Undervisning og opbygning

Billede af jurastuderende

Til toppenUndervisningen på jura

På jura har du undervisning sammen med dit hold, der består af cirka 36 studerende, deltager du i seminarundervisning, der på flere måder minder om den undervisning, du har haft på din ungdomsuddannelse.

Dit hold er inddelt i studiegrupper på 4-6 studerende. Sammen med din studiegruppe forbereder du dig til holdundervisningen ved at arbejde med konkrete cases og opgaver. 

Undervisningen på dit seminarhold tager afsæt i konkrete juridiske problemstillinger. De kan være tværfaglige eller fokusere på centrale begreber indenfor juraen. Der er fokus på dialog og feedback, og arbejdsformerne veksler typisk mellem oplæg fra underviseren og studiegrupperne og diskussion på holdet.

For at få det optimale læringsudbytte ud af undervisningen, skal du og dine medstuderende deltage aktivt i undervisningen og i studiegruppens arbejde.

Ud over seminarerne og arbejdet i studiegruppen vil der i kurserne være enkelte forelæsninger, som introducerer dig til de juridiske fagområder. Til en forelæsning vil dit hold typisk sidde i et auditorium sammen med andre hold. Til en forelæsning vil der være op til 200 studerende i auditoriet. 

Forberedelse til undervisning og gruppearbejde på jura

Bacheloruddannelsen i jura er tilrettelagt på fuld tid. Det svarer til 37-40 timer om ugen. Cirka 12 af disse timer er skemalagte med seminarundervisning. Resten af tiden bruger du på at forberede dig til undervisningen på egen hånd og sammen med din studiegruppe. Forberedelsen omfatter både læsning, diskussion af de læste tekster i din studiegruppe, forberedelse af oplæg til seminarundervisningen, informationssøgning og skriftlige opgaver.

Din studiegruppe er vigtig i den daglige forberedelse til undervisningen, og når du læser til eksamen. For at støtte studiegruppernes arbejde har alle hold på det første studieår tilknyttet en gruppevejleder, der selv er studerende og ansat på jura. Holdet mødes løbende med gruppevejlederen.

Du og din studiegrupper har også mulighed for at mødes med gruppevejlederen, fx hvis I har brug for hjælp i gruppearbejdet. Sammen med Studie- og Karrierevejledningen på jura kan gruppevejlederen hjælpe jer i studiegruppen, hvis I har svært ved at nå at forberede jer til undervisningen, eller hvis I oplever problemer i jeres samarbejde. 

Du kan se et eksempel på et ugeskema her.

Litteratur og undervisningssprog

På bacheloruddannelsen i jura foregår undervisningen på dansk bortset fra et enkelt obligatorisk kursus, der udbydes på engelsk: International Law. Desuden er det et krav på alle kurser, at en del af den anbefalede litteratur er på fremmedsprog, hvis det er muligt.

På 5. semester har du som studerende mulighed for at tage på et udvekslingsophold eller at tage kurser på fremmedsprog og indgå i gruppearbejde med udvekslingsstuderende. 

Eksamen

De fleste eksamener på bacheloruddannelsen i jura er skriftlige. Det kan for eksempel være i form af skriftlige prøver med tilsyn i eksamenshuset på campus eller hjemmeopgaver. Der vil også være mundtlige prøver undervejs på uddannelsen.

Der er øvelsesopgaver og prøveeksamener på de fleste kurser på bacheloruddannelsen. Prøveeksamensopgaverne er typisk opgaver, som har været brugt ved de seneste eksamensperioder. De giver dig en fornemmelse af, hvad det vil sige at aflevere opgaver og gå til skriftlige prøver på jura.

Opbygning

På bacheloruddannelsen, som er normeret til 3 års studier på fuldtid, arbejder du med forskellige grene af juraen, og du får kendskab til juraens grundlæggende metoder. Bacheloruddannelsen består af en række obligatoriske kurser samt af valgfrie kurser på uddannelsens 5. semester.

I løbet af uddannelsen bliver du blandt andet introduceret til:

 • Privat- og formueretlige fag, hvor du bl.a. lærer om erstatning, indgåelse af kontrakter og aftaler
 • Forfatningsretlige fag, hvor du lærer om magtfordelingen i Danmark
  og i EU samt om individets grundlæggende rettigheder 
 • Strafferet hvor du bl.a. får indsigt i regler om kriminalisering og sanktionering
  af lovovertrædelser
 • Moral, etik og politik, hvor du møder juraens moralske og politiske elementer.

Du kan vælge at bruge dit 5. semester til at tage kurser på andre universiteter, tage på et studieophold i udlandet eller lave et projektorienteret forløb på en arbejdsplads i Danmark eller udlandet.

Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du går i dybden med en afgrænset juridisk problemstilling og samtidig får afprøvet de kompetencer, du har lært i løbet af uddannelsen.

Bacheloruddannelsens opbygning (gældende per 1. september 2017)

1. år 1. semester
2. semester
 • Retssystemet og juridisk metode (7,5 ECTS)
 • Familie- og arveret (7,5 ECTS)
 • Strafferet og straffeproces (15 ECTS)
 • Individets grundlæggende rettigheder (10 ECTS)
 • Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret (10 ECTS)
 • Erstatning og kontrakt (10 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
 • EU-ret (10 ECTS)
 • International Law (5 ECTS)
 • Obligationsret (15 ECTS)
 • Forvaltningsret (15 ECTS)
 • Tings- og kreditorret (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester

Tvær- og fordybelsessemester
med muligheder for følgende:
- Valgfag
- Udveksling
- Projektorienteret forløb
...eller du kan tage fag på andre
uddannelsesinstitutioner i Danmark


I alt: 30 ECTS

 • Retsfilosofi og Retssociologi (7,5 ECTS)
 • Retshistorie (7,5 ECTS)
 • Bachelor-projekt (15 ECTS)


Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte kurser på Københavns Universitets kursuskatalog, hvor du kan søge på de enkelte kursers titel i emnefeltet.