Undervisning

Kandidatuddannelsen i fransk sprog og kultur tager to år og bygger videre på undervisningen fra bacheloruddannelsen. Du afslutter uddannelsen med et speciale.

På kandidatuddannelsen arbejder du videre med dine praktiske sprogfærdigheder, så du bliver kvalificeret til at indgå i en erhvervsfunktion. Desuden får du uddybet din indsigt i kultur, litteratur, historie, samfundsforhold og sprogvidenskab, og du får træning i at anvende humanistisk videnskabs-metodik. Derudover får du viden om fremmedsprogs- og kulturdidaktik, så du bliver rustet til at undervise i fransk som fremmedsprog.

Du har mulighed for at tone din uddannelse i forskellige retninger ved at vælge kurser inden for et bestemt område, og når du skal skrive speciale. Du kan for eksempel vælge tilvalg i: 

  • Oversættelse og tværkulturel formidling
  • Global history
  • Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik
  • Writing in English

Som en del af kandidatuddannelsen i fransk har du mulighed for at komme i et projektorienteret forløb i en erhvervsvirksomhed eller på studieophold i udlandet. Læs mere om projektorienteret forløb og udlandsophold.

Opbygning

Kandidatuddannelsen består af to års studier fordelt på fire semestre.

Gymnasiesidefag

Hvis du ønsker at blive gymnasielærer, kan du kombinere din uddannelse med et andet gymnasiesidefag. Du kan tage kandidatuddannelsen i fransk sprog og kultur med  gymnasierettet profil, hvis du har bestået bachelordelen af dit sidefag (45 ECTS tilvalg) som del af din bacheloruddannelse og du er indskrevet på kandidatdelen af sidefaget.