Livet på uddannelsen – Københavns Universitet

Kemi > Spørgsmål og svar > Livet på uddannelsen

Livet på uddannelsen

Hvor meget undervisning er der på Kemi?

Kemi er en fuldtidsuddannelse og på første år er der er typisk afsat halvanden dags undervisning per kursus. Det svarer i alt til ca. 20 timers undervisning om ugen. 

Kurserne er opbygget forskelligt, så din undervisningsuge kan både bestå af hele og halve undervisningsdage. Du kan også opleve at have en helt undervisningsfri dag. Det afhænger af kurserne.

Selve undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og laboratorieundervisning. Det kommer igen an på det enkelte kursus.

Ud over selve undervisningen skal du også bruge tid på forberedelse. Det kan du læse mere om under spørgsmålet "Hvor meget tid skal jeg bruge på at forberede mig til undervisningen?" herunder.

Hvor meget tid skal jeg bruge på at forberede mig til undervisningen?

Du har op til 20 timers undervisning om ugen på Kemi, oveni det skal du regne med op mod 13 timers forberedelse per kursus.

Ud over de ca. 20 timers undervisning du har om ugen skal du også bruge tid på at forberede dig til kurserne. En studerende på Kemi bruger omkring 13 timers forberedelse per kursus inkl. eksamensforberedelse. Da du typisk enten har to mindre kurser samtidig eller ét stort kursus per blok vil din forberedelse samlet set være ca. 26 timer

Forberedelsen kan fx læsning af pensum, se videoer, lave regneøvelser, lave gamle eksamenssæt, renskrive noter fra undervisningen, gruppearbejde osv. Det afhænger af det enkelte kursus – og hvordan du selv har brug for at forberede dig for at være klædt bedst på til undervisningen.

Du planlægger selv din forberedelse

Det er svært at vide på forhånd om du også kommer til at bruge 26 timer på forberedelsen om ugen. Måske er du hurtigere til at forberede dig til de kurser du synes er spændende eller har let ved. Og måske har du brug for mere forberedelsestid til kurser der kan være lidt svære.

Op til eksamen vil du sikkert opleve at forberedelsestiden bliver mere intens og at du bruger mere tid end du plejer. Det er meget almindeligt.

Hvordan ser et skema på Kemi ud?

Dit skema ændrer sig fra blok til blok, og er afhængig af hvilke kurser du har.

På SCIENCE er kurserne opdelt i forskellige skemagrupper. Det er skemagrupperne, der bestemmer, hvornår undervisningen ligger i løbet af ugen.

Der er typisk afsat 1 ½ dags undervisning pr. kursus. Undervisningen veksler mellem forelæsninger og øvelsestimer. Det betyder at du har ca. 20 timers undervisning om ugen. Du kan både have hele undervisningsdage, halve undervisningsdage eller helt undervisningsfri dage. Derudover skal du i gennemsnit også regne med ca. 26 timers forberedelse om ugen. 

I den første blok på uddannelsen har du kurserne Uorganisk kemi 1 (kemiU1) og Organisk Kemi (kemiO). Her ligger undervisningen i skemagruppe B og C, men Uorganisk kemi 1 kan ligge udenfor skemagruppen C. Udover selve undervisningen kan der være andre aktiviteter tilknyttet kurser, fx lektiecafe, hvor du kan få hjælp til ugens pensum fx regneopgaverne. 

Det betyder at dit skema i første blok kan se sådan ud:

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8-9

 

Regneøvelse KemiU1
9-10 Forelæsning KemiO Forelæsning KemiO
10-11 Regneøvelse KemiU1 Regneøvelse KemiO
11-12 Regneøvelse KemiO
12-13 Regneøvelse KemiU1 Middagspause
13-14

Regneøvelse KemiO

Laboratorie-øvelse
KemiU1

Lektiecafé
14-15
15-16 Forelæsning KemiO
16-17Skemaet viser de faste studieaktiviteter. Du planlægger selv hvornår du vil lægge din forberedelsestid til kurserne.

Det kan være en god ide at planlægge din uge både med fritidsaktiviteter, forberedelse og der hvor du holder helt fri, så du kan nå det hele. 

Hvad handler mine første kurser om?

Du starter din bacheloruddannelse med Organisk kemi og Uorganisk kemi 1

De første kurser du møder på kemi er Uorganisk kemi 1 (KemiU1) og Organisk kemi (KemiO). KemiU1 skal du følge indtil November, hvor du afslutter det med eksamen. KemiO skal du følge indtil januar, hvor du afslutter det med eksamen. 

Organisk kemi ligger i blok 1+2.

Dette introduktionskursus til den organiske kemi fokuserer på at give dig en generel kemisk forståelse af naturen omkring os set ud fra organisk kemi. Ved hjælp af organisk kemi vil du få en forståelse af kemisk struktur og de bindinger der binder atomerne sammen. Du vil lære om stoffers reaktivitet og blive indført i de mest forekommende organisk kemiske reaktioner (Addition, substitution, elimination, radikalreaktioner, pericycliske reaktioner og katalyse).

Du vil få en fornemmelse af stoffernes egenskaber baseret på struktur og elektrondistribution, og du vil lære hvordan det hænger sammen med naturens molekyler og deres opførsel. Når kurset er ovre vil du have en dyb forståelse af molekylernes funktionelle grupper og hvordan deres reaktivitet er.  Du vil lære hvordan man fremstiller kemiske stoffer i praksis igennem kemisk syntese, en af de mest kreative videnskabelige discipliner, der findes. Du vil lære at planlægge syntese af et ønsket stof.  Du vil lære om molekyle orbitaler og molekylers elektronstrukturer, det vil sige hvordan elektronerne strømmer rundt om atomkernerne som de holder sammen ved hjælp af de kemiske bindinger i deres molekyler.

Du vil have 3 x 1 times forelæsninger ugentligt i blok 1 og 2 x 1 times om ugen i blok 2. Forelæsningerne er lavet som videoer, der skal ses inden den enkelte forelæsning for at få det optimale udbytte af undervisningen. Disse kan ses på hjemmesiden http://cecb.ki.ku.dk under "teaching".

I blok 1 er der 3x2 og i blok 2 er der 2x2 timers regneøvelser med hjælpeinstruktør. Blok 2 har derudover tre eftermiddage (mandag tirsdag og onsdag) med organisk syntese i laboratoriet. Vi har lagt regneøvelser og forelæsninger i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Du skal aflevere opgavesæt hver uge. Det gør vi fordi, vi ved hvor vigtigt det er for at lære stoffet, og at du aktivt arbejder med problemløsninger. I blok 2 skal du også aflevere laboratorierapporter.

Uorganisk kemi 1 løber over blok 1 og blok 2.

I KemiU1 (Uorganisk Kemi 1) gennemgås grundlæggende emner inden for almen og uorganisk kemi, fx struktur og opbygning af det periodiske system, aufbau-princippet, elektronkonfigurationer, periodicitet, metal-, kovalent- og ionradius. bølgefunktioner, kvantetal, atomorbitaler, Hunds regel og Paulis udelukkelsesprincip, oktetregel, kovalent- og ionbinding, bindingsenergi, elektronegativitet, dipolmoment, Lewisstruktur, molekylers rumlige opbygning, ioniseringsenergi, atomiseringsenergi, elektronaffinitet, støkiometriske beregninger, uorganisk kemisk nomenklatur, syre/base-ligevægte, oxidationstrin, redoxreaktioner, elektrokemi, grundlæggende kemi af ikke-metaller, indledende kvantitativ analyse, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr. Ved laboratorieøvelserne udføres øvelser i kvantitativ analyse, så du bliver i stand til at betjene simpelt analytisk kemisk udstyr med en rimelig nøjagtighed.

Der er ingen forelæsninger i Uorganisk kemi. Du skal derimod se nogle videoer inden hver regneøvelse. Du kan finde dem på YouTube fx https://www.youtube.com/watch?v=jjRvuv_-Hc0. Du vil have 6 times regneøvelser og 1x4 timers laboratorieøvelser ugentligt i blok 1. I løbet af kurset er der ugentlige afleveringer af hjemmeopgavesæt. Der er mødepligt til laboratorieøvelserne, og øvelserne skal være godkendt for at få bestå kurset.

Du kan læse mere om eksamen under spørgsmålet "Hvordan foregår eksamen?".

Hvilke slags tekster skal jeg læse?

Du kommer til at læse mange forskellige typer af tekster i løbet af uddannelsen sammen med andre former for forberedelse.

I løbet af din uddannelse vil du komme til at læse mange forskellige typer tekster, både kortere artikler, fx fra videnskabelige tidsskrifter, eller længere tekster fra lærebøger.

Teksternes form afhænger af, hvad det er for et emne teksten beskriver. Fx vil en tekst fra en øvelsesbog indeholde mindre tekst end en tekst som handler om en bestemt videnskabsteori.

Selve læsestoffet vil også være forskelligt. Noget vil være svært stof, der er helt nyt for dig. Andet vil måske være lettere fordi det bygger videre på fagligt stof, som du kender fra din gymnasiale uddannelse.

Du vil i løbet af uddannelsen komme til at læse tekster på både dansk og engelsk. Du kan læse mere om de krav, der stilles til dine engelskkundskaber under spørgsmålet "Skal jeg være god til engelsk for at læse Kemi?".

På Kemi vil du møde engelske lærebøger og notesamlinger til fx laboratorieøvelser.

På første år kommer du fx til at læse tekster fra ”Selected Chapters from Chemistry” af Housecroft & Constable, 4th edition i KemiU1. Du kan se et eksempel på en tekst fra kemi ved at klikke på billedet af bogen nedenfor:

Du skal også regne på opgaver som du skal gennemgå til regnetimen eller som du skal aflevere.

Hvordan foregår eksamen?

Du kommer til at møde mange forskellige eksamensformer i løbet af uddannelsen, og de varierer fra kursus til kursus. 

Du kommer til at møde mange forskellige eksamensformer i løbet af uddannelsen. En eksamen kan afslutte et kursus, men den kan også være løbende opgaver eller præsentationer undervejs i kurset. På hver kursusbeskrivelse under punktet ”Eksamen”, kan du finde eksamensformen for dit kursus.

Mundtlig eksamen

En mundtlig eksamen kan tage udgangspunkt i en skriftlig opgave, du har afleveret i løbet af kurset. Det kan også være, at du skal trækker en øvelse og får tid til at forberede dig, inden du skal fremlægge øvelsen. Eller det kan også være en eksamen uden forberedelsestid, hvor du diskuterer et emne med din underviser og censor.

Skriftlig eksamen

En skriftlig eksamen kan være en skriftlig aflevering, som du har et antal dage til at lave hjemme. Det kan også foregå som en skriftlig eksamen med opsyn i et lokale på universitetet.

Kombination af mundtlig og skriftlig eksamen

Nogle eksaminer er en kombination af en skriftlig og en mundtlig prøve, hvor du fx afleverer en projektrapport, som du forsvarer til en mundtlig eksamen.

Dine første eksaminer

Din første eksamen er i Uorganisk kemi 1 (KemiU1), som består af tre delelementer: hjemmeopgavesæt, laboratorierapporter, samt en 4 timers skriftlig eksamen med opsyn. I løbet af kurset laver du hjemmeopgavesæt og laboratorierapporter og du afslutter kurset med den skriftlige eksamen. Der gives én samlet karakter.

Under punktet "Eksamen" på kursusbeskrivelsen for Uorganisk kemi 1 kan du se, hvor meget de tre delelementer tæller af den samlede karakter. 

Skal jeg være god til engelsk for at læse Kemi?

Kemi er en dansksproget uddannelse, men der vil også være mange tekster på engelsk i pensum.

Selvom bacheloruddannelsen er dansksproget vil der være mange engelske tekster, som en del af dit pensum. Det kan også være, at du kommer til at tage et kursus undervejs i uddannelsen, hvor undervisningen helt eller delvist er på engelsk. Fx er kurset Molecular Pharmacology på 3. år på specialiseringen i medicinalkemi på engelsk. Et andet eksempel er kurset Advanced Inorganic Chemistry, som er et begrænset valgfrit kursus på specialiseringen i almen kemi.

For at blive optaget på uddannelsen, skal du derfor have engelsk på B-niveau inden studiestart.

Eksempel på en engelsk tekst

Et typisk eksempel på en engelsk tekst er ”Selected Chapters from Chemistry” af Housecroft & Constable, 4th edition.At forstå sådan en tekst, er en del af det du vil lære på uddannelsen. Derfor bliver du også bedre til at læse engelsk, og til at formulere dig på engelsk i løbet af uddannelsen.

Husk at dine medstuderende er i samme båd som dig, så du er ikke alene om at skulle vænne dig til engelsk indhold.

Hvis du vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse, vil den næsten altid være på engelsk. Til den tid skulle du gerne have vænnet dig så meget til det engelske indhold, at det ikke bliver en udfordring for dig.

Hvor meget gruppearbejde er der på Kemi?

Det er meget forskelligt hvor meget gruppearbejde, du møder på uddannelsen.

Gruppearbejde som en del af undervisningen

Mængden af gruppearbejde varierer fra kursus til kursus. Nogle kurser kan have indlagt gruppearbejde som en del af undervisningen, mens du på andre kurser skal arbejde selvstændigt.

Du kan altid se i kursusbeskrivelsen om der indgår gruppearbejde som en del af undervisningen. På Kemi er der fx indlagt gruppearbejde som en del af undervisningen i Organisk Kemi (KemiO) og Kemisk Binding på første år af uddannelsen

I Organisk kemi (KemiO) skal din gruppe udarbejde en syntesevej for et ønsket stof ud fra nogle bestemte udgangsstoffer i slutning af blok 1.

I Kemisk Binding i blok 4 kan du lave de ugentlige afleveringsopgaver i grupper.

Studiegrupper

Ud over gruppearbejde som en del af undervisningen, er der mange studerende som vælger selv at danne en studiegruppe. De bruger typisk gruppen til at hjælpe hinanden med at forberede sig til undervisningen, blive klar til eksamen, dele noter og løsninger på opgaver.

For mange studerende bliver studiegrupperne også et forum for socialt samvær og hygge, hvilket giver et godt tilhørsforhold på uddannelsen.

På Kemi får du hjælp til at danne en studiegruppe i studiestarten, og du vil bruge disse grupper i forbindelse med kurserne Organisk kemi og Uorganisk Kemi til fx at løse opgaver i regnetimerne.

Kan jeg komme til udlandet?

Ja, du kan godt komme på udlandsophold på uddannelsen.

Du har gode muligheder for at tage en del af din uddannelse andre steder i verden end på SCIENCE og Københavns Universitet. Du kan bruge udvekslingsaftaler med en masse forskellige universiteter, både i Europa og i resten af verden.

Når du starter på uddannelsen, kan du få hjælp og vejledning til hvilke universiteter du kan søge og hvordan du gør. Nogle destinationer kræver, at du skal søge mere end 1 år i forvejen, så det kan være godt at starte overvejelserne allerede i løbet af dit første år på uddannelsen.

På Kemi kan du bedst planlægge udveksling i blok 1 og 2 på tredje år. 

Læs mere om dine muligheder for udlandsophold.