Bilag til ansøgningen

Nedenfor finder du de bilag, der skal udfyldes og medsendes din ansøgning om optag.

Fælles for alle bilag

Alle dokumenter, herunder tro og love-erklæringen og dokumentation for beskæftigelsen eller iværksættervirksomhed skal uploades gennem ansøgningsportalen i forbindelse med ansøgningen om optag.

Husk at gemme bilagene på din egen PC inden du udfylder dem.

Til toppenBilag vedr. tro og love-erklæring

Det anbefales, at du læser nedenstående vejledning, inden du udfylder tro- og love-erklæringen (pdf)

Vær opmærksom på, at tro og love-erklæringen skal indsendes i forbindelse med ansøgning om optagelse på erhvervskandidatuddannelsen. Manglende tro og love-erklæring vil medføre, at du ikke kan optages på uddannelsen.

Erklæringen skal alene udfyldes og underskrives af dig.

Følgende skal udfyldes:

 • Dit cpr-nummer samt kontaktoplysninger.
 • Din underskrift.

Du erklærer på tro og love

 • at du på ansøgningstidspunktet kan dokumentere relevant beskæftigelse eller iværksættervirksomhed som påbegyndes senest ved studiestart, og
 • at du forpligter dig til at give Det Juridiske Fakultet besked om væsentlige ændringer, herunder ophør, i beskæftigelsen/iværksættervirksomheden i løbet af hele studietiden.

Du er forpligtet til at informere Det Juridiske Fakultet om væsentlige ændringer i beskæftigelsen eller iværksættervirksomheden i løbet af studietiden. Det kan f.eks. være ophør af virksomhed eller afskedigelse eller overgang til anden beskæftigelse, der vil kunne indebære, at kravene for optag på erhvervskandidatuddannelsen ikke længere er opfyldt.

Undlader du at oplyse Det Juridiske Fakultet om ovennævnte ændringer kan det medføre, at du ikke vil kunne fortsætte på erhvervskandidatuddannelsen.

Vær opmærksom på at Det Juridiske Fakultet kan indhente dokumentation for de anførte oplysninger.

Download tro og love-erklæring (pdf)

Til toppen Bilag vedr. beskæftigelsesforhold i privat eller offentlig virksomhed

Det anbefales, at du læser nedenstående vejledning til udfyldelse af bilag om beskæftigelse, inden du udfylder bilaget (pdf).

Dette bilag skal udfyldes, hvis du søger om optagelse på den juridiske erhvervskandidatuddannelse som ansat med relevant beskæftigelse i en privat eller offentlig virksomhed. Bilaget skal indsendes med ansøgningen jf. tro og love-erklæringen, som findes ovenfor.

Bilaget skal udfyldes af dig som ansøger og din arbejdsgiver i fællesskab og underskrives af begge jer. Dokumentation for ansættelse skal foreligge på ansøgningstidspunktet, men ansættelsen kan godt først påbegyndes i forbindelse med studiestart.

Følgende skal udfyldes:

 • Oplysninger og kontaktinformation på ansøger og virksomhed.
 • Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (årsnorm).
 • En beskrivelse af ansøgeres arbejdsopgaver gennem hele uddannelsens forløb.
 • En beskrivelse af sammenhængen mellem uddannelse og beskæftigelse. (Denne beskrivelse kan, såfremt nødvendigt, godt fremsendes separat efter ansøgningsfristen, men skal senest være fremsendt inden studiestart den 1. september.)
 • Underskrift, der bekræfter at du og virksomheden er bekendt med formål og vilkår for optagelse og uddannelse på en erhvervskandidatuddannelse, rigtigheden af de anførte oplysninger samt at der foreligger en ansættelsesaftale mellem parterne.

Vær opmærksom på at Det Juridiske Fakultet kan indhente dokumentation for de anførte oplysninger.

I forhold til din årsnorm, skal den være af et omfang på mindst 25 timer om ugen. Dette er for at sikre at du, samtidig med at du studerer er en integreret del af arbejdspladsen på linje med andre fuldtidsansatte. Det Juridiske Fakultet har, jf. erhvervskandidatbekendtgørelsen, i særlige tilfælde mulighed for at dispensere fra minimumsantallet af timer, såfremt beskæftigelsen opfylder kravet om at være relevant.

En beskrivelse af dine arbejdsopgaver skal inkluderes for at fakultetet kan vurdere om indholdet i arbejdsopgaverne kan karakteriseres som relevante i forhold til den juridiske erhvervskandidatuddannelse.

En beskrivelse af sammenhængen mellem uddannelse og beskæftigelse skal anføres - her tænkes især på hvordan du og virksomheden har tænkt sig at tilrettelægge arbejdsforholdet, således at ansøger har mulighed for at følge studiet. Denne beskrivelse kan, såfremt nødvendigt, godt fremsendes separat efter ansøgningsfristen. Den skal dog være fremsendt inden studiestart.

Såfremt du ved ansøgningsfristens udløb ikke kan dokumentere, at du ved studiestart vil opfylde beskæftigelseskravet, kan du ikke optages på erhvervskandidatuddannelsen.

Fakultetet vil 2 gange årligt indhente dokumentation for, at oplysningerne stadig er korrekte.

Download bilag vedr. ansættelse i privat eller offentlig virksomhed (pdf)

Til toppen Bilag vedr. iværksættervirksomhed

Det anbefales, at du læser nedenstående vejledning til udfyldelse af bilag om iværksættervirksomhed, inden du udfylder bilaget (pdf).

Du skal udfylde dette bilag, hvis du søger om optagelse på den juridiske erhvervskandidatuddannelse og har en iværksættervirksomhed og/eller er tilknyttet et iværksættermiljø. Bilaget skal indsendes med ansøgningen jf. tro og love-erklæringen, som findes ovenfor.

 • Følgende skal udfyldes:Oplysninger og kontaktinformation på dig og din iværksættervirksomhed.
 • En beskrivelse af iværksættervirksomhedens forretningsområde og primære arbejdsområder.
 • Såfremt relevant, oplysninger om tilknytning til offentligt eller privat iværksættermiljø, samt oplysninger om kontaktperson til det pågældende miljø.
 • Underskrift, hvor du bekræfter, at du er iværksætter med en fagligt relevant selvstændig virksomhed med et gyldigt cvr.nr. der enten a) har en årlig omsætning på minimum 200.000 kr. eller har fået tilført ekstern finansiering på minimum 200.000 kr. (f.eks. fra investor, lån, InnoBooster fra Innovationsfonden eller lignende) eller b) er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Iværksættervirksomhedens forretningsområde og primære arbejdsområder skal beskrives, for at Det Juridiske Fakultet kan vurdere om virksomhedens aktiviteter er relevante i forhold til den juridiske erhvervskandidatuddannelse.

Et yderligere krav til iværksættervirksomheder er at de enten har en omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller at virksomheden er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø. Din iværksættervirksomhed skal derfor enten har en årlig omsætning på minimum 200.000 kr. eller har fået tilført ekstern finansiering på minimum 200.000 kr. (f.eks. fra investor, lån, InnoBooster fra Innovationsfonden eller lignende) eller være tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Såfremt du ved ansøgningsfristens udløb ikke kan dokumentere, at du ved studiestart vil opfylde kravene til iværksættervirksomheden, kan du ikke optages på erhvervskandidatuddannelsen.

Vær opmærksom på at Det Juridiske Fakultet kan indhente dokumentation for de anførte oplysninger.

Fakultetet vil 2 gange årligt indhente dokumentation for, at oplysningerne stadig er korrekte.

Download bilag vedr. iværksættervirksomhed (pdf)