche eller job-funktion, som uddannelsen sigter mod. Vi ser eksempler på, at vores kandidater finder ansættelse i finansielle institutioner, ministerier, sundhedsvæsenet, konsulentfirmaer, interesseorganisationer, forlag, dagblade,  kommunale myndigheder og meget andet.

Givet at filosofiuddannelsen ikke peger mod et bestemt arbejdsområde, er det en rigtig god idé så hurtigt som muligt i løbet af uddannelsen at overveje, hvad man kunne tænke sig at lave efter endt studium. På den måde kan man forsøge at erhvervsrette sin faglige profil fx ved nøje at overveje, hvilke tilvalgskurser man tager, ved at gå i praktik, ved at tage på udlandsophold eller ved på anden måde at rette sin uddannelse til efter interesse.

 

 

 

 

Lignende uddannelser