”Jeg undersøger idrættens rolle i samfundet”

Andorra Lynn Jensen er færdiguddannet cand.scient. fra kandidatuddannelsen Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Idrætsvidenskab i 2015. I dag er hun ansat som videnskabelig assistent på Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) på SCIENCE - Københavns Universitet. Samtidig underviser hun på bacheloruddannelsen i idræt.

Andorra Jensen, færdiguddannet kandidat fra humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

”Min hverdag er meget varieret. I sommer var jeg med til at arrangere og koordinere en stor international forskningskongres om brug af dans i skoleundervisningen. Her i efteråret har jeg gennemarbejdet nogle videnskabelige artikler om fodboldfitness, så de indholdsmæssigt og sprogligt passer til de videnskabelige tidsskrifter, de skulle optages i.

Nu arbejder jeg på et projekt, hvor vi skal evaluere idrætsorganisationen DGIs tilbud ”DGI Sundhedsidræt”. Det drejer sig om 15 ugers træningsforløb målrettet særlige målgrupper fx seniorer og rygpatienter.

I samarbejde med en forskergruppe inden for fysiologi skal vi måle, analysere og vurdere effekten af disse træningsforløb. Jeg måler bl.a., om folk får færre smerter og bedre funktion i hverdagen samt mere velvære og trivsel af at gå på de her hold. Det indebærer også, at jeg laver en rapport til DGI baseret på statistiske analyser af data fra spørgeskemaer. Udover dette projekt underviser jeg, retter eksamensopgaver osv. 

Yndlingsfag og kompetencer:

På min kandidatuddannelse har jeg beskæftiget mig med humanistisk-samfundsvidenskabelige teorier og med at kombinere teori og praksis. Jeg har fået en stor teoretisk ballast, der omfatter både idrætspædagogik, idrætshistorie, idrætspsykologi og idrætssociologi, og jeg har under uddannelsen lært at arbejde med forskellige både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Jeg ser det som en stor styrke at være så bredt funderet, at jeg kan arbejde med meget forskelligartede opgaver - lige fra indsamling, analyse og formidling af data over forberedelse og gennemførelse undervisning til at udvikle nye idrætsprojekter for særlige målgrupper.

Via valgfag har jeg specialiseret mig inden for idrætssociologi, hvor man bl.a. ser på idrættens betydning på samfundsniveau og studerer nye og gamle idrætskulturer. Det er interessant at undersøge, hvilken rolle idræt spiller for forskellige befolkningsgrupper og hvilke muligheder og barrierer, der er for at dyrke idræt.

Uddannelsen gør mig også i stand til at indgå i projekter og samarbejde på tværs af faggrænser, fordi vi bliver bekendt med et bredt fagsprog og bliver introduceret til forskellige fagtraditioner. Derfor kan vi let indgå i projektarbejder på tværs af faggrupper og det er vigtigt i idrætsverdenen, hvor der er meget projektarbejde - både i kommunalt regi, i forskningsverdenen og i idrætsorganisationer som DIF og DGI.

Motion og kropskultur fylder meget i samfundet, så uddannelsen er yderst relevant. Jeg har fået en ekspertviden, som gør mig i stand til at skabe ny viden om forskellige idrætsgrene, og hvilke af dem, som passer bedst til bestemte grupper i befolkningen, f.eks. børn, gravide, ældre, syge, eliteudøvere osv.

Uddannelsen beskæftiger sig også med spørgsmål som eksempelvis, hvorfor nogle dyrker ekstremsport eller er ”ekstremmotionister”. Hvad driver dem, og hvilken betydning har det for deres liv? Det handler også om at forstå brede tendenser i samfundet. Fx hvorfor folk nu om dage er begyndt at skrive ”maraton” på cv´et.

Man kan også vælge at beskæftige sig med kønsperspektiver. Idræt er et godt sted at starte ift. at undersøge kønsholdninger i samfundet, da kroppen er centrum for kønnet.

Fremtid og job:

Jeg vil gerne gå forskervejen, fordi jeg synes kombinationen af at skabe ny viden og videreformidle den til de studerende i undervisningen er rigtig spændende. Jeg håber derfor på at få muligheden for at skrive en ph.d. – allerhelst om emnet gymnastik.

Gymnastik har haft stor historisk og kulturel betydning i det danske samfund, men der mangler viden om, hvordan det står til med gymnastikken i Danmark i dag. Gymnastik er på top fem over mest populære idrætter blandt både børn og voksne, men hvem er det der dyrker gymnastik og hvorfor? Jeg vil gerne undersøge gymnastikkens udvikling og bl.a. se på, hvordan andre bevægelseskulturer som fx dans inspirerer gymnastikken.

Som en del af min ph.d. vil jeg gerne til udlandet i en periode og forske i dansk gymnastik som ”eksportvare”. De dyrker fx meget dansk gymnastik i Japan, og i USA er der et universitet, der både har en dansk gymnastikforening og en udvekslingsordning, hvor de hvert år ansætter en dansker til at undervise på deres bacheloruddannelse i idræt.