Fagelementer

Herunder kan du læse en uddybende beskrivelse af de forskellige fagelementer.

Kommunikation og samarbejde i organisationer (15 ECTS)

I løbet af kurset introduceres du til en række teoridannelser om forholdet mellem organisation, kommunikation og computer-støttet og samarbejde. Du lærer at analysere organisatoriske kontekster ud fra kulturelle, politiske, infrastrukturelle og andre perspektiver, og at analysere design og brug af it-systemer og -netværk til understøttelse af organisationers kommunikations- og samarbejdsrelationer og målsætninger.

Konceptudvikling og innovation (15 ECTS)

Formålet med fagelementet er at udbygge dine kompetencer i at analysere forholdet mellem kommunikative problemstillinger og mulige it-tekniske løsninger i virksomheder og andre organisationer. Du lærer at indgå i samarbejde med it-specialister og andre faggrupper om design og implementering af it-systemer, og du får erfaring med at tilrettelægge og lede komplekse innovationsprocesser. Du kommer med andre ord til at få fingrene ned i kreative og innovative konceptudviklingsforløb med fokus på forretningsudvikling og innovation i organisationer.

Data mining og visualisering af netværksbaseret kommunikation (15 ECTS)

På kurset vil du få indsigt i nye metoder til at udføre empiriske undersøgelser, som kan bruges til at planlægge og gennemføre en undersøgelse af brugen af et eller flere komplekse it-systemer. Kurset lærer dig at anvende kvantitative og kvalitative metoder til at identificere brugsmønstre fx i en virksomheds eller en bestemt samfundsgruppes brug af intranet og internet og at redegøre for databaser og søgemaskiners opbygning og virkemåde. Som en af de få danske it-uddannelser vil kommunikation og it på dette kursus lære dig at analysere og visualisere store datamængder vedrørende it-brug fx gennem datamining og analyse af log-filer. Log-filerne kan fx være hentet fra brugerne af Facebook, online computerspil eller lignende. Du lærer også at analysere og modificere et udvalgt it-værktøj og vurdere dets anvendelighed til at indsamle data og/eller identificere brugsmønstre i en given kontekst.

Digitale platformer, medier og kommunikation (15 ECTS)

På dette kursus lærer du at analysere, forklare og vurdere de kulturelle, politiske og økonomiske aspekter af den digitale udvikling, herunder især fremvæksten af transnationale digitale platforme. Vi diskuterer de udfordringer, som denne udvikling medfører for borgere, virksomheder, offentlige myndigheder og demokratiske institutioner.Derudover får du forståelse for, hvordan it kan understøtte virksomheders udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser på politisk og etisk ansvarlige måder.

Kandidattilvalg, projektorienteret forløb og/eller valgfrie emner (i alt 30 ECTS)

Her har du mulighed for at tone din uddannelse i en bestemt retning. Du kan vælge at tage tilvalgskurser på andre danske eller udenlandske kandidatuddannelser, eller du kan tage et valgfrit emne på 15 ECTS og et projektorienteret forløb på 15 ECTS på kommunikation og it eller et projektorienteret forløb på 30 ECTS-point fx. kombineret med et udlandsophold.

I det valgfrie emne på 15 ECTS-point skal du afgrænse og behandle en kommunikations- og it-faglig problemstilling, gøre rede for centrale teorier af relevans for det valgte emne, forholde dig kritisk til dine egne teoretiske og metodiske valg og formidle en problemstilling.

I det projektorienterede forløb (uanset om det er på 15 eller 30 ECTS-point) gennemfører du forløbet på en offentlig eller privat arbejdsplads ved hhv. 3 og 5 måneders fuldtidsarbejde. Under forløbet skal du vise dig i stand til at analysere og reflektere over det, redegøre for arbejdsstedets interne og eksterne forhold, relatere forløbet til relevante teorier og metoder inden for medievidenskab og datalogi og redegøre for betydningen af kommunikation og it i relation til arbejdsstedet.

Speciale (30 ECTS)

Under arbejdet med dit speciale skal du vise dig i stand til at udarbejde en videnskabelig analyse af en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it med brug af medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder, hvorunder du skal reflektere kritisk over relevante teoretiske og metodiske valg i forhold til en konkret problemstilling. Den gennemførte analyse skal præsenteres i en dokumenteret og argumenteret form, hvor analysens resultater desuden formuleres i et klart og forståeligt sprog.