Undervisning og opbygning - Bachelor i odontologi – Københavns Universitet

Odontologi > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Undervisning på odontologi

På 1. semester vil du gå til undervisning ca. 18-20 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge går med forberedelse til de forskellige fag. 

Undervisning på odontologi

Størstedelen af undervisningen på odontologi foregår i mindre hold, hvor du som studerende vil deltage i diskussioner, projektarbejde, øvelser og klinisk arbejde med patienter og på simuleringsklinik. Det er aktiverende undervisningsformer, der kræver meget forberedelse og initiativ fra dig som studerende.

Studiet indeholder mundtlige, skriftlige og praktiske prøver og ophold på odontologisk klinik, hvor eksamen tager udgangspunkt i den hele patient.

Hygiejne i undervisningen
Under arbejde på klinikken skal dit private tøj dækkes af rent kliniktøj, der kun må bæres på tandklinikken. Det er et krav, at kliniktøjet skal have korte ærmer, så hænder og underarme kan vaskes og desinficeres.

Læs mere på Odontologisk Instituts website om hygiejneforskrifter.

Manuelle færdigheder
Bacheloruddannelsen i odontologi kræver en del manuelle færdigheder relateret til klinisk undervisning og patientbehandling. Du skal derfor være i stand til at udføre de kliniske og manuelle opgaver for at gennemføre uddannelsen.

Børneattest
I løbet af odontologiuddannelsen skal der indhentes børneattest for alle studerende, da dele af uddannelsen foregår hos Københavns Kommunes børne- og ungetandpleje. 

Forberedelse og studieformerForberedelse og studieformer

Forberedelsen til undervisningen omfatter både læsning af pensum, diskussion af de læste tekster i studiegruppen, forberedelse af oplæg til undervisningen, informationssøgning og skriftlige øvelser.

Når du starter på uddannelsen, bliver du sat sammen med nogle af dine medstuderende i en studiegruppe. Studiegruppen er vigtig både i den daglige forberedelse til undervisningen, og når du læser til eksamen.

Læs om den første tid på uddannelsen.

Litteratur og undervisningssprog

Litteratur og undervisningssprog

På bacheloruddannelsen i odontologi foregår al undervisning på dansk, men du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk.

Eksamensformer

Eksamensformer

Alle fag på bacheloren i odontologi afsluttes med eksamen ved semesterets slutning. Du vil primært gå til skriftlige eksamener både med og uden hjælpemidler, men du har i løbet af bacheloruddannelsen også enkelte mundtlige eksamener.

Opbygning

Første led i uddannelsen til tandlæge er bacheloruddannelsen i odontologi, som varer tre år (seks semestre).

Uddannelsen er opbygget af tre moduler: Basale biomedicinske kurser (92,5 ECTS), samfundsvidenskabelige fag (10 ECTS) og odontologiske fag (77,5 ECTS).

På bacheloruddannelsens sidste år skal du udarbejde et bachelorprojekt. Du skal udarbejde projektet i gruppe med minimum to andre studerende, men du skal til mundtlig eksamen alene og får en individuel karakter. Derudover er der ikke gruppeprøver på uddannelsen.

1. år  1. semester 2. semester
Introduktionskursus Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Kursus i excitable celler
Førstehjælpskursus Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi og excitable celler
Kursus i tændernes udvikling og struktur
2. år 3. semester 4. semester
Kursus i medicinsk genetik Kursus i medicinsk fysiologi og patofysiologi
Kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi Kursus i biokemi
Kursus i organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi Kursus i oral mikrobiologi
Kursus i oral struktur og funktion
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi
Kursus i klinisk introduktion
Kursus i statistik  Kursus i radiologi 1
Kursus i studium generale
3. år 5. semester 6. semester
Cariologisk grundkursus Kursus i plastiske restaureringer 2
Kursus i basal parodontologi 1 Kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer
Kursus i radiologi 2 Kursus i basal endodonti
Kursus i klinisk oral fysiologi 1
Kursus i farmakologi Kursus i basal parodontologi 2 
Kursus i intern medicin og patologisk anatomi
Kursus i lokalanalgesi Kursus i klinisk oral fysiologi 2
Kursus i patientvisitation
Kursus i plastiske restaureringer 1 Valgfag
Bachelorprojekt 
Præklinisk kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer

StudieordningDu kan finde yderligere informationer om studiets opbygning, ECTS-point m.v. i studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi (eksternt link).

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.

Hvilke muligheder har du for at tage et semester i udlandet?

På odontologi kan du enten rejse ud via en række samarbejdsaftaler, uddannelsen har med tandlægeskoler i Europa, eller du kan selv arrangere et ophold.

Læs mere om dine muligheder for udlandsophold på odontologi.