Undervisning og opbygning

Mød Thyra, der læser folkesundhedsvidenskab. Hun fortæller om det bedste, sværeste og mest overraskende ved uddannelsen. 

Bacheloruddannelsen varer tre år. Igennem undervisningen udvikler du som studerende et bredt kendskab til folkesundhedsvidenskabelige teorier og metoder samt færdigheder i arbejdet med befolkningens sundhedsproblemer i relation til befolkningens almindelige levevilkår.

 

På bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab går du til undervisning cirka 15-20 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge forbereder du dig til de forskellige fag.

Undervisningen er tværfaglig. Det betyder, at du ud over undervisere fra folkesundhedsvidenskab også kan møde læger, sociologer, sundhedsøkonomer, antropologer og statistikere. Undervisningen foregår dog primært på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og du vil have din daglige gang på City Campus i det centrale København ved siden af Botanisk Have. På 1. og 2. semester vil du også have undervisning i Panum-bygningen på Nørre Campus.

 

Forberedelsen til undervisningen omfatter både læsning af pensum, diskussion af de læste tekster i studiegrupper og skriftlige øvelser.

Du vil både gå til forelæsninger i auditorier for en hel årgang og til holdundervisning sammen med cirka 35 af dine medstuderende. En væsentlig del af undervisningen er case-orienteret. Det vil sige, at du arbejder med problemstillinger fra den virkelige verden. Herudover har du en del vejledning i forbindelse med projektarbejde på 4. og 6. semester.

 

På bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab foregår undervisningen på dansk og engelsk, og du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk og enkelte på norsk og svensk.

 

Alle fag på bacheloren i folkesundhedsvidenskab afsluttes med eksamen. Her vil du primært gå til skriftlige eksamener - både i form af skriftlige afleveringer, som du skriver derhjemme, og skriftlige prøver, du skriver på universitet.

Bachelorprojektet kan du skrive alene eller i en gruppe. Den består af en længere skriftlig aflevering og en mundtlig prøve, hvor du fremlægger projektet og perspektiverer dine resultater.

 

 

Bacheloruddannelsen omfatter følgende fagområder: samfundsvidenskabelige, samfundsmedicinske, videnskabsteoretiske, etiske og forskningsmetodologiske, biomedicinske samt kommunikations- og adfærdsfag. Første og tredje studieår afsluttes med et projektarbejde.

 

 

Med studieophold i udlandet forstås et kortere ophold af enten et eller to semestres varighed ved et udenlandsk universitet, og hvor det faglige udbytte kan meritoverføres til en del af din danske uddannelse. Et studieophold i udlandet må ikke være studietidsforlængende.

Som studerende ved Københavns Universitet har du mange muligheder for udlandsophold. Du kan benytte dig af aftaler med partnerinstitutioner i og udenfor Europa, eller du kan selv arrangere et ophold. Det er mest oplagt at tage på studieophold på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab. På bacheloruddannelsen er der dog mulighed for fx at tage på praktikophold i udlandet.

Studie- og karrierevejledningen kan hjælpe dig med dine spørgsmål om udlandsophold.