Hvis du tidligere har bestået kurser på en videregående uddannelse, skal du søge merit

På denne side kan du finde oplysninger om, om du er omfattet af reglerne for startmerit, hvordan du søger merit og krav til dokumentation.

Hvad er startmerit?

Når du søger optagelse på en uddannelse via optagelse.dk, bliver du bedt om at sætte kryds/flueben i et felt som svar på, om du har beståede uddannelseselementer fra andre uafsluttede uddannelser på universitetsniveau. Du har pligt til at sætte dette kryds, hvis du tidligere har bestået uddannelseselementer fra uafsluttede uddannelser på universitetsniveau. Krydset udgør herefter din meritansøgning: En startmerit-ansøgning.

Anden merit?

De sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser hører til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU, som behandler startmeritansøgninger fra nystartede studerende, der har tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på universitetsniveau.

Fakultet behandler ikke ansøgninger om startmerit for afsluttede uddannelser.

Du kan stadig søge merit på baggrund af din afsluttede uddannelse uafhængigt af, om det er en universitetsuddannelse. Denne merit kan først søges, når du er optaget, og skal ske via en blanket på KU’s intranet. Du vil blive opdateret om dette på din studiestartsside, når du er blevet optaget. Dokumentationskravene er de samme som beskrevet nedenfor.

Bemærk: Du kan godt have sat flueben i feltet om startmerit uden at opfylde betingelserne for at blive startmeritbehandlet. Hvis din meritansøgning ikke kan behandles som en startmeritansøgning, vil den ikke blive behandlet i august inden studiestart.

Hvis du alligevel er kommet til at søge startmerit, som du ikke skulle søge, vil din ansøgning naturligvis stadig blive behandlet, uanset at den ikke er sendt ind via vores blanketter, men blot som skema – hvis det sker i forbindelse med øvrig startmeritbehandling.

Krav til dokumentation

For at kunne behandle din ansøgning om startmerit, skal meritansøgningen indeholde følgende elementer:

  • Fagbeskrivelse af de fag og kurser, du har bestået, og som indgår i din baggrund for merit. Dette kan fx være uddrag fra en studieordning eller beskrivelser fra nettet. Som udgangspunkt er det ikke tilstrækkeligt at henvise til et link; der skal fremsendes elektroniske dokumenter, gerne i word eller pdf-format. Det er vigtigt, at materialet er præcist og ikke blot en hel modulbeskrivelse. Dvs. specifikke kursusbeskrivelser indeholdende bl.a.:

o    undervisningsformer (forelæsninger, klasse-/holdundervisning, øvelser)
o    timetal for hver af de forskellige kurser/fag
o    studiemål/kompetencer, der tilstræbes gennem et kursus
o    de anvendte lærebøger

  • Eksamensbevis, eksamensudskrift eller karakterblad inkl. dato for beståelse af hvert element. Ansøgere fra Københavns Universitet kan springe dette element over.

Dine forpligtelser

Uanset om du har sendt ovenstående dokumentation allerede sammen med din ansøgning om optagelse, kan du forvente, at du i starten af august vil blive bedt om at indsende dokumentationen, hvis du har sat kryds/flueben

Fristen for indsendelse af dokumentation vil fremgå af en mail til dig. Fristen vil være kort, da meritsagsbehandlingen skal være afsluttet allerede inden semesterstart.

Anmodningen om dokumentation kan godt falde midt i dit rusturs- og introforløb, så du skal derfor være opmærksom på at tjekke din KUmail løbende. For at kunne behandle din ansøgning forud for studiestart er det vigtigt, at du reagerer på universitetets frister – også selvom at du er på rustur eller ferie. 

Du anbefales derfor at være klar med fagbeskrivelser og eksamensudskrifter allerede i starten af august. Du har også mulighed for at uploade det nødvendige materiale til din ansøgning på optagelse.dk frem til den 5. juli. Du skal være opmærksom på, at du godt kan opleve at blive rykket for materiale, selvom du har uploadet det til din ansøgning, da vi kan have brug for yderligere dokumentation.

Hvornår kan du forvente at modtage anmodning om dokumentation?

Du kan forvente at blive kontaktet på din ku-mail i starten af august.

Det er meget vigtigt, at du reagerer på anmodningen fra universitetet og leverer den nødvendige dokumentation til brug i forbindelse med meritansøgningen; uanset hvilken startmerit-type du er.

Du kan forvente svar på din meritansøgning på 1. semester i slutningen af august. Bemærk at Fakultetets frist først er 31. august, kl. 23.59.

.

Særligt om merit for bachelorprojekter

For at kunne behandle en ansøgning om merit for dit bachelorprojekt, skal du vedlægge ekstra dokumentation udover dem som er beskrevet ovenover:

  • En kopi af din bacheloropgave

Hvis du har skrevet sammen med andre:

  • En medforfattererklæring, som er en udtalelse fra din medforfatter om, at det er okay, at du søger merit for opgaven samt en angivelse af, hvor meget I hver især har lavet af opgaven

Har du spørgsmål?

Kontakt SUND Studie- og Karrierevejledning, hvis du har spørgsmål til merit.