Mejeripraktik – Københavns Universitet

Mejeripraktik

Tilmelding til mejeripraktik 2019 er lukket

Ansøgningsfristen var 25. april 2019.

Hvis du ønsker praktikplads i 2019, så kan du kontakte praktikkoordinator Anni Bygvrå Hougaard abhg@food.ku.dk for at høre om mulighederne.

Du kan læse mere detaljeret om mejeripraktikken herunder:

Om praktikforløbet

Mejeripraktikken løber september-januar og består af:

 • 6 ugers undervisningsforløb på Kold College
 • 8 ugers praktik på 1. virksomhed
 • 2 ugers undervisningsforløb på Kold College
 • Ca. 1 uges juleferie
 • Ca. 5 ugers praktik på 2. virksomhed

Undervisningsforløb på Kold College

Kold College er Danmarks eneste mejeriskole. På undervisningsopholdet er der hver uge et par dages klasseundervisning og derpå et par dage med praktisk undervisning i skolens træningsmejeri. 

På Kold College får du en faglig og praktisk indgangsvinkel til mejeribrug. Du bliver uddannet i mejerilære (produktion af ost, konsummælk, smør, mælkepulver), maskinlære og virksomhedsøkonomi. I de enkelte fag er der praktiske øvelser i træningsmejeriet. Her får du lejlighed til at fremstille alle mejeriprodukter: smør, forskellige slags syrnede produkter, mælkepulver, fisket og opstukken ost, ultrafiltrerede produkter mv.

Under dit andet ophold på Kold College skal du udarbejde et projekt, der afsluttes med en kort synopsis og mundtlig eksamen.

Praktikophold

Det første praktikophold sker i videst muligt omfang på et ostemejeri. Det andet ophold kan enten foregå på et mejeri eller på en virksomhed der fremstiller ingredienser eller udstyr, der anvendes i mejeriindustrien. Du kan finde en oversigt over mulige praktiksteder her >>

Du kan også vælge at lægge et af dine praktikophold i udlandet. Nogle af de populære lande, hvor studerende har været i praktik er Sverige, Island og England.

Efter hvert praktikophold skal du udarbejde en rapport, som beskriver produktionen på mejeriet.

Økonomi og regler

Mejeriteknologi har indgået en aftale med mejeribranchen via Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, der sigter mod at minimere dine udgifter under mejeripraktikken.

Lønforhold

Du får udbetalt løn under hele praktikperioden med følgende satser (2018):

 • Undervisningsophold på Kold College: 2.750,00 kr./uge
 • Virksomhedspraktik (i Danmark samt på Arlas produktionssteder i udlandet): 3.297,07 kr./uge.

 
Virksomhederne, der betaler din løn under undervisningsophold og praktikken i virksomhederne får deres udgifter refunderet af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Feriepenge optjenes og udbetales i henhold til Ferielovens regler med 12,5 %.

Boligforhold

Kold College sørger for bolig under undervisningsopholdene. Ved både indenlandske og udenlandske praktikophold kan mejerivirksomhederne aktivt formidle (og hjælpe dig til) kontakt til lokale udlejere. Under praktikken refunderer Mejeribrugets Arbejdsgiverforening dine boligudgifter med et tilskud på maksimalt 3.500 kr. pr. ophold, såfremt overnatning på den sædvanlige bopæl er umulig på grund af afstanden.

Betaling af lærebøger

Under opholdet på Kold College betaler Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for bøger.

Dækning af øvrige udgifter

Du skal selv betale øvrige udgifter, herunder rejse- og kostudgifter. Især i forbindelse med udlandsophold findes der muligheder for at søge legater. Forudsætningen for at du kan modtage støtte er, at du har en standard ansættelseskontrakt med en dansk virksomhed, der er godkendt af Mejeripraktik-udvalget til at have praktikanter.

Forsikringsforhold

Under praktikopholdet er du omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring.

Under opholdet på Kold College og i fritiden er du dækket af din egen forsikring. Vi anbefaler derfor, at du tegner en fuldtids ulykkes- og ansvarsforsikring.

Spørgsmål og svar

 1. Er mejeripraktikken obligatorisk?
 2. Hvor kan jeg komme i mejeripraktik?
 3. I hvilken rækkefølge vælger man at tage de to praktiksteder?
 4. Er det muligt at få dispensation fra praktik?
 5. Hvad så med ulykkesforsikring?
 6. Holdes der møder om mejeripraktik?
 7. Skal der laves rapporter under praktik?
 8. Kan man holde ferie under mejeripraktikken?
 9. Får jeg SU mens jeg er i mejeripraktik?
 10. Får jeg løn mens jeg er på Kold College i 6 + 2 uger?
 11. Hvordan udbetales lønnen?
 12. Hvornår tager man typisk i mejeripraktik?
 13. Hvilke bøger kræves på Kold College og hvor dyre er de?
 14. Skal jeg bo og spise på Kold college mens jeg er på mejeriskole?
 15. Hvordan finder jeg bolig, når jeg er i praktik på mejerierne?
 16. Hvem betaler for min kost og logi mens jeg er i praktik ude på mejerierne?
 17. Laver jeg selv aftaler om praktik med de mejerier jeg gerne vil ud på?
 18. Jeg har hørt fra én der tidligere har været i praktik at det ene af mejerierne skal være i Danmark. Er det rigtigt?
 19. Kan man tage sin praktik i udlandet?
 20. Hvad gør man med ulykkes- og sygeforsikring ved praktikophold i udlandet?
 21. Er Arla mejerierne i Sverige betragtet som i udlandet eller om det går ind under Danmark?
 22. Kan jeg søge støtte i forbindelse med rejse og ophold ved praktik i udlandet?
 23. Hvordan er jeg stillet, hvis jeg tager i praktik i udlandet uden at en dansk arbejdsgiver står bag?

1. Er mejeripraktikken obligatorisk?

Praktikopholdet er obligatorisk hvis du vil opnå titlen Fødevareingeniør efter din bacheloruddannelse, eller hvis du vil fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse i fødevarevidenskab for at opnå titlen Mejeriingeniør.

2. Hvor kan jeg komme i mejeripraktik?

Her finder du en oversigt over mulige praktiksteder (pdf) for de to ophold. Der er ikke garanti for, at alle mejerier og virksomheder på listen tilbyder praktikpladser hvert år.

3. I hvilken rækkefølge vælger man at tage de to praktiksteder?

Der er ingen specifikke krav til rækkefølgen af praktikophold, dog skal det ene praktiksted være et ostemejeri. Desuden er det at foretrække, at dit første praktikophold foregår i Danmark på et mejeri, der er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Et praktikophold kan også foregå i udlandet eller hos en virksomhed, der fremstiller ingredienser eller udstyr, der anvendes i mejeriindustrien – i sådanne tilfælde bør det være 2. praktikophold.

4. Er det muligt at få dispensation fra praktik?

Er du studerende med en afsluttet uddannelse som mejerist, mejeritekniker eller procesteknolog med mejerispeciale, kan du blive fritaget fra den obligatoriske praktik og alligevel opnå titlen mejeriingeniør – dog kun efter aftale/dispensationsansøgning.

5. Hvad så med ulykkesforsikring?

Under mejeripraktik på en mejerivirksomhed i Danmark er du som lønnet medarbejder omfattet af arbejdsgiverens obligatoriske ulykkesforsikring.

Under skoleopholdene på Kold College er det din egen forsikring, der skal dække eventuelle skader. Det anbefales derfor, at du tegner en fuldtids ulykkes- og ansvarsforsikring.

6. Holdes der møder om mejeripraktik?

Ja, forud for tilmeldingsfristen afholdes der et møde, hvor universitetet, Kold College, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening samt andre interessenter deltager for at give de kommende praktikanter den bedst mulige information om muligheder og forhold omkring praktikafviklingen.

7. Skal der laves rapporter under praktik?

Ja, du skal lave en skriftlig rapport for hvert praktiksted efter retningslinjer, der udsendes af mejeripraktikkoordinatoren. Rapporterne skal godkendes for at bestå den samlede mejeripraktik.

8. Kan man holde ferie under mejeripraktikken?

Nej, du kan ikke afholde ferie i praktikperioden.

9. Får jeg SU, mens jeg er i mejeripraktik?

Nej, der er løn under hele praktikperioden, så husk at afmelde SU.

10. Får jeg løn, mens jeg er på Kold College i 6 + 2 uger?

Der er løn under hele praktikperioden, både når du er på Kold College og i praktik. Lønnen gives efter den gældende lønaftale for mejerielever med indplacering på 2. uddannelsesår i henhold til Fællesoverenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Dansk Funktionærforbund / Danske Mejeristers Fagforening §3, stk. 19

11. Hvordan udbetales lønnen?

Lønnen under praktikophold efterbetales. Nogle mejerier kører med lønudbetaling hver 14. dag, og andre en gang pr. måned.

12. Hvornår tager man typisk i mejeripraktik?

Du starter normalt på Kold College i begyndelsen af september i en 6 ugers periode.

Derefter tager du til det første praktiksted i midten af oktober og 8 uger frem. Andet praktiksted tages lige efter nyåtr og varer i ca. 5 uger. Mellem opholdene på de to praktiksteder er der 2 ugers ophold på Kold College samt ca. 1 uges juleferie.

13. Hvilke bøger kræves på Kold College, og hvor dyre er de?

Du får alle bøger udleveret ved starten af dit undervisningsophold, og de er betalt af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

14. Skal jeg bo og spise på Kold College?

Det er frivilligt, om du vil bo og spise på Kold College under dit ophold. Der har været studerende, som kommer fra Fyn eller Kolding, og de har valgt at bo hjemme. Det er helt ok.

15. Hvordan finder jeg bolig, når jeg er i praktik på mejerierne?

Du skal som udgangspunkt selv finde en bolig, men ofte kan virksomhederne hjælpe dig med at finde et værelse, hvis du ikke selv har mulighed for at finde et sted at bo.

16. Hvem betaler for min kost og logi, mens jeg er i praktik?

Det gør du selv, idet du er lønnet, når du er ude på praktikstederne.

17. Laver jeg selv aftaler om praktik med de virksomheder, jeg gerne vil ud på?

Nej, det gør mejeripraktikkoordinatoren/praktikudvalget.

18. Jeg har hørt fra én der tidligere har været i praktik, at det ene af praktikstederne skal være i Danmark. Er det rigtigt?

Ja, mindst ét af praktikstederne skal være i Danmark.

19. Kan man tage sin praktik i udlandet?

Ja, det kan man godt, men da det er praktikstedet, som betaler for dit undervisningsophold og får kompensation herfor fra Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, anbefaler vi dig at lave aftalen om udenlandsk praktik med en dansk arbejdsgiver, der har driftssteder i udlandet (f.eks. Arla Foods) eller sikre dig, at dit andet praktiksted (i Danmark) betaler og får kompensation for dit ophold på Kold College.

20. Hvad gør man med ulykkes- og sygeforsikring ved praktikophold i udlandet?

Ved praktikophold i udlandet skal du tegne en passende forsikring. Ofte kræver praktikstedet et bevis på, at du har tegnet ulykke/sygeforsikring på et tidligt tidspunkt under planlægningen af praktikopholdet.

Praktikstedet skal evt. gøres opmærksom på, om du som lønnet medarbejder er omfattet af arbejdsgiverens obligatoriske ulykkesforsikring. Forhør dig om reglerne på praktikstedet.

21. Betragtes Arla mejerierne i Sverige som praktiksteder i udlandet, eller går de ind under Danmark?

Arla mejerierne i Sverige betragtes som udenlandske mejerier.

22. Kan jeg søge støtte i forbindelse med rejse og ophold ved praktik i udlandet?

Ja, du kan søge Foreningen af Rejsende Mejeriingeniørstuderende om støtte til rejseomkostninger til mejeripraktikophold i udlandet – dog ydes der ikke støtte til selve opholdet.

Støtten tildeles ud fra foreningens vedtægter og forretningsorden og i det omfang, der er midler til rådighed. 

23. Hvordan er jeg stillet, hvis jeg tager i praktik i udlandet, uden at en dansk arbejdsgiver står bag?

Du står selv med ansvaret for at aftale alle forhold løn, bolig, forsikring m.m. – og du skal samtidig huske at sikre dig, at dit praktiksted i Danmark betaler for begge dine undervisningsophold.

Gå til toppen af siden med spørgsmål og svar