Faglig profil og job

Jobmuligheder

Kandidatuddannelsen i teologi giver ret til titlen cand.theol. (på engelsk Master of Theology).

En cand.theol. kan efter at have fulgt pastoralseminariets undervisning søge præsteembede i Den Danske Folkekirke. Uddannelsen kvalificerer ligeledes til ph.d.-uddannelse.

Gennem de senere år har en stigende række kandidater fra Det Teologiske Fakultet bevæget sig ind i brancher som medier og kommunikation, humanitært eller kirkeligt forenings- og organisationsarbejde, forlag og human ressources. Det private erhvervsliv efterspørger kandidater med brede akademiske kompetencer og meget tyder på, at teologerne som "sande generalister" i fremtiden kommer til at stå centralt i denne sammenhæng.

Faglig profil

Gennem teologistudiet erhverver den studerende sig en række kompetencer, dels kompetencer, som knytter sig specifikt til det teologiske fagområde, dels kompetencer af generel akademisk art.

Specifikke kompetencer

Den studerende, som har fuldført kandidatuddannelsen i teologi, er i besiddelse af en dybtgående indsigt i kristendommen, i dens historiske og nutidige skikkelse.

Gennem uddannelsen opnår den studerende fortrolighed med de teologiske fags traditioner og videnskabelige forudsætninger. Den studerende erhverver almen og specialiseret viden og lærer at beherske arbejdsredskaber og fortolkningsmetoder inden for de teologiske discipliner og fagområder: Det gamle og nye testamentes eksegese, kirke- og teologihistorie, dogmatik med økumenisk teologi samt etik og Religionsfilosofi.

Generelle kompetencer

Som kandidat i teologi opnår du omfattende erfaring med at analysere og fortolke tekster selvstændigt, kritisk og metodisk samt med at diskutere og vurdere synspunkter. Du bliver ligeledes i stand til at foretage avanceret informationssøgning, at udvælge relevant materiale og at beherske store stofmængder. Du lærer på egen hånd at identificere, opnå overblik over og undersøge komplekse problemstillinger samt at planlægge og gennemføre projekter på begrænset tid. Gennem uddannelsen optrænes din evne til enkel og problembevidst fremlæggelse og formidling af et sagligt indhold.