Dokumentation - genindskrivning

Alle ansøgere skal uploade bevis for adgangsgivende eksamen pga. krav om mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus).

Dispensation

Hvis du på din tidligere indskrivning på uddannelsen har brugt dine eksamensforsøg, din maksimale studietid, ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav eller hvis du ikke opfylder karakterkravet om et gennemsnit på mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus), skal du søge om dispensation. Vi vil herefter vurdere, om du kan genindskrives.

I din ansøgning skal du uploade en redegørelse og en plan for færdiggørelsen af din uddannelse (se nedenfor). I din ansøgning bedes du redegøre for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Du skal ligeledes uploade dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.

Hvis du bliver genindskrevet, skal du være fuldtidsstuderende, dvs. du skal bestå kurser svarende til 30 ECTS per semester. Mangler du 30 ECTS eller derunder, får du et semester til at færdiggøre uddannelsen. Mangler du fx 45-60 ECTS, får du to semestre til at færdiggøre uddannelsen.

Du vil kun blive genindskrevet, hvis din situation er væsentligt ændret, sådan at det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen. Ved behandlingen af din ansøgning vil der ligeledes blive lagt vægt på, hvor meget du har bestået på uddannelsen, og i hvor lang tid du har været indskrevet på uddannelsen.

Vær opmærksom på, at en anden mulighed er at læse på deltid på Åbent Universitet uden krav om studieaktivitet.

Gennemsnit på under 6.0 på adgangsgivende eksamen

Opfylder du ikke kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 (uden hurtigstartsbonus) på din adgangsgivende eksamen, kan du søge om dispensation på baggrund af usædvanlige forhold eller andre fagligt relevante kvalifikationer.  Vær opmærksom på, at du skal uploade dokumentation for usædvanlige forhold eller tilsvarende faglige kvalifikationer (uddannelsesbeviser og/eller suppleringsbeviser) sammen med din ansøgning om genindskrivning i ansøgningsportalen. 

Du har oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en anden uafsluttet bacheloruddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse om det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Universitetet vurderer herefter, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele (startmerit). Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet bachelor- eller kandidatuddannelse.

Bilag og dokumentation

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Bilag og dokumentation 

Upload af bilag i Ansøgningsportalen

Du skal uploade bevis for din adgangsgivende eksamen pga. krav om mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) (Gælder alle ansøgere).

       Krav og forudsætninger

"Upload påkrævet og relevant information om din ansøgning"

Dispensationsansøgning for karakterkrav samt dokumentation for usædvanlige forhold / tilsvarende kvalifikationer

(Gælder kun ansøgere, der ikke har mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) på adgangsgivende eksamen)

 Krav og forudsætninger

"Upload anden relevant information"

En redegørelse for, hvordan din mulighed for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, så det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen som fuldtidsstuderende. Redegørelsen må max fylde ½ side. Dokumentation for din mulighed for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, fx en lægeerklæring eller dokumentation for, at du ikke længere har erhvervsarbejde på fuld tid.

(Gælder kun ansøgere, der har brugt sine eksamensforsøg, sin maksimale studietid, ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav)

Krav og forudsætninger

”Upload studieplan”

En studieplan for dit resterende studium, hvor du læser på fuld tid efter genindskrivning. Du kan eventuelt få hjælp til at udarbejde en studieplan hos din studievejleder.

(Gælder kun ansøgere, der har overskredet den maksimale studietid)

Krav og forudsætninger

”Upload studieplan”

Dokumentation for øvrige forhold, som bør indgå i behandlingen af dit ansøgningsgrundlag.

Krav og forudsætninger

”Upload anden relevant information”