Undervisning og opbygning

Tysk sprog og kultur er et fuldtidsstudium, der foregår på et højt fagligt niveau. For at sikre en vellykket overgang fra gymnasiet foregår dele af sprogundervisningen i starten på hold à ca. 6 studerende, og der skemalægges flere undervisningstimer i sprogfærdighed (6 t. om ugen de første fire uger og tre timer de øvrige uger på 1. semester). Med de studerendes egne ord giver det et trygt læringsrum at være få på holdene. Som studerende afgør du efter selvtest selv, hvilket hold du vil indplaceres på.

Derudover foregår undervisningen hovedsagelig på hold med 20-30 studerende. Det forventes, at du deltager aktivt i undervisningen ved at lave mundtlige oplæg og deltage i diskussioner.

På uddannelsen vil du desuden møde tre fælles undervisningsforløb på dit tredje og fjerde semester. Fællesforløbene giver dig mulighed for at møde studerende fra andre af instituttets uddannelser og giver dig indblik i andre fagligheder samt i de sammenfaldende temaer, som findes.

Arbejdsbyrden er fordelt nogenlunde ligeligt mellem de fire hovedområder i faget: sprogfærdighed og oversættelse, litteratur, kulturhistorie og samfund samt sprogvidenskab. Undervisningen er forskningsbaseret. Det vil sige, at underviserne også selv forsker i de emner, de underviser i. Læs om forskningen i tysk sprog og kultur.

Forberedelse og studieformer

Du skal forvente at bruge, hvad der svarer til en fuld arbejdsuge på dit studie: Omtrent halvdelen af tiden går med undervisning (ca. 15 timer om ugen i gennemsnit), og den anden halvdel går med forberedelse, refleksion over det læste, efterbearbejdelse af undervisningsstoffet, informationssøgning og udarbejdelse af skriftlige opgaver eller oplæg til undervisningen. Dette foregår i nogle tilfælde selvstændigt, og i andre tilfælde sammen med din læsegruppe, som du bliver sat sammen med på første semester.

Litteratur og undervisningssprog

Undervisningssproget er en blanding af dansk og tysk og vil ofte afhænge af kursets indhold. Du vil også skulle læse tekster på begge sprog, ligesom der vil være akademiske tekster på engelsk.

Opbygning

Uddannelsen i tysk sprog og kultur starter med et introduktionsforløb. Forløbet har fokus på sprogindlæring, sprog som akademisk studium samt karriereperspektivet med en uddannelse i sprog. Du får en fornemmelse af sprogets rolle og betydning i det moderne samfund og hvad du kan bruge en uddannelse i sprog til. Gennem de første fire semestre lægges der stor vægt på sprogpraksis. Dette starter på dit individuelle indgangsniveau (efter den Europæiske Referenceramme) og følger en progression, der fører dig til det næsthøjeste niveau efter to år.

På fjerde semester kan du vælge mellem en række tværfaglige valgfag – både inden for dit eget sprogområde men også udenfor.  Her kan du kan specialisere dig inden for fx sprog og medier, didaktik, sproghistorie, amerikanske studier, middelalderlitteratur og meget andet.

På dit tredje studieår læser du tilvalg, der tæller 45 ECTS. Tilvalg er kurser, du selv vælger uden for dit centrale fag. På den måde har du mulighed for at kombinere flere interesseområder. Du kan også læse tilvalg i udlandet. Læs mere om muligheden for udlandsophold.

 
1. år 1. semester
2. semester

Tysk sprog og kultur 1: introduktion (15 ECTS)

Sprog 2: sproglig analyse og oversættelse (15 ECTS)

Tysk sprog og tekst (15 ECTS)

Kultur 2: tysk historie og litteraturhistorie (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Sprog 3: tysk tekstproduktion og oversættelse (15 ECTS)

Tværfagligt valgfag (15 ECTS)

Kultur 3: litteratur- og historievidenskabelig praksis (15 ECTS)

Tyskfagligt emne (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på tysk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på tysk  (2,5 ECTS) 

3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)