Beskrivelse af de enkelte fagelementer

Pædagogikken aktuelt

I dette fagelement vil du stifte bekendtskab med de problemstillinger, som faget pædagogik kan forholde sig til, herunder hvordan pædagogik kan beskæftige sig med forskellige grupper af børn, unge og voksne. Du vil lære at anvende centrale grundbegreber i pædagogikken og at forholde dig til aktuelle diskussioner og politiske tiltag inden for det pædagogiske felt.

Pædagogikkens historie

I dette modul vil du lære om pædagogikkens historie og udvikling, teorier og begreber. Fx kan man se på barndommens historie, opdragelsens historie, socialisering, erfaringsdannelse, frihed, lighed og dannelse mv.

Pædagogisk sociologi og uddannelsessociologi

I dette fagelement vil du få et sociologisk blik på pædagogik og uddannelse. Du vil beskæftige dig med pædagogik og uddannelse i forhold til samfundsmæssige og kulturelle forhold og lære at arbejde med et selvvalgt problemfelt, som du vil kunne diskutere og formidle.

Pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode

I dette fagelement vil du få indsigt i og diskutere grundlæggende antagelser i videnskabsteoretiske positioner og forskningsmetoder. Du vil lære at forholde dig til pædagogikken som videnskab og at diskutere etiske og samfundsmæssige spørgsmål i forhold til pædagogisk forskningspraksis.

Didaktik, curriculumteori og curriculumsociologi

I dette fagelement vil du få kendskab til teorier inden for didaktik, curriculumteori og curriculumsociologi. Relevante emner kunne være forholdet mellem fag/viden og elevforudsætninger, undervisningens dannelsesindhold og -form, undervisningsplanlægning og -evaluering, medier i undervisningen, dannelse, socialisering og læring.

Psykologiske temaer i pædagogikken

I dette fagelement vil du få kendskab til centrale teorier vedrørende subjektdannelse hos børn, unge og voksne, for eksempel om udvikling, læring, socialisering, deltagelse og identitet. Du bliver i stand til at identificere, diskutere og sammenligne pædagogisk-psykologiske teorier og begreber.

Komparativ pædagogik og globalisering

I dette fagelement vil du få viden om forskellige nationale opdragelses- og uddannelsessystemer. Der vil være fokus på sammenlignende analyser af pædagogik i relation til politiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold. Temaer som globalisering, medborgerskab og integration kan indgå i modulet.

Pædagogisk forskningspraksis

I dette fagelement vil du lære at gennemføre et mindre pædagogisk forskningsarbejde, herunder arbejde med identifikation og afgrænsning af problemfelter. Det omfatter at lære at indsamle og analysere din egen producerede empiri, samt at fremlægge din undersøgelse.

Bachelorprojekt

Du vil individuelt eller i en gruppe arbejde med dit bachelorprojekt. I samarbejde med din vejleder vil du selv skulle formulere et problemfelt og styre projektforløbet fra idé til udarbejdelse af en skriftlig opgave og en mundtlig formidling. I projektet vil du skulle anvende pædagogiske begreber og analysere og diskutere et pædagogisk fænomen.