Dokumentation - genindskrivning

Hvis du på din tidligere indskrivning på uddannelsen har brugt dine eksamensforsøg eller din maksimale studietid eller ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav, skal du søge om dispensation. Vi vil herefter vurdere, om du kan genindskrives.

I din ansøgning skal du uploade en redegørelse og en plan for færdiggørelsen af din uddannelse (se nedenfor). I din ansøgning bedes du redegøre for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Du skal ligeledes uploade dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Hvis du bliver genindskrevet, skal du være fuldtidsstuderende, dvs. du skal bestå kurser svarende til 30 ECTS per semester. Mangler du 30 ECTS eller derunder, får du et semester til at færdiggøre uddannelsen. Mangler du fx 45-60 ECTS, får du to semestre til at færdiggøre uddannelsen.

Du vil kun blive genindskrevet, hvis din situation er væsentligt ændret, sådan at det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen. Ved behandlingen af din ansøgning vil der ligeledes blive lagt vægt på, hvor meget du har bestået på uddannelsen, og i hvor lang tid du har været indskrevet på uddannelsen.

Vær opmærksom på, at en anden mulighed er at læse på deltid på Åbent Universitet uden krav om studieaktivitet.

Du har oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en anden uafsluttet videregående uddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse om det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Universitetet vurderer herefter, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele (startmerit). Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse.

Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Bilag og dokumentation 

Upload af bilag i Ansøgningsportalen

En redegørelse for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, så det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen som fuldtidsstuderende. Redegørelsen må max fylde ½ side. Dokumentation for at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, fx en lægeerklæring eller dokumentation for, at du ikke længere har erhvervsarbejde på fuld tid.

(Gælder kun ansøgere, der har brugt sine eksamensforsøg, sin maksimale studietid, ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav)

”Upload studieplan”

En studieplan for dit resterende studium, hvor du læser på fuld tid efter genindskrivning. Du kan eventuelt få hjælp til at udarbejde en studieplan hos din studievejleder.

(Gælder kun ansøgere, der har overskredet den maksimale studietid)

”Upload studieplan”

Dokumentation for øvrige forhold, som bør indgå i behandlingen af dit ansøgningsgrundlag.

”Upload anden relevant information”