Mejeripraktik

Mejeripraktik giver dig viden om mejeriproduktion i praksis. Du får indsigt i arbejdsgangen på mejerivirksomheder med forskellige produktionsgrene og i følgeindustrien (ingredienser, udstyr mm).

Mejeripraktik består af to undervisningsophold på Kold College i Odense, samt to praktikophold på mejerier eller virksomheder med tilknytning til mejeriindustrien. De nødvendige faglige forudsætninger for at deltage i praktikken får du gennem undervisningsopholdene på Kold College.

I løbet af praktikken bliver du inddraget i de daglige produktionsprocesser og  problemstillinger i produktionen, og du får via projektarbejde indblik i virksomheden, arbejdsmetoder, kollegiale forhold osv. Et praktikophold kan udover et fagligt og praktisk indhold give dig mulighed for at skabe kontakter, som du kan få gavn af i dit videre uddannelsesforløb og efterfølgende karriere.

Et praktikophold kommer også den enkelte virksomhed til gode. Virksomheden har gavn af den nytænkning og de ressourcer, praktikanten ofte kommer med i forbindelse med løsning af konkrete problemstillinger.

Gennemført mejeripraktik giver sammen med kandidatuddannelsen i fødevarevidenskab (cand. techn. al.) med specialisering i mejeriteknologi ret til at bruge titlen mejeriingeniør.

Tilmelding til mejeripraktik 2024 er lukket

Ansøgningsfristen var 18. september 2023.

Hvis du ønsker praktikplads i 2024, kan du kontakte os på dairy@food.ku.dk for at høre om mulighederne.

Du kan læse mere detaljeret om mejeripraktikken herunder:

 

Mejeripraktikken foregår i 2024 på følgende datoer og består af:

5. februar - 15. marts: Første ophold på Kold College

18. marts - 3. maj: Første praktikophold

6. maj - 21. juni: Andet praktikophold

24. juni - 5. juli: Andet ophold på Kold College

Undervisningsforløb på Kold College

Kold College er Danmarks eneste mejeriskole. På undervisningsopholdet er der hver uge et par dages klasseundervisning og derpå et par dage med praktisk undervisning i skolens træningsmejeri. 

På Kold College får du en faglig og praktisk indgangsvinkel til mejeribrug. Du bliver uddannet i mejerilære (produktion af ost, konsummælk, smør, mælkepulver). I de enkelte fag er der praktiske øvelser i træningsmejeriet. Her får du lejlighed til at fremstille alle mejeriprodukter: smør, forskellige slags syrnede produkter, mælkepulver, fisket og opstukken ost, ultrafiltrerede produkter mv.

Under dit andet ophold på Kold College skal du udarbejde et projekt, der afsluttes med en rapport og mundtlig eksamen.

Praktikophold

Det første praktikophold sker i videst muligt omfang på et ostemejeri. Det andet ophold kan enten foregå på et mejeri eller på en virksomhed der fremstiller ingredienser eller udstyr, der anvendes i mejeriindustrien.

Du kan også vælge at lægge et af dine praktikophold i udlandet. Nogle af de populære lande, hvor studerende har været i praktik, er Sverige, Island og England.

Efter hvert praktikophold skal du udarbejde en rapport, som beskriver produktionen på mejeriet.

Fra studieåret 2025/26 er der adgangsbegrænsning på mejeripraktikken

På grund af et begrænset antal praktikpladser i mejeriindustrien er der en adgangsbegrænsning på 25 pladser årligt fra og med studieåret 2025/26. Adgangsbegrænsningen gælder for studerende, der er optaget på fødevarer og ernæring i 2022 og senere.

Begrænsningen betyder, at hvis antallet af tilmeldte overstiger 25, vil det være dit karaktergennemsnit i de obligatoriske kurser i de første seks undervisningsblokke, der afgør om du kan komme i mejeripraktik. Vurderingen af dit gennemsnit bliver vægtet i forhold til antallet af ECTS-point.

Hvis du ikke får tildelt en plads, har du mulighed for at vælge fødevareingeniørpraktik i stedet.

Dispensation fra kompetencegivende praktikforløb

Du kan blive mejeriingeniør uden at gennemgå det obligatoriske praktikforløb, hvis du har en afsluttet uddannelse som mejerist, mejeritekniker eller procesteknologi med mejerispeciale.

 

 

Mejeriteknologi har indgået en aftale med mejeribranchen via Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, der sigter mod at minimere dine udgifter under mejeripraktikken.

Lønforhold

Der ydes løn efter den til enhver tid gældende aftale mellem Københavns Universitet og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening om gennemførsel af mejeripraktik. Aftalen gælder i udgangspunktet kun for praktikophold på mejerier, der er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Det er dine praktikvirksomheder der udbetaler din løn, både under undervisningsforløbene på Kold College og praktikopholdene på virksomhederne. Virksomhederne kan få deres udgifter til løn under opholdene på Kold College refunderet af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Feriepenge optjenes og udbetales i henhold til Ferielovens regler med 12,5 %.

Boligforhold

Kold College sørger for bolig under undervisningsopholdene. Ved både indenlandske og udenlandske praktikophold kan mejerivirksomhederne aktivt formidle (og hjælpe dig til) kontakt til lokale udlejere.

Betaling af lærebøger

Under opholdet på Kold College betaler Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for bøger.

Dækning af øvrige udgifter

Du skal selv betale øvrige udgifter, herunder rejse- og kostudgifter. Især i forbindelse med udlandsophold findes der muligheder for at søge legater. Forudsætningen for at du kan modtage støtte er, at du har en standard ansættelseskontrakt med en dansk virksomhed, der er godkendt af Mejeripraktik-udvalget til at have praktikanter.

Forsikringsforhold

Under praktikopholdet er du omfattet af virksomhedens arbejdsskadeforsikring.

Under opholdet på Kold College og i fritiden er du dækket af din egen forsikring. Vi anbefaler derfor, at du tegner en fuldtids ulykkes- og ansvarsforsikring.

 

 1. Er mejeripraktikken obligatorisk?
 2. Hvor kan jeg komme i mejeripraktik?
 3. I hvilken rækkefølge vælger man at tage de to praktiksteder?
 4. Er det muligt at få dispensation fra praktik?
 5. Hvad så med ulykkesforsikring?
 6. Holdes der møder om mejeripraktik?
 7. Skal der laves rapporter under praktik?
 8. Kan man holde ferie under mejeripraktikken?
 9. Får jeg SU mens jeg er i mejeripraktik?
 10. Får jeg løn mens jeg er på Kold College i 6 + 2 uger?
 11. Hvordan udbetales lønnen?
 12. Hvornår tager man typisk i mejeripraktik?
 13. Hvilke bøger kræves på Kold College og hvor dyre er de?
 14. Skal jeg bo og spise på Kold college mens jeg er på mejeriskole?
 15. Hvordan finder jeg bolig, når jeg er i praktik på mejerierne?
 16. Hvem betaler for min kost og logi mens jeg er i praktik ude på mejerierne?
 17. Laver jeg selv aftaler om praktik med de mejerier jeg gerne vil ud på?
 18. Jeg har hørt fra én der tidligere har været i praktik at det ene af mejerierne skal være i Danmark. Er der rigtigt?
 19. Kan man tage sin praktik i udlandet?
 20. Hvad gør man med ulykkes- og sygeforsikring ved praktikophold i udlandet?
 21. Er Arla mejerierne i Sverige betragtet som i udlandet eller om det går ind under Danmark?
 22. Kan jeg søge støtte i forbindelse med rejse og ophold ved praktik i udlandet?
 23. Hvordan er jeg stillet, hvis jeg tager i praktik i udlandet uden at en dansk arbejdsgiver står bag?

Er mejeripraktikken obligatorisk?

Praktikopholdet er obligatorisk hvis du vil opnå titlen Fødevareingeniør efter din bacheloruddannelse, eller hvis du vil fortsætte på den 2-årige kandidatuddannelse i fødevarevidenskab for at opnå titlen Mejeriingeniør.

Hvor kan jeg komme i mejeripraktik?

Her finder du en oversigt over mulige praktiksteder (pdf) for de to ophold. Der er ikke garanti for, at alle mejerier og virksomheder på listen tilbyder praktikpladser hvert år.

I hvilken rækkefølge vælger man at tage de to praktiksteder?

Der er ingen specifikke krav til rækkefølgen af praktikophold, dog skal det ene praktiksted være et ostemejeri. Desuden er det at foretrække, at dit første praktikophold foregår i Danmark på et mejeri, der er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Et praktikophold kan også foregå i udlandet eller hos en virksomhed, der fremstiller ingredienser eller udstyr, der anvendes i mejeriindustrien – i sådanne tilfælde bør det være 2. praktikophold.

Er det muligt at få dispensation fra praktik?

Er du studerende med en afsluttet uddannelse som mejerist, mejeritekniker eller procesteknolog med mejerispeciale, kan du blive fritaget fra den obligatoriske praktik og alligevel opnå titlen mejeriingeniør – dog kun efter aftale/dispensationsansøgning.

Hvad så med ulykkesforsikring?

Under mejeripraktik på en mejerivirksomhed i Danmark er du som lønnet medarbejder omfattet af arbejdsgiverens obligatoriske ulykkesforsikring.

Under skoleopholdene på Kold College er det din egen forsikring, der skal dække eventuelle skader. Det anbefales derfor, at du tegner en fuldtids ulykkes- og ansvarsforsikring.

Holdes der møder om mejeripraktik?

Ja, forud for tilmeldingsfristen afholdes der et møde, hvor universitetet, Kold College, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening samt andre interessenter deltager for at give de kommende praktikanter den bedst mulige information om muligheder og forhold omkring praktikafviklingen.

Skal der laves rapporter under praktik?

Ja, du skal lave en skriftlig rapport for hvert praktiksted efter retningslinjer, der udsendes af mejeripraktikkoordinatoren. Rapporterne skal godkendes for at bestå den samlede mejeripraktik.

Kan man holde ferie under mejeripraktikken?

Nej, du kan ikke afholde ferie i praktikperioden.

Får jeg SU, mens jeg er i mejeripraktik?

Nej, der er løn under hele praktikperioden, så husk at afmelde SU.

Får jeg løn, mens jeg er på Kold College?

Der er løn under hele praktikperioden, både når du er på Kold College og i praktik. Lønnen gives efter den gældende aftale mellem Københavns Universitet og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening om gennemførsel af mejeripraktik.

Hvordan udbetales lønnen?

Lønnen under praktikophold efterbetales. Nogle mejerier kører med lønudbetaling hver 14. dag, og andre en gang pr. måned.

Hvornår tager man typisk i mejeripraktik?

Du starter normalt på Kold College i begyndelsen af februar i en 6 ugers periode.

Derefter tager du til det første praktiksted i midten af marts og 7 uger frem. Andet praktikophold begynder umiddelbart herefter, i starten af maj, og varer ligeledes 7 uger. Til sidst er der 2 ugers undervisning og eksamen på Kold College i slutningen af juni og starten af juli.

Hvilke bøger kræves på Kold College, og hvor dyre er de?

Du får alle bøger udleveret ved starten af dit undervisningsophold, og de er betalt af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Skal jeg bo og spise på Kold College?

Det er frivilligt, om du vil bo og spise på Kold College under dit ophold. Der har været studerende, som kommer fra Fyn eller Kolding, og de har valgt at bo hjemme. Det er helt ok.

Hvordan finder jeg bolig, når jeg er i praktik på mejerierne?

Du skal som udgangspunkt selv finde en bolig, men ofte kan virksomhederne hjælpe dig med at finde et værelse, hvis du ikke selv har mulighed for at finde et sted at bo.

Hvem betaler for min kost og logi, mens jeg er i praktik?

Det gør du selv, idet du er lønnet, når du er ude på praktikstederne.

Laver jeg selv aftaler om praktik med de virksomheder, jeg gerne vil ud på?

Nej, det gør mejeripraktikkoordinatoren/praktikudvalget.

Jeg har hørt fra én der tidligere har været i praktik, at det ene af praktikstederne skal være i Danmark. Er der rigtigt?

Ja, mindst ét af praktikstederne skal være i Danmark.

Kan man tage sin praktik i udlandet?

Ja, det kan man godt, men da det er praktikstedet, som betaler for dit undervisningsophold og får kompensation herfor fra Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, anbefaler vi dig at lave aftalen om udenlandsk praktik med en dansk arbejdsgiver, der har driftssteder i udlandet (f.eks. Arla Foods) eller sikre dig, at dit andet praktiksted (i Danmark) betaler og får kompensation for dit ophold på Kold College.

Hvad gør man med ulykkes- og sygeforsikring ved praktikophold i udlandet?

Ved praktikophold i udlandet skal du tegne en passende forsikring. Ofte kræver praktikstedet et bevis på, at du har tegnet ulykke/sygeforsikring på et tidligt tidspunkt under planlægningen af praktikopholdet.

Praktikstedet skal evt. gøres opmærksom på, om du som lønnet medarbejder er omfattet af arbejdsgiverens obligatoriske ulykkesforsikring. Forhør dig om reglerne på praktikstedet.

Betragtes Arla mejerierne i Sverige som praktiksteder i udlandet, eller går de ind under Danmark?

Arla mejerierne i Sverige betragtes som udenlandske mejerier.

Kan jeg søge støtte i forbindelse med rejse og ophold ved praktik i udlandet?

Ja, du kan søge Foreningen af Rejsende Mejeriingeniørstuderende om støtte til rejseomkostninger til mejeripraktikophold i udlandet – dog ydes der ikke støtte til selve opholdet.

Støtten tildeles ud fra foreningens vedtægter og forretningsorden og i det omfang, der er midler til rådighed. 

Hvordan er jeg stillet, hvis jeg tager i praktik i udlandet, uden at en dansk arbejdsgiver står bag?

Du står selv med ansvaret for at aftale alle forhold løn, bolig, forsikring m.m. – og du skal samtidig huske at sikre dig, at dit praktiksted i Danmark betaler for begge dine undervisningsophold.

Gå til toppen af siden med spørgsmål og svar