Begrænset mulighed for dobbeltuddannelse

Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse bliver afskaffet fra sommeroptaget 2020 som konsekvens af finansloven. Loven, der gør det muligt at afskaffe reglen, er endnu ikke vedtaget. De nuværende regler gælder derfor stadig. Vi opdaterer vores vejledning, så snart vi kender indholdet af de nye regler.

Har du allerede afsluttet en uddannelse?

Har du en gennemført en dansk heltidskandidatuddannelse eller anden dansk heltidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, skal der som udgangspunkt gå 6 år, før du kan starte på en ny kandidatuddannelse.

Det vil i 2018 sige, at din kandidatuddannelse skal være afsluttet senest 1. september 2012 for at du kan starte på en ny kandidat uddannelse 1. september 2018. Den dato der regnes fra, er den afslutningsdato, der står på beviset. Står der ikke en afslutningsdato på beviset, vil det være datoen for sidst givne karakter på uddannelsen.

Du skal indsende dokumentation for, at din kandidatuddannelse er mere end 6 år gammel ved studiestart på det ønskede studie:

 • Hvis der står afslutningsdato på beviset skal du uploade kopi af dit kandidatbevis
 • Hvis der ikke står afslutningsdato på beviset, skal du uploade kopi af dit kandidatbevis samt karakterudskrift, hvoraf datoerne for de enkelte prøver fremgår.

Du har mulighed for at søge om dispensation

Hvis der er gået mindre end 6 år, har du i særlige tilfælde mulighed for at søge om dispensation for reglen. Du får dispensation, hvis:

 • vi vurderer, at du på grund af helbredsmæssige forhold ikke kan benytte din tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet. For eksempel hvis du er kirurg, og har mistet førligheden.

 • vi vurderer, at din tidligere gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller ikke længere eksisterer. Dvs. hvis din uddannelse ikke længere giver adgang til arbejdsmarkedet. For eksempel hvis du har mistet din autorisation.
  Det er ikke muligt at få dispensation, alene fordi din tidligere gennemførte uddannelse ikke længere udbydes eller studieordningen er ændret.

 • du søger om optagelse på en kandidatuddannelse, som er den naturlige overbygning af en bacheloruddannelse på Københavns Universitet, du blev optaget på senest 1. februar 2017.

Ansøgningsskema og dokumentation

Du skal søge om dispensation, samtidig med at du søger optagelse på den digitale ansøgningsportal.

Sammen med din dispensationsansøgning, skal du uploade dokumentation for baggrunden for din ansøgning. Afhængig af hvad du søger om dispensation for, vil dokumentationen oftest være:

 • dokumentation for din tidligere gennemførte uddannelse
 • lægeerklæring eller sygejournal, som du har fået ved konstatering af tabt erhvervsevne
 • dokumentation for at din tidligere gennemførte uddannelse ikke længere giver adgang til arbejdsmarkedet

Uddannelser undtaget fra reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vedligeholder løbende en liste over uddannelser, som på grund af særlige arbejdsmarkedsbehov er undtaget fra reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse.

I 2019 og 2020 er følgende kandidatuddannelser på Københavns Universitet ikke omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse:

 • Datalogi
 • Forsikringsmatematik
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Statistik

Udenlandske eller delvist deltagerbetalte uddannelser

Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse gælder for fuldt statsfinansierede danske uddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse. Har du fx gennemført en uddannelse i udlandet eller en delvist deltagerbetalt dansk uddannelse tilrettelagt som deltidsuddannelse, vil du derfor som udgangspunkt ikke være omfattet af begrænsningen af dobbeltuddannelse.

Bemærk at uddannelser fra Grønland og Færøerne betragtes som udenlandske uddannelser og er dermed ikke omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse.