Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på erhvervskandidatuddannelsen i statskundskab.

Vurdering af kvalifikationer

Du kan søge om optagelse hvis du har en uddannelse, der automatisk opfylder adgangskravene eller hvis du har en anden relevant uddannelse. Det har ikke betydning hvilket universitet du kommer fra.

I vurderingen af adgangsgrundlaget lægges udelukkende vægt på ansøgers bacheloruddannelse. Det betyder, at det ikke er muligt at gennemføre supplerende kurser for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Dog kan fagelementer, som er bestået før den adgangsgivende bacheloruddannelse er bestået, indgå i adgangsgrundlaget. Det gælder både fagelementer taget som enkeltfag, såvel som fagelementer taget som en del af en anden uddannelse. Dog kan maksimalt 30 ECTS-point af sådanne aktiviteter indgå som del af adgangsgrundlaget.

Forbedrede karakterer kan ikke anvendes

Eventuelle forbedrede karakterer kan ikke anvendes. Det skyldes, at det i Danmark ikke er muligt at forbedre karakterer for allerede beståede kurser på bacheloruddannelsen. Så hvis du har flere karakterer i det samme kursus, anvender vi karakteren fra første gang, du bestod kurset, i beregningen af dit karaktergennemsnit.

Alle ansøgere fra ikke-danske universiteter skal derfor uploade en samlet udskrift med alle eksamensforsøg, dato for eksamensforsøg og tilhørende eksamensresultater. Hvis ansøger ikke kan skaffe en samlet eksamensoversigt fra hjemuniversitetet, kræves i stedet en bekræftelse fra hjemuniversitetet på, at ansøgers transcript ikke indeholder forbedrede eksamenskarakterer.

Der kan endvidere blive foretaget stikprøvekontrol af ansøgers adgangsgrundlag ved hjemuniversitetet. For optagne studerende kan konstatering af snyd med karakterer medføre udmeldelse af uddannelsen ved uberettiget optagelse.

Det er dog tilladt at benytte en karakter, som er opnået på baggrund af klage over den oprindelige karakter. Det skal samtidig fremgå, at der er tale om en forbedret karakter på baggrund af klage. Det gælder dog stadig, at resultatet skal være tilgængelig for fakultetet senest ved ansøgningsfristens udløb. Ellers kan resultatet først indgå i vurderingen i en senere ansøgningsrunde.

Der vil blive foretaget validitetskontrol af udenlandske eksamensresultater i form af stikprøver.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen.

Læs om ansøgning og optagelse.

 

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser og opfylder sprogkravene, opfylder du alle adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen.

  • Bacheloruddannelsen i statskundskab, Københavns Universitet
  • Bacheloruddannelsen i statskundskab, Aarhus Universitet
  • Bacheloruddannelsen i statskundskab, Syddansk Universitet
  • Bacheloruddannelsen i politik og administration, Aalborg Universitet

Endvidere skal du have enten en dokumenteret ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om sideløbende relevant beskæftigelse på baggrund af en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm), så du vil være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte samtidigt med dine kandidatstudier eller være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

 

Har du bestået eller forventer du at bestå en anden bacheloruddannelse end ovenstående, så skal du uploade ekstra dokumentation, da optagelsesudvalget skal have mulighed for at vurdere, hvorvidt du opfylder adgangskravene.

Ansøgere med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse kan optages, hvis deres bacheloruddannelse er på 180 ECTS og indeholder:

Forudsætninger

  • Den adgangsgivende bacheloruddannelse skal indeholde minimum 90 ECTS politologiske fag, som skal være indførende generelle bachelorkurser, f.eks. offentlig forvaltning, international politik, komparativ politik eller politisk teori.
  • Den adgangsgivende bacheloruddannelse skal indeholde minimum 15 ECTS i kvalitativ og/eller kvantitativ samfundsvidenskabelig metode med fokus på metode som redskab.
  • Danskkundskaber svarende til dansk på A-niveau på danske gymnasiale uddannelser.
  • Engelskkundskaber svarende til engelsk på B-niveau på danske gymnasiale uddannelser

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, som efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Endvidere skal du have enten en dokumenteret ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om sideløbende relevant beskæftigelse på baggrund af en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm), så du vil være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte samtidigt med dine kandidatstudier eller være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

 

 

 

 

Som en del af din ansøgning skal du uploade dokumentation for, at du opfylder de gældende sprogkrav, når du søger om optagelse.

Du skal dokumentere, at du opfylder både det danske og engelske sprogkrav senest på datoen, hvor der er frist for at søge om optagelse. Fristen vil ikke blive forlænget. Hvis du ikke uploader gyldig dokumentation for, at du opfylder sprogkravene inden fristen, modtager du afslag på din ansøgning.

Hvis du er nødt til at tage en sprogtest, skal dit testresultat være fakultetet i hænde senest på datoen, hvor der er frist for at søge om optagelse. For at være sikker på, din testresultat er os i hænde inden ansøgningsfristen, er det vigtigt, at du tager prøven i god tid for ansøgningsfristen. For TOEFL, IELTS og Cambridge skal du forvente, at det tager 3-4 uger, fra at du tager testen til resultatet kan være fakultetet i hænde. For Studieprøven i dansk kan der gå længere tid.

 

 

Der er 5 studiepladser pr. 1. september 2024.