Kødpraktik

Kødpraktikken giver dig viden om kødindustrien i praksis og om produktion af kød og kødprodukter. Du får indsigt i arbejdsgangen på virksomheder, der arbejder med slagtning eller kødforædling.

Du får mulighed for at arbejde med relevante problemstillinger som eksempelvis hygiejne, pakkematerialers betydning, undersøgelse af temperaturpåvirkninger, aromamåling eller produktinnovation. Ydermere får du indsigt i den daglige drift i virksomheden.

Praktikken består af et introforløb samt to praktikophold på slagterier eller virksomheder, som er relateret til kødindustrien.

Praktikken er en del af specialiseringen som fødevareingeniør.

Bemærk: Kødpraktikken bliver udbudt i studieåret 2022/23 og 2023/24. Derefter nedlægges praktikforløbet. Sidste mulighed for at komme i kødpraktik er altså i studieåret 2023/24.

 

Du kan søge om en kødpraktikplads fra september 2023. Har du spørgsmål til kødpraktikken, kan du kontakte praktikkoordinator René Lametsch rla@food.ku.dk.

Du kan desuden læse mere detaljeret om kødpraktikken herunder:

 

 

 

De studerende skal i praktikperioden søge at løse nogle konkrete opgaver samt sætte sig ind i praktikstedets produkter og markeder, arbejdsforhold og organisation. Praktikopgaven formuleres normalt af praktikværten, og tilrettelæggelsen af projektet foregår i samarbejde mellem praktikstedet, praktikanten og evt. praktikvejlederen.

Praktikperioden skal afsluttes med en skriftlig rapport, med en sektion pr praktiksted (dog ikke opholdet på Teknologisk Institut – DMRI).

De enkelte sektioner skal skrives under praktikopholdet, så der er mulighed for råd og vejledning – og afleveres ved praktikperiodens afslutning til praktikstedet, hvis ikke andet er aftalt.

Benyt en dagbog eller laboratoriebog, der kort refererer det daglige arbejde og resultater heraf, til hjælp ved udarbejdelsen af "hovedrapporten" omfattende projektarbejdet og virksomhedsbeskrivelsen.

Rapportens disposition:

 • Titelblad, forfatter samt med angivelse af praktiksteder.
 • Indholdsfortegnelse.
 • Der laves en sektion for hvert praktiksted, der indledes med et resumé af indhold og konklusion for den faglige opgave, max 1 side. Husk at få det essentielle med her (hvis praktikstedet er i udlandet laves sektionen på engelsk).
 • Hver sektion skal indeholde en oversigt over virksomheden og den sammenhæng/afdeling, hvori den udførte opgave indgår. Virksomhedsbeskrivelsen omfatter fx samspillet med omgivelserne (andre afdelinger, kunder, myndigheder, leverandører etc.), et organisationsdiagram med forklaringer, råvarer, produktionsprocesser, organisation og kontrol af arbejdsmiljø og eksternt miljø etc. Eventuelt kan produktbrochurer o.l. vedlægges. Afsnittet skal dog ikke være en afskrift af virksomhedens hjemmeside, men den indsigt som praktikopholdet har givet.
 • Beskrivelse af den konkrete opgave der er aftalt med virksomheden, Baggrund og problemformulering: Teoriafsnit, litteraturgennemgang, hvis der findes noget, og uddrag af det essentielle heraf.
 • Materialer og metoder: Resultater evt. sammen med diskussion, hvis denne ikke er i specielt afsnit.
 • Diskussion af resultater i forhold til teori, opstillede modeller og litteraturen, samt til videre arbejde.
 • (Hvis opgaven er fortrolig kan en detaljeret beskrivelse undlades, der skal dog stadigvæk laves et resumé)
 • Der skal laves en evaluering af hvert praktiksted samt overordnet af hele kødpraktikforløbet.
 • Referenceliste.
 • Bilag, fx indeholdende symbolliste, relevante enkeltresultater m.v.