Restaurering af vandløb

Temaet i Thyge Pedersens bachelorprojekt var vandløbsrestaurering. Han fik mulighed for at udføre en klassisk forundersøgelse og detailprojektering i et konkret projekt i Kolding Kommune.

Vandløb

I Danmark har Naturstyrelsen udpeget flere vandløbsstrækninger, hvor der er behov for at forbedre den økologiske tilstand, så fx spærringer fjernes og der skabes fri passage for fisk og smådyr. Kommuner kan søge penge til udarbejdelse af forundersøgelser og realisering af restaureringsprojekter, og tilskudsordningen administreres af NaturErhvervstyrelsen.

I sit bachelorprojekt udarbejdede Thyge Pedersen sammen med Kolding Kommune en forundersøgelse og et detailprojekt for to spærringer i Eltang Bæk; et mindre vandløb beliggende ca. 1,5 km øst for Kolding. Spærringerne skyldes to rørbroer, hvor vandløbets fauna ikke kan passere på grund af stejle faldforhold i de nuværende rør.

Med hjælp fra personale i kommunen samt egne tekniske og biologiske undersøgelser fik Thyge Pedersen udarbejdet en forundersøgelse, der så på, hvilke konsekvenser en genslyngning af vandløbet ville få for både miljøet og den lodsejer, hvis jord vandløbet lå på. Det var også en del af projektet at undersøge, om genslyngning var både praktisk og økonomisk realisérbart. Efterfølgende fik Kolding Kommune midlerne, og i 2015 blev tiltagene i Eltang Bæk gennemført.

Thyge Pedersen selv fik straks efter endt uddannelse brug for sine erfaringer fra bachelorprojektet. Han blev nemlig ansat i Bangsgaard & Paludan - et rådgivende biologfirma, der netop har specialiseret sig i vådområder og vandløbsrestaurering.