Ansøg som studerende/tidligere studerende

Hvis du er optaget på en universitetsuddannelse nu, eller tidligere har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om genoptagelse, genindskrivning, overflytning eller studieskift på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Har du ikke bestået, hvad der svarer til 1. studieår, har du ikke mulighed for at blive genindskrevet eller overflyttet. Du henvises i stedet for til Københavns Universitets almindelige optagelsesprocedure til hhv. bachelor- eller kandidatuddannelserne.

Det gælder uanset, om du er studerede på KU eller et andet dansk universitet.

Genoptagelse

Du kan søge om genoptagelse, hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen og har bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår.

 

OBS! Nye frister fra 2023

Ansøgningsportal åbner
Ansøgningsfrist: Med studiestart:
16. januar 15. marts kl. 12 1. september

Det gælder både for kvote 1 og kvote 2.

 

 

Du skal følge proceduren og frister for almindeligt optag, når du søger om genoptagelse.

 

 

Du skal søge om genoptagelse, hvis 

 • du har været fuldtidsstuderende på samme uddannelse på Københavns Universitet
 • du opfylder uddannelsens adgangskrav
 • det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt
 • du har bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår på uddannelsen på den nu gældende studieordning.

Hvis du tidligere blev udmeldt fra uddannelsen eller var forhindret i at fortsætte på uddannelsen, fx fordi du ikke bestod førsteårsprøven, kan du kun blive optaget, hvis vi vurderer, at du kan gennemføre uddannelsen, eller hvis uddannelsens indhold er væsentligt ændret. 

Du skal være opmærksom på, at:

 • dine beståede eksamener, eksamensforsøg, studieaktivitetskrav (og brugte SU-klip) som udgangspunkt stadig vil blive overført, selvom du starter forfra på uddannelsen. Kommer du fra en ældre studieordning, vil der være undtagelser, og du kan miste merit.

 • ansøgningsfristen kan variere, alt efter hvilken uddannelse du søger om genoptagelse på.

 • reglen om merit for tidligere uddannelse gør sig gældende, når du har studeret før.

 

 

Hvis du blev udmeldt fra uddannelsen, eller hvis betingelserne, for at universitetet kunne have udmeldt dig, var til stede, da du udmeldte dig selv (fx hvis du ikke bestod 1. årsprøven), skal du sammen med din ansøgning uploade dokumentation for, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede.  

Skriv en kort fritekst om, hvorfor du er udmeldt af uddannelsen, og hvad der har ændret sig, så du nu kan gennemføre den. Du skal også uploade dokumentation, der underbygger dine argumenter for, at du nu vil kunne gennemføre uddannelsen.

Eksempler på dokumentation:

 • Lægeerklæring, som indeholder en tidsangivelse af forløbet, lægens faglige vurdering af, hvordan forholdene påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til at studere nu. Er forholdene stadig gældende, skal lægeerklæringen indeholde en prognose for varigheden.
 • Sygejournal ved længerevarende sygdom
 • Udtalelse fra autoriseret psykolog. Udtalelsen skal indeholde psykologens faglige vurdering af, hvordan forholdende påvirkede din evne til at studere tidligere, og i hvilken grad de påvirker din evne til at studere nu. Gælder forholdene stadig, skal udtalelsen indeholde en prognose for varigheden.
 • Eksamensbeviser for fag, kurser eller uddannelser, du har bestået før og efter du blev udmeldt af uddannelsen.

 

Genindskrivning

Har du tidligere været optaget på en uddannelse uden at afslutte den, kan du søge om genindskrivning på uddannelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Du kan ansøge om genindskrivning løbende, og ansøgningsblanketten er altid åben.

Der er dog nogle frister, du senest skal sende din ansøgning for nå det til semesterstart:

Ansøg senest: Med studiestart:
15. marts kl. 12 1. september
15. oktober 1. februar

Det er kun muligt at blive genindskrevet, hvis der er ledige pladser på uddannelsen. Ledige pladser konstateres på bestemte tidspunkter af året. Derfor får du ikke nødvendigvis svar med det samme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal søge om genindskrivning via en ansøgningsportal.

Sådan bruger du ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i ansøgningsportalen.

 2. Udfyld din ansøgning.

 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.

 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.

 5. Send din ansøgning.

 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og på ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads.

Svar på din ansøgning

Fakultetet behandler ansøgninger løbende.

Du får svar på din ansøgning senest

 • 30. juni (ved ansøgning om studiestart 1. september)
 • 20. december (ved ansøgning om studiestart 1. februar)

Du er ikke garanteret svar inden svarfristen, hvis der mangler dokumentation eller anden information til din ansøgning.

Hvis der mangler informationer til din ansøgning, bliver du kontaktet.

Du modtager svar på din ansøgning gennem ansøgningsportalen. Hold øje med din e-mail, hvor du får besked, når svaret er klar i ansøgningsportalen.

BEMÆRK: Du har fem dage til at sige ja tak til studiepladsen, fra du modtager svaret. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med din e-mail.

Klage over afgørelsen?

I et afslagsbrev vil der altid være en klagevejledning, der beskriver, hvad du kan klage over og hvornår.

Mener du, der er grund til at klage over afgørelsen, kan du klage via nedenstående link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet administrerer genindskrivning efter en restriktiv praksis, og du kan kun opnå genindskrivning, hvis du opfylder alle nedenstående betingelser:

 • der er ledige pladser på uddannelsen

 • du har gennemført og bestået, hvad der svarer til samtlige elementer på 1. studieår af den uddannelse, som du søger om genindskrivning på

 • det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt

 • hvis du ophørte på uddannelsen pga. vanskelige personlige forhold eller sygdom, skal dine forhold være væsentlige forbedrede. Meldte du dig selv ud af uddannelsen, skal du velovervejet argumentere for, hvorfor du gerne vil genindskrives

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt på forhånd at få vurderet, om du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din ansøgning om genindskrivning skal være uddybet, og du skal vedlægge dokumentation for de forhold, som du henviser til.  

Din ansøgning skal bestå af

 1. oplysninger om, hvilken uddannelse du søger om at blive genindskrevet på.

 2. en redegørelse for din personlige og aktuelle situation, og hvordan den adskiller sig fra din situation på tidspunktet, hvor du blev udskrevet eller meldte dig ud. Redegørelsen skal forklare, hvordan dine muligheder for at færdiggøre uddannelsen er væsentligt forbedrede fagligt og/eller personligt. 

 3. Dokumentation for dine ændrede personlige og/eller faglige forhold, fx lægeerklæring, udtalelse fra psykolog eller kursusbevis.

 4. Dokumentation for, hvad du tidligere har gennemført på uddannelsen i form af en udskrift af dine gennemførte uddannelseselementer. Hvis uddannelseselementerne ikke er gennemført på Københavns Universitet, skal du vedlægge både en attesteret udskrift fra det universitet, hvor du tidligere har læst, og kursus- og eksamensbeskrivelser for samtlige elementer, som du har gennemført på den pågældende uddannelse. Den attesterede udskrift skal indeholde oplysning om alle dine brugte eksamensforsøg med oplysninger om datoen for hvert enkelt forsøg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overflytning til KU

Hvis du har tungtvejende personlige grunde, kan du søge om overflytning fra den uddannelse, som du er i gang med, til en tilsvarende uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

 

 

 

 

 

 

 

OBS! Nye frister fra 2023

Ansøgningsportal åbner
Ansøgningsfrist: Med studiestart:
16. januar 15. marts kl. 12 1. september

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal søge om overflytning via en ansøgningsportal. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til en ansøgningsfrist.

Sådan bruger du ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i ansøgningsportalen.

 2. Udfyld din ansøgning.

 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.

 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.

 5. Send din ansøgning.

 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og på ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads.

Svar på din ansøgning

Fakultetet går i gang med at behandle din ansøgning, når ansøgningsfristen er udløbet.

Du får svar på din ansøgning senest

 • 10. juni (ved ansøgning om studiestart 1. september)  
 • 10. december (ved ansøgning om studiestart 1. februar) 

Du er ikke garanteret svar inden svarfristen, hvis der mangler dokumentation eller anden information til din ansøgning.

Hvis der mangler informationer til din ansøgning, bliver du kontaktet.

Du modtager svar på din ansøgning gennem ansøgningsportalen. Hold øje med din e-mail, hvor du får besked, når svaret er klar i ansøgningsportalen.

BEMÆRK: Du har fem dage til at sige ja tak til studiepladsen, fra du modtager svaret. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med din e-mail.

Klage over afgørelsen?

I et afslagsbrev vil der altid være en klagevejledning, der beskriver, hvad du kan klage over og hvornår.

Mener du, der er grund til at klage over afgørelsen, kan du klage via nedenstående link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakultetet administrerer overflytning efter en restriktiv praksis. Du kan kun få tilladelse til at blive overflyttet, hvis du opfylder følgende betingelser: 

 • der er ledige pladser på uddannelsen 

 • du søger fra en tilsvarende sundhedsvidenskabelig uddannelse.

 • du har gennemført og bestået, hvad der svarer til samtlige elementer på 1. studieår af den uddannelse, du ønsker overflytning til. 

 • du har tungtvejende personlige grunde, som skal kunne dokumenteres. 

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt på forhånd at få vurderet, om du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din ansøgning om overflytning skal være uddybet og vedlagt dokumentation for de forhold, som du henviser til.

Din ansøgning skal bestå af:

 1. oplysninger om, hvilken uddannelse du søger overflytning fra og til.

 2. attesteret dokumentation for de beståede elementer på den uddannelse, som du er indskrevet på. Det skal fremgå af dokumentationen, hvor mange eksamensforsøg du har brugt på dine eksaminer, og datoerne for eksamensforsøgene skal fremgå. Dokumentationen skal være stemplet og underskrevet af din nuværende uddannelsesinstitution.

 3. kursus- og eksamensbeskrivelser for alle beståede kurser og eksaminer på uddannelse, som du aktuelt er indskrevet på.

 4. en redegørelse for dine tungtvejende personlige grunde til, at du søger om overflytning. 

 5. dokumentation for dine personlige grunde til, at du ønsker overflytning. Fx dokumentation for din egen eller dit barns sygdom, som kræver behandling ved et hospital i hovedstadsområdet.

Din ansøgning vil ikke blive taget i betragtning, hvis du ikke har vedlagt samtlige af de nævnte dokumenter.

 

 

 

 

 

 

Studieskift

Du skal søge om studieskift, hvis du studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du ønsker studieskift til.

 

OBS! Nye frister fra 2023

Ansøgningsportal åbner
Ansøgningsfrist: Med studiestart:
16. januar 15. marts kl. 12 1. september

 

Du skal søge om studieskift via en ansøgningsportal. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til en ansøgningsfrist.

Sådan bruger du ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i ansøgningsportalen.

 2. Udfyld din ansøgning.

 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.

 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.

 5. Send din ansøgning.

 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og på ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads.

Svar på din ansøgning

Fakultetet går i gang med at behandle din ansøgning, når ansøgningsfristen er udløbet.

Du får svar på din ansøgning senest

 • 10. juni (ved ansøgning om studiestart 1. september)  
 • 10. december (ved ansøgning om studiestart 1. februar) 

Du er ikke garanteret svar inden svarfristen, hvis der mangler dokumentation eller anden information til din ansøgning.

Hvis der mangler informationer til din ansøgning, bliver du kontaktet.

Du modtager svar på din ansøgning gennem ansøgningsportalen. Hold øje med din e-mail, hvor du får besked, når svaret er klar i ansøgningsportalen.

BEMÆRK: Du har fem dage til at sige ja tak til studiepladsen, fra du modtager svaret. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med din e-mail.

Klage over afgørelsen?

I et afslagsbrev vil der altid være en klagevejledning, der beskriver, hvad du kan klage over og hvornår.

Mener du, der er grund til at klage over afgørelsen, kan du klage via nedenstående link.

 

 

 

Du kan søge om studieskift, hvis

 • du er fuldtidsstuderende på en kandidatuddannelse på et dansk universitet

 • du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på (jævnfør dens gældende studieordning)

 • der er ledige pladser

 • du opfylder de specifikke adgangskrav.

Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet om optagelse via optagelse.dk.

 

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om studieskift inden for første studieår.