Faglig profil og job

Audiologopædi er uddannelsen til tale-, høre- og læsepædagog og giver adgang til en række job med fokus på børn og voksne, der har problemer med at læse, tale, høre eller skrive.

Audiologopædi drejer sig om, hvad der kan gå galt med sprogfærdigheder, hvad årsagerne er, og hvordan vanskelighederne kan mildnes eller overvindes ved behandling og undervisning. 

Kandidatuddannelsen i audiologopædi giver mulighed for fordybelse i logopædi (talevanskeligheder) og for at kvalificere sig i audiologi og læsning. En vigtig del af uddannelsen er den specialpædagogiske praktik, som afholdes på audiologopædiske arbejdspladser inden for logopædi, audiologi og læsning.

Der er tradition for at studerende på kandidatuddannelsen tager del i forskningsprojekter på læsecentret, der er tilknyttet faget, i løbet af uddannelsen.

Se mere om specialiseringsmuligheder og uddannelsens opbygning her.

Mød færdige kandidater i audiologopædi

Maria er talehørekonsulent i PPR. Hør mere om hendes job og de kompetencer, hun bruger i sin hverdag.

Trine arbejder som specialkonsulent hos Styrelsen for undervisning og kvalitet. Hun bruger en bred vifte af fagspecifikke kompetencer, som hun har med fra uddannelsen i audiologopædi.

Audiologi og læsning

Specialiseringen i audiologi fokuserer på hørelsen, især hørenedsættelse og afhjælpning af den. Den medicinske del af faget handler om årsager til høretab, som eksempelvis støjskader, øresygdomme og aldersbetingede ændringer. Den tekniske del handler om lyd (akustik), hørelse og høretest. Desuden dækkes de tekniske hjælpemidler, fx høreapparater. Den pædagogiske del drejer sig om vurdering af hørehandicappets art, omfang og indflydelse på den hørehæmmedes liv. Desuden fokuserer faget på at vurdere behov for hjælpemidler, opstille undervisningsplaner og på at vejlede om bl.a. brug af hjælpemidler.

Specialiseringen i læsning drejer sig om læseudviklingen og om læse- og stavevanskeligheder. Indsigten i læseudvikling strækker sig fra småbørns forudsætninger og leg med skrift helt til den avancerede læsning i videregående uddannelser. Faget fokuserer bl.a. på det skrevne sprogs indretning og dets krav til læser og staver. Det handler også om komponenter i forståelsen. Til faget hører indsigt i forskellige slags læsevanskeligheder blandt andet ordblindhed og undersøgelse, afgrænsning og afhjælpning af disse vanskeligheder især igennem undervisning. Kendte årsager finder man på både sprogligt, neurologisk, socialt og genetisk niveau.

Jobmuligheder

Mange studerende har allerede under uddannelsen studierelevante job fx som vikarer på sprogcentre eller som studentermedhjælper ved et forskningsprojekt på uddannelsen.

Størstedelen af de færdiguddannede audiologopæder arbejder i det offentlige inden for specialundervisning ved kommunikationscentre, tale- og høreinstitutter eller centre for voksenuddannelsen. Du kan også få job ved universiteter eller seminarier, hvor både pædagog- og lærerseminarier bruger audiologopæder til undervisning i børns taleudvikling. Det er også muligt at komme til at arbejde med forskellige vidensfunktioner, fx i Socialstyrelsen eller ved Center for Hjerneskade, ligesom uddannelsen giver mulighed for at arbejde på audiologisk og foniatrisk afdeling eller på traumecentre på hospitaler. Nogle audiologopæder arbejder herudover også ved private firmaer i høreapparatsbranchen.

Eksempler på virksomheder

  • Greve Kommune
  • Hovedstadens Ordblindeskole
  • Gentofte Hospital
  • VUC Vestegnen
  • Aalborg for Døve
  • GN Resound
  • Center for Hjerneskade

Læs også om forskning på faget eller undervisning og opbygning.