Beskrivelse af fagelementer

1. semester

Propædeutik 1

Du får en grundlæggende forståelse for det valgte sprogs opbygning, og du bliver i stand til at føre en enkel samtale på sproget, læse lettere tekster og oversætte dem til dansk.

Østeuropas historie og kultur

I dette fællesfag for hele årgangen får du et overblik over hovedtrækkene i østeuropæisk historie med et særligt fokus på såvel forskelle som ligheder i de forskellige østeuropæiske regioners kulturer, kulturelle frembringelser og historier.

2. semester

Propædeutik 2

I propædeutikkens anden del arbejder du videre med at tilegne dig de basale dele af det valgte sprog: at oversætte enkle tekster, udtale sproget korrekt og anvende grammatikken.

Ruslands/Polens/Balkans historie og kulturhistorie

Her opdeles årgangen i de sproglige specialiseringer, og du får overblik over de væsentligste træk i hhv. Ruslands, Polens eller Balkans historiske, kulturhistoriske og litteraturhistoriske udvikling. Desuden opøves evnen til at anvende relevante begreber og tilgange til beskrivelsen af disse udviklinger. De væsentligste problemstillinger udpeges og diskuteres ud fra en kritisk anvendelse af den internationale faglitteratur.

3. semester

Oversættelse til dansk

I forlængelse af propædeutikken fortsættes studiet i det studerede sprogs grammatik, nu med særligt fokus på oversættelse af forskellige typer tekster. Der introduceres til grundlæggende principper, men faget er baseret på praktiske øvelser.

Tekstforståelse

Dette fagelement kombinerer oplæringen i sprogfærdighed og specialiseringen i områdets historie, kultur og samfundsforhold. Der læses tekster på det studerede sprog med henblik på mundtlig fremlæggelse af indholdet i relation til relevante kontekster. De studerende vejledes til selv at sammensætte deres tekstudvalg og udpege kontekster.

Østeuropas aktuelle forhold

I et dels fælles, dels specialiseringsopdelt forløb får du viden om aktuelle inden- og udenrigspolitiske forhold samt om den nyeste kulturelle udvikling, herunder forskellige identitetsopfattelser i Østeuropa generelt og specifikt i det studerede land/område. Du lærer at formulere og analysere væsentlige problemstillinger, sådan som de kommer til udtryk i forskellige medier og værker. Der inddrages eksempelmateriale på det studerede sprog.

4. semester

Mundtlig kommunikation

Ud over kompetencer i grundlæggende mundtlig sprogfærdighed på det studerede sprog får du også viden om basale kommunikationsregler i det land, hvor det studerede sprog tales. Du lærer at skelne mellem standardsprog og kollokvialt sprog.

Skriftlig kommunikation

Du lærer at anvende det studerede sprogs ortografi og tegnsætning sikkert og korrekt og at oversætte en middelsvær dansk tekst uden særlige vanskeligheder til det studerede sprog.

ToRS-fællesfag – Videnskabsteori

Du opnår kendskab til fundamentale videnskabsteoretiske spørgsmål, forskellige opfattelser af videnskabelighed og forskellige former for videnskabelig argumentation. Dit eget fagområde sættes i relation til videnskabsteoretiske problemstillinger og refleksioner.

5. semester (udlandssemester)

Under udlandsopholdet tages fag, som grundlæggende svarer til de to fagelementer. Hvis man ikke tager til udlandet, kan der gives vejledning i fagene.

Mundtlig kommunikation og tekstanalyse

Uddannelsens afsluttende sprogfag kombinerer den fortsat udviklede mundtlige sprogfærdighed på det studerede sprog med færdigheden i at læse, fortolke og på dansk formidle tekster på sproget. Sprogfærdighedsdelen har fokus på korrekt udtale og intonation samt et bredt samfundsrelevant ordforråd.

Valgfrit emne

Du vælger at fordybe dig i et emne af historisk, samfundsmæssig, kulturel eller litterær art, som formidles i en struktureret og argumenteret fremstilling på et godt og nuanceret dansk. Hertil kommer, at du på egen hånd vil være i stand til rutineret at analysere primærkilder, forholde dig kritisk til både kilder og sekundærlitteratur og anvende relevante metodiske redskaber og fagets terminologi.

6. semester

Bachelor-tilvalg efter eget valg

7. semester

Bachelor-tilvalg efter eget valg

Bachelorprojekt

Bacheloruddannelsen afsluttes med et skriftligt projekt på 25-30 normalsider. Du vælger selv emnet, som dog skal vedrøre landet eller området i din specialisering, ligesom der er krav om anvendelse af tekster på det valgte sprog. Med projektet skal du vise, at du selvstændigt kan opstille og behandle et afgrænset problem på baggrund af videnskabelige metoder. Projektet skal forme sig som en analyse med udgangspunkt i en faglig problematik.