Faglig profil og job - Kandidat i miljøkemi og sundhed – Københavns Universitet

Miljøvidenskab > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Kandidatprogrammet i miljøvidenskab giver dig viden og kompetencer som samfundet i stigende grad har brug for.

Specialiseringen Kemi, toksikologi og sundhed (ChemTox) er sammensat af emner som atmosfærisk, terrestrisk og akvatisk miljøkemi, økotoksikologi, human toksikologi, epidemiologi og risikovurdering. Sammen giver kurserne dig den interdisciplinære viden, der skal til for at kunne sammenkæde tilstedeværelsen af forurenende stoffer i miljøet med deres potentiel farlige virkning overfor mennesker og miljø.

Specialiseringen ”Jord, vand og biodiversitet” (EnvEuro) fokuserer på brugen af naturressourcer i Europa og dennes virkning på naturen og miljøet. Programmet giver analytiske og forvaltningsmæssige færdigheder samt viden om miljøteknologier til understøttelse af bæredygtige produktions systemer.

Miljøvidenskab er tværfaglig, og du deler uddannelse med studerende fra flere fakulteter. Uddannelsen er forankret på Institut for Plante- og Miljøvidenskab, men du har også undervisning på andre institutter.

Kompetencer

Som kandidat i miljøvidenskab kan du arbejde professionelt med problemidentifikation, karakterisering og med løsninger relateret til brugen af naturressourcer baseret på indsigt i europæiske økosystemer og principper anvendt i europæisk miljøforvaltning.

Med ChemTox-specialiseringen får du kompetencer til at analysere, hvad der sker med mennesker og miljø, når de udsættes for skadelige kemikalier, og finde løsninger til at undgå potentielt farlige virkninger af kemikalier som fx hormonforstyrrende stoffer.

EnvEuro-specialiseringen giver dig lidt flere muligheder for at præge uddannelsen i den faglige retning, du ønsker – men du får under alle omstændigheder indsigt i europæiske økosystemer og moderne europæisk miljøforvaltning.

Jobmuligheder 

Som kandidat i miljøvidenskab har du mange karrieremuligheder, og du er attraktiv på det danske og internationale jobmarked. I et europæisk perspektiv er en ny og ambitiøs lovgivning på kemikalieområdet fx med til at skabe mange jobs både inden for EU-administrationen og hos de firmaer, der fremover skal leve op til lovgivningen.

Du kan blive ansat i de samme brancher og virksomheder med de to specialiseringer. Som færdig kandidat med ChemTox-specialiseringen vil du dog sandsynligvis komme til at beskæftige dig mest med identificering af kemisk forurening, oprensning og forebyggelse samt lovgivning på kemikalieområdet. EnvEuro-specialiseringen giver dig en bredere profil, hvor du kommer til at arbejde med miljømæssige problemstillinger, som ikke nødvendigvis udspringer af forurening med kemikalier.

Nyligt færdiguddannede kandidater arbejder både i Danmark og i udlandet inden for fx:

  • Forsknings- og udviklingsafdelingerne i både den kemiske og farmaceutiske industri eller i konsulentfirmaer. Fokus kan være på at skabe nye og mere miljøvenlige produkter, eller på at identificere, karakterisere og forestå oprensning af forurenede områder.
  • Clean-tec industrien med udvikling af nye luftrensningsfiltre, jordoprensningsmetoder samt vandrensningsteknologier.

  • Ministerier og styrelser såsom den danske miljøstyrelse eller det Europæiske Kemikalie Agentur, med karakterisering af kemikalier tilladt til brug i fx mad og legetøj.

  • Udvikling af natur- og ferskvandsøkosystemer, fx ved genopretning af åer og vådområder, enge og overdrev, samt restaurering af habitater for truede dyr.

  • Håndtering af farer og katastrofer forårsaget af kemisk forurening, fx oliespild og kemikalieudslip.

  • Lovgivning og regulering i ministerier, styrelser, regioner og kommuner i Danmark eller udenlandske organisationer som EU, UNFCCC eller FAO. 

Læs om uddannelsens undervisning og opbygning her.