Fagretninger

Indenfor den almene profil kan du vælge at følge en af følgende fagretninger:

Du vælger først fagretning i forbindelse med undervisningstilmeldingen, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Litteratur

Du får et indgående kendskab til dansk litteratur i dens forskellige faser, til litterære genrer, til litterær teori og til litteraturformidling. Du bliver mere fortrolig med litteraturforskningens metoder og kan reflektere selvstændigt over litteraturhistorieskrivningens problemer.

Faget har udstrakt frihed i kursustilrettelæggelsen på kandidatniveau. Det betyder, at du får mulighed for at se litteraturen i samspil med samtidens kultur og de spændinger, vi som individer og hele samfund befinder os midt i.

Alt efter hvad du vælger som specialeområde, bliver du især velorienteret inden for enkelte perioder eller specifikke faglige felter. Uddannelsens lige vægtning af analyse, historie, metode og teori lægger op til, at du kan anvende uddannelsen bredt inden for undervisning, forskning og formidling.

Gennem specialiseringen i litteratur får du viden om:

 • dansk eller nordisk litteratur i dens historiske faser
 • litterære genrer
 • nyere litterære teoridannelser
 • centrale litterære temaer og motiver
 • litterære strømninger og tendenser
 • litteraturformidling

Du vil som hovedregel kunne tage kurser (danskfaglige emner) inden for områderne:

 • Litteraturhistorie
 • Litteraturteori
 • Litteraturen i praksis

Du vil også kunne vælge kurser inden for andre områder, f.eks. enkelte forfattere, genrestudier, tekstkritik, litteraturen i samspil med andre kunstarter samt dansk litteratur i internationalt perspektiv.

Medier

Fagretningen medier henvender sig til studerende, som ønsker at tilegne sig faglige kompetencer inden for medier. Du vil komme til at arbejde teoretisk og analytisk ud fra forskellige tilgange og metoder inden for primært visuelle og audiovisuelle udtryksformer som film, tv, fotografi og billeder i både analoge og digitale medier. Teoretisk, analytisk og historisk vil der blive lagt særlig vægt på visuel og audiovisuel æstetik, genrer, mediebrug, mediekulturer og tværmedialitet.

Du vil komme til at undersøge nationale og globale medier, som de fremtræder i en dansk kulturel og samfundsmæssig kontekst. I det historiske perspektiv kan du fx arbejde med mediekulturer og med undersøgelser af, hvordan konkrete mediefænomener tværmedialt indgår i både aktuelle og tidligere kontekster. Du vil også komme til at arbejde med både modtager- og afsenderperspektiver – og du opnår kompetencer i kritiske og refleksive analyser af medier i æstetiske, samfundsmæssige og historiske perspektiver.

Du kan tage kurser inden for områderne:

 • Medieæstetik og –historie
 • Medieteori og metode
 • Tværmedialitet
 • Mediekultur og mediebrug

Sprog

Med fagretningen sprog får du et indgående kendskab til dansk sprog i forskellige former: lokalt, historisk, socialt, mundtligt og skriftligt. Du bliver fortrolig med aktuelle sprogteorier og sprogfaglige metoder og får kendskab til og erfaring med empiriske sprogfaglige undersøgelser. Alt efter hvad du vælger at skrive om i dit speciale, bliver du særlig velorienteret inden for enkelte teorier, metoder eller discipliner og de praksisformer, som du har studeret.

Den sprogfaglige specialisering sigter på, at du får  ansættelse inden for undervisning, forskning og formidling samt i specialfunktioner inden for leksikografi og redaktionsarbejde.

Du kan tage kurser inden for områderne:

 • Struktur, variation og norm
 • Sprog og samfund
 • Tale og skrift

Kommunikation

Kommunikation er en meget bred fagretning med en lang række specifikke fagfelter. Specialiseringen er for dig, der drømmer om at arbejde professionelt med kommunikation eller forske inden for fagområdet.

På alle kurser er der en meget tæt kobling af teori og praksis – både via oplæg fra eksterne fagpersoner, virksomhedsbesøg, cases og deciderede samarbejder med organisationer og virksomheder, som de studerende løser kommunikationsopgaver for.

Som studerende kan du vælge frit mellem de fagområder, som er listet nedenfor. Du kan kombinere de forskellige områder, eller du kan vælge at gå i dybden med et bestemt område. Det er din kombination af fag og fagområder, der skaber lige præcis den kommunikationsfaglige fagretning, som du skal bruge til at få det job, du gerne vil have.

Du kan tage kurser inden for områderne:

 • Organisationskommunikation
 • Offentlighedskommunikation 
 • Kommunikationsrådgivning
 • Personlig kommunikation

Dansk som andetsprog

Du får et indgående kendskab til fagområdet og dets relationer til øvrige dimensioner af danskfaget og andre sprogfag og kan perspektivere disse historisk og internationalt. Du får erfaring i at tilrettelægge, gennemføre og vurdere undervisning for elever med dansk som andet- og fremmedsprog på uddannelsesinstitutioner i Danmark eller ved udenlandske universiteter. Du bliver metodisk og teoretisk velfunderet til forskning i emner i relation til dansk som andet- og fremmedsprog og i at formidle din faglige viden om området, så du kan arbejde med uddannelse og efteruddannelse af undervisere og andre relevante faggrupper.

Uddannelsen vægter træning både i at analysere og vurdere brug af dansk som andet- eller fremmedsprog og i at analysere, karakterisere og problematisere forskellige teksttyper, herunder undervisningsmidler, styringsdokumenter, debatindlæg m.m.

Du kan tage kurser inden for områderne:

 • Elevsprogsbeskrivelse
 • Andetsprogstilegnelse
 • Kultur og sprog
 • Andetsprogspædagogik