Kødpraktik – Københavns Universitet

Kødpraktik

Tilmelding til Kødpraktik 2018 er lukket

Ansøgningsfristen var 26. april 2018.

Hvis du ønsker praktikplads i 2018, kan du kontakte praktikkoordinator René Lametsch rla@food.ku.dk for at høre om mulighederne.

Du kan læse mere detaljeret om kødpraktikken herunder:

Om praktikforløbet

Kødpraktikken strækker sig over 19 uger i alt og foregår i blok 1+2. Praktikken består af:

 • 3 ugers kursus på Slagteriskolen i Roskilde
 • 8 uger på praktiksted 1
 • 8 uger på praktiksted 2

Slagteriskolen i Roskilde får du en faglig og praktisk indgangsvinkel til slagteri og detailproduktion. Du er med på slagtegangen og du foretager udskæringer af svinekroppe, og prøver at fremstille specifikke detailprodukter. Der indgår også teoretisk undervisning i bl.a. dyrenes anatomi og fremstilling af enkelte kødprodukter.

De to praktikophold kan foregå på virksomheder i Danmark eller i udlandet. Hvis du ønsker at komme i praktik i udlandet, vil du som oftest være 16 uger på det samme praktiksted i stedet for 8 uger på 2 forskellige praktiksteder.

Under praktikopholdet skal du arbejde med et specifikt projekt, som afspejler de praktiske problemstillinger i virksomheden. Praktikprojektet kan være en del af et større projekt eller udgøres af flere små projekter. Projektet formuleres af praktikstedet og godkendes af praktikkoordinatoren. Efter hvert ophold skal du udarbejde en skriftlig rapport omkring dit praktikprojekt samt en virksomhedsrapport.

Kødpraktikken udbydes af Københavns Universitet i samarbejde med Danish Meat Research Institute under Teknologisk Institut (DMRI-TI) samt Landbrug & Fødevarer.

Om praktikrapporter

De studerende skal i praktikperioden søge at løse nogle konkrete opgaver samt sætte sig ind i praktikstedets produkter og markeder, arbejdsforhold og organisation. Praktikopgaven formuleres normalt af praktikværten, og tilrettelæggelsen af projektet foregår i samarbejde mellem praktikstedet, praktikanten og evt. praktikvejlederen.

Praktikperioden skal afsluttes med en skriftlig rapport, med en sektion pr praktiksted (dog ikke opholdet på slagteriskolen).

De enkelte sektioner skal skrives under praktikopholdet, så der er mulighed for råd og vejledning – og afleveres ved praktikperiodens afslutning til praktikstedet, hvis ikke andet er aftalt.

Benyt en dagbog eller laboratoriebog, der kort refererer det daglige arbejde og resultater heraf, til hjælp ved udarbejdelsen af "hovedrapporten" omfattende projektarbejdet og virksomhedsbeskrivelsen.

Rapportens disposition:

 • Titelblad, forfatter samt med angivelse af praktiksteder.
 • Indholdsfortegnelse.
 • Der laves en sektion for hvert praktiksted, der indledes med et resumé af indhold og konklusion for den faglige opgave, max 1 side. Husk at få det essentielle med her (hvis praktikstedet er i udlandet laves sektionen på engelsk).
 • Hver sektion skal indeholde en oversigt over virksomheden og den sammenhæng/afdeling, hvori den udførte opgave indgår. Virksomhedsbeskrivelsen omfatter f.eks. samspillet med omgivelserne (andre afdelinger, kunder, myndigheder, leverandører etc.), et organisationsdiagram med forklaringer, råvarer, produktionsprocesser, organisation og kontrol af arbejdsmiljø og eksternt miljø etc. Eventuelt kan produktbrochurer o.l. vedlægges. Afsnittet skal dog ikke være en afskrift af virksomhedens hjemmeside, men den indsigt som praktikopholdet har givet.
 • Beskrivelse af den konkrete opgave der er aftalt med virksomheden, Baggrund og problemformulering: Teoriafsnit, litteraturgennemgang, hvis der findes noget, og uddrag af det essentielle heraf.
 • Materialer og metoder: Resultater evt. sammen med diskussion, hvis denne ikke er i specielt afsnit.
 • Diskussion af resultater i forhold til teori, opstillede modeller og litteraturen, samt til videre arbejde.
 • (Hvis opgaven er fortrolig kan en detaljeret beskrivelse undlades, der skal dog stadigvæk laves et resumé)
 • Der skal laves en evaluering af hvert praktiksted samt overordnet af hele kødpraktikforløbet.
 • Referenceliste.
 • Bilag, f.eks. indeholdende symbolliste, relevante enkeltresultater m.v.

Eksempler på praktiksteder

I listen herunder kan du se de danske virksomheder, der har givet udtryk for, at de gerne vil have en praktikant:

 • Danish Crown, Ringsted, Randers og Horsens
 • Danish Crown Ingredients, København
 • DMRI-TI, Taastrup
 • Tulip Food, Esbjerg, Randers, Ringsted, Vejle eller Ålborg
 • BHJ, Gråsten

Økonomi og regler

Formål
Praktikken omfatter
Varighed
Tildeling af praktikpladser
Beskæftigelse
Praktikstedet
Praktikantens forpligtigelser
Virksomhedens forpligtigelser
Administration
Økonomi
Forsikring
Bolig

Formål

Den praktiske uddannelse har til formål at gøre de studerende bekendt med arbejdsgange og processer på virksomheder inden for slagteri- og kødindustri.

Praktikken omfatter:

 • Indlæring af konkrete produktionsprocesser.
 • Forståelse af produktionsmæssige sammenhænge.
 • Forståelse af produktionsledelse/planlægning.
 • Forståelse af branchemæssige forhold.
 • Indsigt i arbejdsmæssige/sociale forhold.

Varighed

Praktikken varer 19 uger, og den studerende kan vælge en af følgende kombinationer fra listen herunder: 1+2+3, 1+2+4, 1+3+4.

 1. 3 ugers praktik på Slagteriskolen.
 2. ca. 8 ugers praktik på et slagteri.
 3. ca. 8 ugers praktik på en forædlingsvirksomhed.
 4. ca. 8 ugers praktik på en udviklings- eller servicevirksomhed.

De tre ugers ophold på Slagteriskolen er således obligatorisk for alle studerende. Hvis du ønsker at komme i praktik i udlandet, vil du som oftest være 16 uger på det samme praktiksted i stedet for 8 uger på to forskellige praktiksteder. Et ophold i udlandet erstatter således 2, 3 eller 4.

Tildeling af praktikpladser

DMRI-TI har kontakt til en lang række praktiksteder og vil, så vidt det er muligt, tildele praktikanterne de praktikværter, de ønsker. Hvis der er flere praktikanter, som ønsker samme praktikvært, trækkes der lod blandt praktikanterne. Der kan tages personlige og familiære hensyn ved tildeling af praktikpladser.

Tilmelding til kødpraktik foretages elektronisk.

Beskæftigelse

Arbejdet på virksomheden skal være både af praktisk og teoretisk karakter under hensyntagen til, at den studerende har gennemgået 2½ års teoretisk studium, og at den studerende skal udarbejde en skriftlig rapport over det udførte arbejde.

Praktikstedet

Praktikstederne udpeger kontaktpersoner, som i samarbejde med DMRI-TI og Københavns Universitet træffer aftale om praktik.

Praktikantens forpligtigelser

Ved tilmelding til praktikken erklærer den studerende, at studieordningens regler for at komme i praktik er opfyldt.

De ordensregler, der gælder for virksomhedens ansatte i øvrigt, gælder også for praktikanten.

Praktikanten skal, både med hensyn til kvalitet og tid, udføre det pålagte arbejde efter bedste evne.

Praktikanten skal efter anvisning fra praktikkoordinatoren aflevere en rapport over praktikperioden samt en virksomhedsrapport over værtsvirksomheden. Der stilles krav om særskilt rapportering fra de enkelte praktikdele med undtagelse af de 3 ugers ophold på Slagteriskolen. Resumé af rapporten på dansk og engelsk skal afleveres rettidigt til praktikkoordinatoren sammen med evalueringsskemaer og declaration forms, og den fulde rapport skal afleveres til værtsvirksomheden.

Overholdes ovenstående regler ikke, kan virksomheden ensidigt ophæve praktikaftalen.

Virksomhedens forpligtigelser

Virksomheden sørger for, at praktikanten holdes beskæftiget under hele opholdet i virksomheden. Tilskuerrollen bør indskrænkes til et minimum. Det tilstræbes, at de studerende løser en konkret arbejdsopgave/projekt på virksomheden.

Virksomheden anviser en kontaktperson, som praktikanten kan henvende sig til med faglige og andre spørgsmål.

Praktikanten bør få lejlighed til at få indblik i emner, som interesserer vedkommende, også selvom disse ligger uden for de brancher, hvor uddannede i faget primært finder beskæftigelse.

Overholdes ovenstående regler ikke, kan praktikanten søge praktikaftalen ophævet. Ophævelsen kan kun ske ved universitetets medvirken.

Administration

Københavns Universitet formidler, i samarbejde med DMRI-TI, kontakten mellem de studerende og virksomhederne.

Aftaler om supplerende praktik for praktikanter, der på grund af sygdom eller anden årsag ikke har gennemført praktikken planmæssigt, træffes i hvert enkelt tilfælde. Sygdom skal i hvert enkelt tilfælde meldes til praktiksted, DMRI-TI og universitet.

Praktikanten ansættes på DMRI-TI, og den pågældende virksomhed angives som arbejdssted. Ansættelsespapirerne fungerer som kontrakt mellem praktikanten og DMRI-TI.

Ved slutningen af praktikopholdet underskriver slagteriskolen/virksomheden en erklæring, der over for universitetet attesterer, at praktikken er gennemført som aftalt og i hvilket tidsrum. Erklæringen skal afgives på en standardformular, som udleveres af Københavns Universitet. Det påhviler praktikanten at anmode om attestation inden afrejse fra virksomheden samt at indsende den til universitetet.

Økonomi

Den studerende bliver fuldtidsansat (37 t/uge) og aflønnes af DMRI-TI under praktikforløbet, dog kun hvis praktikforløbet foregår i Danmark.

Forsikring

Studerende i kødpraktik er tidsbegrænset ansat af DMRI-TI, og dermed dækket på samme vilkår som øvrige ansatte. Ved udstationering på en virksomhed bliver de studerende sidestillet med virksomhedens øvrige personale hvad angår ansvarsforsikring for tingskade. DMRI-TI køber forsikring til studerende i udlandet. Det er en kombineret rejseforsikring og heltidsulykkesforsikring.

Bolig

Anskaffelse af bolig til brug under praktikopholdet er praktikantens ansvar. Virksomhederne vil dog typisk være behjælpelige med at skaffe en bolig. Ved udenlandsophold forventes det, at virksomheden formidler kontakten mellem en lokal udlejer og praktikanten.

Gå til toppen af siden om økonomi og regler