Begrænset mulighed for dobbeltuddannelse

Har du allerede afsluttet en uddannelse?

Har du en gennemført en dansk heltidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau, kan du som udgangspunkt ikke søge om optagelse på en ny heltidsuddannelse.

Du har mulighed for at søge om dispensation

I særlige tilfælde kan du få dispensation for denne regel. Du får dispensation, hvis:

 • vi vurderer, at du på grund af helbredsmæssige forhold ikke kan benytte din tidligere gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet.
 • der er gået mindst seks år fra din tidligere gennemførte uddannelse er afsluttet til studiestart på den nye uddannelse.
 • din tidligere gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller ikke længere eksisterer. Det kan fx være hvis der ikke længere kan opnås autorisation til at anvende uddannelsen på arbejdsmarkedet, eller hvis uddannelsen er målrettet en helt specifik profession på arbejdsmarkedet, som ikke længere findes eller er overflødiggjort på grund af teknologisk udvikling.
 • du søger om optagelse på en kandidatuddannelse, som er den naturlige overbygning af en bacheloruddannelse på Københavns Universitet, du blev optaget på senest 1. februar 2017.

Ansøgningsskema og dokumentation

Du skal søge om dispensation, samtidig med at du søger optagelse på den digitale ansøgningsportal.

Sammen med din dispensationsansøgning, skal du uploade dokumentation for baggrunden for din ansøgning. Afhængig af hvad du søger om dispensation for, vil dokumentationen oftest være:

 • dokumentation for din tidligere gennemførte uddannelse
 • lægeerklæring eller sygejournal, som du har fået ved konstatering af tabt erhvervsevne
 • dokumentation for at indholdet i din tidligere gennemførte uddannelse er ændret væsentligt
 • dokumentation for at din tidligere gennemførte uddannelse er nedlagt

Uddannelser undtaget fra reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vedligeholder løbende en liste over uddannelser, som på grund af særlige arbejdsmarkedsbehov er undtaget fra reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse.

I 2017 og 2018 vil følgende kandidatuddannelser på Københavns Universitet ikke være omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse:

 • Datalogi
 • Forsikringsmatematik
 • Matematik
 • Matematik-økonomi
 • Nanoscience
 • Statistik

Udenlandske eller delvist deltagerbetalte uddannelser

Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse gælder for fuldt statsfinansierede danske uddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse. Har du fx gennemført en uddannelse i udlandet eller en delvist deltagerbetalt dansk uddannelse tilrettelagt som deltidsuddannelse, vil du derfor som udgangspunkt ikke være omfattet af begrænsningen af dobbeltuddannelse.