Hvis du har overskredet tidsfristerne

Det er normalt ikke muligt at aflevere en ansøgning eller bilag efter de gældende tidsfrister. Men har du været udsat for usædvanlige forhold, fx pludseligt opstået alvorlig sygdom, kan vi dispensere. Forholdet skal du dokumentere med en lægeerklæring eller lignende. Dokumentationen skal være på et dansk, svensk, norsk tysk eller engelsk. Hvis dette ikke er muligt, skal der desuden vedlægges en certificeret oversættelse af dokumentet til dansk, svensk, norsk, tysk eller engelsk.

Usædvanlige forhold er forhold af alvorlig karakter. Disse forhold giver derfor ikke grundlag for dispensation:

  • forsinkelse
  • forglemmelse
  • manglende kendskab til fristerne.

Bemærk: Du skal indsende din dispensationsansøgning hurtigst muligt efter den frist, du søger dispensation fra.

En ansøgning om dispensation skal sendes til kaoptag@hum.ku.dk.