Samfundsvidenskabelig metode

Ansøgere til kandidatuddannelsen i Antropologi skal dokumentere, at deres adgangsgivende bacheloruddannelse indeholder 7,5 ECTS samfundsvidenskabelig metode.

Problemer inden for antropologien kan studeres fra mange forskellige vinkler. Når man studerer og arbejder inden for feltet, er det derfor nødvendigt at være bekendt med både kvalitative og kvantitative metoder til at indsamle og analysere data. Dette indbefatter ikke mindst at udfærdige et forskningsdesign inkl. et metodedesign.

Det centrale er, at ansøgeren har viden om de forskellige typer af samfundsvidenskabelig metode, kendskab til hvordan man anvender metoderne til at studere et givent subfelt og samtidig kan studere et studie eller datasæt kritisk på baggrund af de anvendte metoder.

Kurser inden for samfundsvidenskabelig metode med fokus på metode som redskab indeholder som oftest et eller flere af de følgende temaer:

 • En generel introduktion til forskningsdesign i antropologi og samfundsvidenskab samt relaterede refleksioner over forskningsspørgsmål, valg af forskningsmetoder, indsamling af data/empiri og analyse heraf.
 • Et dybdegående og nuanceret kendskab til muligheder samt begrænsninger ved at anvende kvalitativ og/eller kvantitativ metode.
 • Indsamling og forbehandling af data samt tilhørende analyse gennem anvendelse af statistisk software (f.eks.: SPSS, Stata, SAS eller R).
 • En dybdegående introduktion til samt praktisk erfaring med at gennemføre kvalitative interviews og indholdskodning af interviewmateriale.
 • En introduktion til andre kvalitative metoder ud over det kvalitative interview f.eks. deltager-observation, etnografiske feltstudier eller samfundsvidenskabelig diskursanalyse.

Hvordan dokumenterer jeg dette adgangskrav i min ansøgning?

Hvis det ikke fremgår direkte af ansøgers eksamensbevis, at der er tale om samfundsvidenskabelig metode, skal ansøgeren skrive en kort forklaring (0,5-1 side) af, hvordan deres adgangsgivende bacheloruddannelse dækker kravet om 7,5 ECTS inden for samfundsvidenskabelig metode med fokus på metode som et redskab.

For at få en grundig vurdering af ansøgningen opfordres ansøger til at skrive specifikt, hvordan ansøgerens bacheloruddannelse lever op til adgangskravet. Dette kan gøres ved at anvende officielle kursusbeskrivelser og samtidig tydeligt forklare, hvor meget af kurset, der indeholder kvalitativ og/eller kvantitativ samfundsvidenskabelig metode med fokus på metode som et redskab.

Nogle ansøgere har taget specifikke kurser, som dækker adgangskravet. Disse kurser bærer ofte et af følgende ord i titlen: ”kvalitativ/kvantitativ/forskningsmetoder”, men de kan selvfølgelig også have andre titler.

Andre ansøgere har brugt kvalitativ og/eller kvantitativ samfundsvidenskabelig metode som en del af deres studie også selvom de ikke har haft specifikke kurser med metode. Dette kan f.eks. være som en del af et temabaseret kursus eller som en del af deres bachelorprojekt.

Eksempler på kvantitativ samfundsvidenskabelig metode:

 • Beskrivende statistik
 • ANOVA
 • Lineær regression (OLS)
 • Logistisk regression

Eksempler på kvalitativ samfundsvidenskabelig metode:

 • Interviews
 • Casestudier
 • Proces Tracing
 • Etnografiske feltstudier

Eksempler på hvad der ikke anses for at være samfundsvidenskabelig metode:

 • Historisk metode
 • Kvalitativ metode inden for Jura
 • Videnskabsteori
 • Økonometri