Til projektudbyderne

Tak for at du overvejer at tilbyde et projekt til Institut for Informationsstudiers studerende på det erhvervsrelaterede projekt, projektsemesteret.

Det er vigtigt for de studerende med spændende projekter, når de på en ny måde skal ud og prøve deres teorier fra bacheloruddannelsen af. Uden hjælp og tilbud fra jer, var projektsemesteret ikke muligt i denne form.

Hvis du vil tilbyde et projekt, så læs guiden nedenfor og læg dit projekt i KU Projekt & Job. Gennem denne jobbank har de studerende mulighed for at orientere sig om de projekter, som udbydes generelt. Læg mærke til, at der skal skrives stikord/fritekst, f.eks. teksten "erhvervsrelateret", så de studerende nemmere kan søge projektet frem.

KU Projekt og Job.

Aftaler og kontrakter

Bibliotek/projektsted og studerende indgår en samarbejdsaftale senest i midten af hhv. januar eller august, alt efter om det er forårs- eller efterårssemestret, den er gældende for.

Institut for Informationsstudier har udarbejdet en standardkontrakt, der regulerer ophavs- og brugsret imellem studerende og projektsted.

Kort beskrivelse af det erhvervsrelaterede projektmodul

Det erhvervsrelaterede projektmodul er for mange studerende der, hvor de for første gang stifter bekendtskab med at skulle omsætte den teori, som er tilegnet på bacheloruddannelsen, i en virkelighed uden for instituttets mure.

Det overordnede formål med det erhvervsrelaterede projektmodul er, at de studerende skal afprøve bacheloruddannelsens fag og teorier i praksis på et projektsted (et bibliotek, en ABM-institution eller en anden informationsrelateret virksomhed). Endvidere skal de studerende opnå viden om relevante problemstillinger i erhvervslivet. De studerende er således stadig formelt midt i en læringsproces, hvor de gennem projektstedets praksis ser en anden måde at arbejde med fagets problemstillinger på.

Det er den studerende, der er den bærende kraft og hovedansvarlige i såvel projektets styring som gennemførelse. Således foregår kommunikationen overvejende mellem studerende og projektsted og mellem studerende og vejleder. Det kan overvejes, om det er frugtbart at holde fælles møder mellem studerende, projektsted og vejleder. Det er også den studerende, der er hovedansvarlig for samarbejdet med både projektsted og vejleder på ­skolen. Den studerende møder derfor forventninger både fra projektstedet og fra Institut for Informationsstudier:

  • Forventninger fra projektstedet om projektets gennemførelse og resultat(er) herfra.
  • Forventninger fra Institut for Informationsstudier om indfrielse af krav knyttet til udfærdigelse af projektopgaver.

Den studerende skal således navigere blandt disse forskellige forventninger – også i forhold til sine egne forventninger. Det anbefales, at den studerende benytter sig af mulighederne for dialog både med Institut for Informationsstudier og med projektstedet for at kunne imødekomme begge sæt forventninger og for at undgå, at det ene sæt forventninger kommer til at overskygge det andet. Det anbefales ligeledes, at såvel projektsted som studerende forsøger at være så åbne og eksplicitte som muligt, så alle ønsker og forventninger så vidt muligt kan blive drøftet og evt. blive indarbejdet i projektplanen. Projektstedet bør gøre sig klart, hvilke forventninger det har til den studerende og til projektet, f.eks. om dialog undervejs, om projektets udformning og om den studerendes formidling af produkt og projektrapport til projektsted ved afslutning af projektet. Sådanne forventninger bør være klare for begge parter ved projektplanens godkendelse og kan med fordel aftales skriftligt.

For de studerende er det alfa og omega, at det projekt, som de skal arbejde med indeholder udvikling og analyse. De studerende vil således være meget fokuserede på at finde frem til en egnet problemstilling. Det er vigtigt, at den studerende og projektstedet opnår enighed om en konkret problemstilling ud fra den formulering, der er i databasen, så at de studerende også kan leve op til projektstedets forventninger.

Det er fra begyndelsen vigtigt at klarlægge, hvad den studerendes opgave på projektstedet er. Den studerendes opgave er det givne projekt. Det vil sige, at den studerende ikke indgår i det daglige arbejde forstået på den måde, at den studerende ikke skal løse daglige arbejdsfunktioner.

Den studerende skal have en kontaktperson på projektstedet, der fungerer som den person, man aftaler projekt og forløb med. Projektstedet har ansvar for at fastlægge samarbejdets form og hyppighed i samarbejde med den studerende, herunder møder, den studerendes tilstedeværelse, research, interviews, den studerendes brug af projektstedets faciliteter (fx pc, kontor, kopimaskine, porto) mm. Projektstedet har i øvrigt ansvaret for projektets forankring i organisationen, evt. i en styregruppe med en projektleder. For at holde styr på ansvarsområder og yderligere aftaler, så der ikke opstår misforståelser, er det en fordel at indføje de aftaler, man indgår mundtligt, i projektplanen, såsom mødetidspunkter, delmål m.m. Det er en god idé at bruge projektplanen og (del-)målene heri til at holde regnskab undervejs i projektperioden og til evt. justering af mål, forventninger og ambitioner. Det er væsentligt at følge projektet nøje, hvorfor den studerende og projektstedet minimum bør afholde tre møder.

Projektforløbet og arbejdet med det konkrete produkt indgår som de største dele i det erhvervsrelaterede projektmodul. Den opgave, som de studerende skal udarbejde og aflevere til instituttet omfatter tre dele: en projektplan, et produkt og en projektrapport. Forholdet mellem disse elementer er, at projektplanen sætter rammerne for projektet herunder produktet, og at projektrapporten analyserer produktet og evaluerer projektforløbet.

Skematisk ser det således ud med vægtning af de forskellige elementer i parentes:

PROJEKTOPGAVEN omfatter:

Produktet

(33 %)

Projektrapporten

(67 %)


Følgende frister gælder for de studerende, som skal skrive erhvervsrelateret projekt i efterårssemestret:

  • 1. maj: Frist for ansøgning om optagelse på det erhvervsrelaterede projekt
  • 15. august: Frist for aflevering af samarbejdsaftale mellem projektsted og studerende, med evt. vejlederønske.
  • Den sidste hverdag i september: Aflevering af projektplan
  • Primo januar: Aflevering af samlede projektopgave til Institut for Informationsstudier

Forårssemestret:

  • 1. november: Frist for ansøgning om optagelse på det erhvervsrelaterede projekt
  • 15. januar: Frist for aflevering af samarbejdsaftale mellem projektsted og studerende, med evt. vejlederønske.
  • Den sidste hverdag i februar: Aflevering af projektplan
  • Primo juni: Aflevering af samlede projektopgave til Institut for Informationsstudier

Vejledning til Det Erhvervsrelaterede Projekt.