Beskrivelse af de enkelte moduler/fagelementer

Socialpsykologi (Social Psychology)

(20 ECTS)

Socialpsykologien udforsker individets sociale funktionsmåde i sin helhed. Fagområdet dækker en psykologisk tilgang, der tager udgangspunkt i individet, og som ser på dets sociale indgåen i og påvirkning af samfundet, og en samfundsorienteret tilgang, der undersøger individualiseringsprocesser og sociale relationer set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Fagelementets centrale emner:

 • Psykologiske og individuelle funktionsmåders sociale formning.
 • Sociale og samfundsmæssige strukturers indflydelse på individer, grupper og institutioners funktionsmåder.
 • Betydningen af attituder, holdninger og normer for social handling.
 • Individualisering og identitetsudvikling.
 • Social integration og social deltagelse i sociale institutioner.
 • Grupper og sociale relationer som bindeled mellem det enkelte individ og samfundet.
 • Forholdet mellem samfundsmæssig deltagelse og personlig udvikling.
 • Udviklingen af personlig kompetence og sociale spilleregler gennem individuel aktivitet og gruppetilhør.

Den studerende skal kunne:

 • Redegøre sammenhængende for udvalgte socialpsykologiske begreber, teorier og empiri, der er særligt relevante til at belyse en given problemstilling.
 • Påpege centrale ligheder og forskelle mellem behandlede begreber, teorier og empirien.
 • Redegøre for årsager til og virkninger af disse forskelle og ligheder.
 • Redegøre for styrker og svagheder ved de behandlede begreber, teorier og empirien i forhold til at belyse bestemte socialpsykologiske temaer og problemstillinger.
 • Indsamle data efter et givent design.
 • Udforme enkle forskningsspørgsmål og operationalisere variable i forhold hertil.
 • Udarbejde en øvelsesrapport, hvori data præsenteres.
 • Identificere og redegøre for styrker og svagheder ved de indsamlede data.
 • Fremdrage hvorledes de indsamlede data belyser bestemte socialpsykologiske begreber og teorier.
 • Herudover vil der i sammenhæng med fagets seminarundervisning blive introduceret til grundlæggende studieteknikker.

Pensum

1800 siders obligatorisk litteratur.


Videnskabsteori og psykologiens historie (Philosophy of Science and the history of psychology)

(5 ECTS)

Videnskabsteori og psykologiens historie beskæftiger sig med introduktion til almene begreber og problemstillinger i tilknytning til psykologisk videnskab og dens historiske udvikling.

Fagelementets centrale emner:

 • Data og empiri, operationalisering, sandhed og objektivitet
 • Induktion, deduktion, hypotese, teori
 • Psykologi som naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanistisk videnskab
 • Grundlæggende historiske dikotomier og kerneproblemstillinger i psykologien og dens udvikling: Rationalisme-empirisme, det psykofysiske problem, medfødthed versus ikke-medfødthed, udviklingsbegreber og subjektmodeller.

Den studerende skal kunne:

 • Identificere og afgrænse grundlæggende videnskabsteoretiske begreber omkring empiri, teori og metode.
 • Identificere og skelne imellem naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistisk videnskabelige tilgange til psykologiske fænomener og temaer.
 • Identificere klassiske problemstillinger i psykologien og dens historiske udvikling.

Pensum

500 siders obligatorisk litteratur.


Statistik 1 (Statistics 1)

(5 ECTS)

Statistik 1 introducerer statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata f.eks. i form af spørgeskemasvar og psykologiske testresultater.

Fagelementets centrale emner:

 • Deskriptiv statistik, dvs. måder at opsummere og repræsentere større mængder af observationer både talmæssigt og i form af figurer
 • Elementær statistisk inferens, dvs. drage konklusioner om ukendte størrelser, parametre, knyttet til populationen.
 • Introduktion til statistik-program, fx SPSS.

Den studerende skal kunne:

 • Foretage simple statistiske undersøgelser. Fortolke resultaterne og oversætte statistiske konklusioner til lægmandssprog.
 • Redegøre for videnskabelige artiklers statistiske resultater og kunne forholde sig analyserende til valg af metoder.

Pensum

200 siders obligatorisk litteratur.


Personlighedspsykologi (Personality Psychology)

(20 ECTS)

Personlighedspsykologien udforsker individers psykiske funktionsmåde som en helhed. Denne funktionsmåde anskues som en på én gang alment menneskelig, kulturspecifik og særlig individuel proces og ses i lyset af den livsførelse og det livsforløb, personen udfolder i forskellige sociale sammenhænge.

Fagelementets centrale emner:

 • Personlighedens struktur og dynamik.
 • Personlighedens helhedsmæssige integration og udvikling.
 • Forholdet mellem personlighedsmæssig kontinuitet, stabilitet og forandring.
 • Den personlige håndtering af udfordringer, belastninger, forandringer og uvished.
 • Udviklingen af personlige handlekompetencer og selvforståelse.
 • Individuelle forskelle i personlig funktionsmåde og udvikling, dvs. personlighedens individuelle særpræg, individualitet og singularitet.
 • Personlige træk, motiver, mål, projekter, o.l.
 • Selvet og den personlige identitet, samvittighed og moral.

Den studerende skal kunne:

 • Redegøre sammenhængende for udvalgte personlighedspsykologiske begreber, teorier og empiri, der er særligt relevante til at belyse en given problemstilling.
 • Påpege centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri.
 • Redegøre for årsager til og virkninger af disse forskelle og ligheder.
 • Redegøre for styrker og svagheder ved de behandlede personlighedspsykologiske begreber og teoriers empiriske grundlag i forhold til at belyse bestemte personlighedspsykologiske emner og problemstillinger.
 • Indsamle data efter et givet design.
 • Identificere og fremdrage væsentlige personlighedspsykologiske emner i disse data.
 • Identificere og redegøre for styrker og svagheder ved de indsamlede data.
 • Fremdrage hvorledes de indsamlede data belyser bestemte personlighedspsykologiske begreber og teorier.

Herudover vil der i sammenhæng med fagets seminarundervisning blive introduceret til grundlæggende studieteknikker.

Pensum

1800 siders obligatorisk litteratur.


Biologisk psykologi og neuropsykologi (Biological Psychology and Neuropsychology)

(5 ECTS)

Biologisk psykologi og neuropsykologi omfatter såvel den normale som den sygdoms- og skadesramte anatomi, fysiologi og neurokemi.

Fagelementets centrale emner:

 • Basal genetik og genetiske faktorer i udviklingen af såvel normale som patologiske processer inden for de neurobiologiske, psykiatriske og neurologiske områder.
 • Nervesystemets prænatale- (embryologi) som postnatale udvikling.
 • Psykopatologi (psykiatri) og neuropatologi (neurologi) belyst i biologisk og neurobiologisk perspektiv, herunder psyko- og neurofarmakologi.
 • Det organiske (primært neurale) substrat for kognitive processer.
 • Nervesystemets funktioner.

Den studerende skal kunne:

 • Identificere og redegøre for begreber, metoder og empiriske resultater inden for den biologiske psykologi og neuropsykologien.

Pensum

350 siders obligatorisk litteratur.


Statistik 2 (Statistics 2)

(5 ECTS)

Statistik 2 omhandler statistisk analyse af psykologiske data. Faget beskæftiger sig med statistiske procedurer anvendt i analysen af kvantitative forskningsdata f.eks. i form af spørgeskemasvar og psykologiske testresultater.

Fagelementets centrale emner:

 • Videregående statistisk inferens, dvs. drage konklusioner om ukendte størrelser, parametre, knyttet til populationen.
 • Brug af statistik-program, fx SPSS.

Den studerende skal kunne:

 • Foretage statistiske undersøgelser. Herunder omformulere faglige problemer til statistiske problemer. Vælge hensigtsmæssige statistiske metoder til at løse problemet. Fortolke resultaterne og oversætte statistiske konklusioner tillægmandssprog.
 • Redegøre for videnskabelige artikler, der delvist er baseret på en statistisk undersøgelse og forholde sig analyserende til valg af metoder samt de konklusioner, der drages på baggrund af det statistiske materiale.
 • Kritisk vurdere udsagn som helt eller delvist bygger på statistik.

Pensum

200 siders obligatorisk litteratur.


Kognitionspsykologi (Cognitive Psychology)

(20 ECTS)

Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og erkendelsesmæssige processer samt kognitive problemstillinger og fænomener, der behandles af psykologiens øvrige hovedområder, primært udviklingspsykologi, personlighedspsykologi og socialpsykologi.

Fagelementets centrale emner:

 • Eksperimentalpsykologiske og neurovidenskabelige forskningsmetoder
 • Adfærdsindlæring og handlingskontrol
 • Sansning, perception og opmærksomhed
 • Hukommelse og vidensrepræsentation
 • Sproganvendelse
 • Tænkning, problemløsnings- og beslutningsprocesser.
 • Emotioner og social kognition
 • Relationen mellem kognitive og neurale processer

Den studerende skal kunne:

 • Indsamle data efter et givet design
 • Identificere og fremdrage væsentlige emner i disse data
 • Identificere og redegøre for styrker og svagheder ved de indsamlede data
 • Fremdrage det væsentlige ved de indsamlede data i forhold til udvalgte, relevante kognitionspsykologiske begreber og teorier.
 • Redegøre sammenhængende og afgrænset for udvalgte kognitionspsykologiske begreber, teorier og empiri.
 • Påpege centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empirien.
 • Redegøre for det empiriske grundlag for fagets begreber og teorier.
 • Udvælge og vægte teorier, begreber og empiri inden for et givet område af kognitionspsykologien.
 • Redegøre for styrker og svagheder ved de behandlede begreber, teorier og empirien i forhold til belysning af kognitionspsykologiske problemstillinger.

Pensum

1800 siders obligatorisk litteratur. Heraf udgør 300 sider et antal eksamensartikler, hvorfra den studerende trækker 1 artikel som spørgsmål til eksamen. En liste over eksamensartiklerne offentliggøres 1 måned før eksamensperiodens start.


Pædagogisk psykologi (Educational Psychology)

(10 ECTS)

Den pædagogiske psykologi udforsker de psykiske aspekter ved pædagogiske processer og praksisformer.

Fagelementets centrale emner:

 • Lærings- og dannelsesprocesser for mennesker i alle aldersgrupper.
 • Centrale psykiske aspekter ved pædagogiske processer og praksisformer.
 • Pædagogisk psykologiske metoder, udrednings- og interventionsformer ud fra både kvalitativ og kvantitativ metodologi.
 • Interventionsformernes institutionelle, kulturelle og samfundsmæssige organisering og udvikling.
 • De konkrete praksisfelter, praksisformer og traditioner i den pædagogiske psykologi.
 • Empiriske undersøgelser og forskningstraditioner i relation til pædagogisk psykologisk teori og interventionsformer.

Den studerende skal kunne:

 • Udvælge og redegøre for pædagogisk-psykologiske teorier og metoder, som er relevante for en given interventionsproblematik.
 • Sammenligne disse teorier og metoder og begrunde deres styrker og svagheder i forhold til den givne interventionsproblematik.
 • Anvende disse teorier og metoder i analysen af den givne interventionsproblematik.

Pensum

1000 siders obligatorisk litteratur.


Udviklingspsykologi (Developmental Psychology)

(20 ECTS)

Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes individet udvikler sig som person og som kulturmedlem gennem barne- og ungdomsårene. Udviklingspsykologien betoner, at individet på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling, en udvikling som medlem af en bestemt kultur og en udvikling som en person med et unikt særpræg.

Fagelementets centrale emner:

 • Individets generelle menneskelige udvikling, dets udvikling som medlem af en bestemt kultur og dets udvikling som person med et unikt særpræg.
 • Forholdet mellem kontinuitet og forandring i menneskets udvikling.
 • Forholdet mellem barnets og den unges perspektiv på eget liv og de voksnes perspektiver på barnets og den unges liv samt disse perspektivers indlejring i de aktuelle samfundsmæssige betydningsstrukturer.
 • Barnet og den unges sociale, kognitive og emotionelle udvikling som deltager i en flerhed af sociale kontekster.

Den studerende skal kunne:

 • Anvende en eller flere undersøgelsesmetoder til at udforske en problemstilling, samt analysere metodernes fordele og begrænsninger i forhold til at kunne belyse problemstillingen.
 • Analysere resultaterne af egne undersøgelser i forhold til faglitteraturen og perspektivere dem i forhold til den problemstilling, de adresserer.
 • Redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske teorier, begreber og empiriske undersøgelser i forhold til problemstillingen.
 • Redegøre for udviklingsbetingelser og udviklingsopgaver, der er betydningsfulde for børn og/eller unge i forhold til problemstillingen.

Pensum

1500 siders obligatorisk og 300 siders selvvalgt litteratur.


Arbejds- og organisationspsykologi (Work and Organizational Psychology)

(10 ECTS)

Arbejds- og organisationspsykologien udforsker menneskelig adfærd, samspil og oplevelser på arbejdspladsen og mere bredt i organisationssammenhænge.

Fagelementets centrale emner:

Forhold vedrørende den enkelte medarbejder såsom selektion, motivation, præstation, stress, og udvikling.

 • Arbejdets organisering og arbejdsopgaver.
 • Relationer på arbejdspladsen: Dyadiske samspil, teamforhold og ledelse.
 • Organisationer, deres struktur, kultur, dynamik og udvikling.

Den studerende skal kunne:

 • Redegøre sammenhængende og afgrænset for udvalgte arbejds- og organisationspsykologiske begreber, teorier og empiri.
 • Påpege centrale ligheder og forskelle mellem de behandlede begreber, teorier og empiri.
 • Udvælge teorier, begreber og empiri der er relevante til at belyse en given problemstilling.
 • Forklare årsager og virkninger i arbejdslivs- og organisatoriske problemstillinger,
 • Relatere relevante arbejds- og organisationspsykologiske interventioner og forebyggende foranstaltninger til beskrevne problemstillinger.
 • Begrunde styrker og svagheder ved arbejds- og organisationspsykologiske interventioner og forebyggende foranstaltninger.

Pensum

1000 siders obligatorisk litteratur.


Klinisk Psykologi (Clinical Psychology)

(15 ECTS)

Den kliniske psykologi beskæftiger sig med problemstillinger vedrørende udvikling, udredning, intervention samt evaluering af intervention over for psykiske lidelser, herunder sundheds - og kulturpsykologiske problemstillinger.

Fagelementets centrale emner:

 • Psykologiske teorier og modeller vedrørende psykiske lidelser, som spænder fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi.
 • Den kliniske psykologis videnskabsteori.
 • Forskningsresultater vedrørende psykopatologi og intervention som grundlag for klinisk praksis.
 • Klinisk udredning af psykopatologiske tilstande ved brug af kliniske screeningsredskaber, interview og test.
 • Interventionsmetoder til forebyggelse og behandling af psykisk lidelse inden for den kliniske psykologis arbejdsfelter.
 • Klinisk psykologis arbejde med kulturelle og sundhedspsykologiske problemstillinger.
 • Den kliniske psykologi i forhold til tilgrænsende fagområder som f.eks. det psykiatriske og sociale område.

Den studerende skal kunne:

 • Beskrive centrale elementer ved kliniske teorier, begreber og empiri.
 • Identificere grundlæggende træk ved den klinisk psykologiske arbejdsmåde i forhold til beskrevne problemstillinger.
 • Redegøre for centrale aspekter ved klinisk psykologisk praksis og deres videnskabelige forudsætninger.
 • Redegøre for en klinisk psykologisk problemstilling på baggrund af kendskab til teorier og empirisk viden indenfor det klinisk psykologiske område.
 • Analysere styrker og svagheder ved de valgte tilgange til problemstillingen ved at sammenligne med andre teorier og metodiske tilgange, samt ved inddragelse af empirisk viden.
 • Identificere grundlæggende træk ved den klinisk psykologiske arbejdsmåde i forhold til beskrevne problemstillinger.

Pensum

1500 siders obligatorisk litteratur.


Forskningsdesign og Videnskabsteori (Scientific design and Philosophy og Science)

(7,5 ECTS)

Design af (forsknings)projekter.

Fagelementets centrale emner:

 • Sammenhængen mellem videnskabsteori og forskning
 • Et projekts faser: problemformulering, disposition, design
 • Operationalisering, empiri, hypoteser, deduction
 • Empiri, teori, fremstillingslogikker
 • Disposition som en proces

Den studerende skal kunne:

 • Redegøre for den eller de videnskabsteoretiske positioner, som kan relateres til et givet (forsknings)projekt
 • Skelne, præcisere og definere de enkelte faser i et (forsknings)projekt.
 • Formulere et (forsknings)projekt og dets faser skriftligt.

Pensum

500 siders obligatorisk litteratur.


Psykiatri (Psychiatry)

(5 ECTS)

Psykiatrien beskæftiger sig med diagnosticerbare psykiatriske lidelser og deres behandling.

Fagelementets centrale emner:

 • Psykiatrisk udredning og behandlingsmetoder.
 • Identifikation af psykiatriske problemstillinger omfattende:
 • De internationale klassifikationssystemers kategoriseringer og differentialdiagnostik.
 • Udbredelse af psykiske sygdomme, epidemiologiske begreber som prævalens og incidens.
 • Empirisk viden om psykisk sygdom og behandlingseffekt.
 • Sociale og kulturelle forholds indflydelse på psykisk sygdom.
 • Forebyggelse af psykisk sygdom.

Den studerende skal kunne:

 • Identificere grundlæggende træk ved den psykiatriske arbejdsmåde i forhold til en konkret praksis.
 • Beskrive og analysere centrale elementer ved psykiatriens diagnostik og behandling

Pensum

600 siders obligatorisk litteratur.


Valgfag (Elective course)

(5 + 5 ECTS eller 10 ECTS, niveau afhænger af det konkrete fagudbud)

Målet med fagelementerne er at muliggøre udbygning eller perspektivering af det psykologfaglige genstandsområde gennem teoretisk eller empirisk arbejde med emneområder inden for eller relateret til psykologien. Valgfag kan tages på Institut for Psykologi eller på andre uddannelser. De specifikke målbeskrivelser for de enkelte Valgfag, der udbydes på Psykologi, vil fremgå af de løbende publicerede undervisningsplaner for semestrene. Målbeskrivelser for fag udbudt ved andre institutter fremgår af de pågældende uddannelsers studieordning/undervisningsplaner.

Forskningsaktiviteter kan tages som valgfag – forhåndsgodkendelse skal søges hos Studienævnet for Psykologi (5 ECTS eller 10 ECTS)

Valgfag udbydes også som sommerkurser

Pensum

Afhænger af det konkrete fagudbud


Lovgivning og etik (Legislation and Ethics)

(5 ECTS)

Fagets kerneområder er det juridiske grundlag for psykologisk praksis på den ene side og områdets etiske grundlag på den anden side.

Fagelementets centrale emner:

 • Juridiske, forvaltningsmæssige og etiske forhold i relation til psykologiske praksisfelter.
 • Psykologers formelle og lovfæstede rettigheder og pligter.
 • Grundlæggende etiske teorier og problemstillinger.

Den studerende skal kunne:

 • Redegøre for forvaltningsforhold, juridiske samt etiske forhold af betydning for det psykologiske arbejdsfelt.
 • Identificere og redegøre for arbejdsrelationer med samarbejdspartnere i den offentlige og private sektor, hvortil der er knyttet juridisk praksis og/eller etiske problemstillinger.
 • Identificere og redegøre for etiske og juridiske problemstillinger, der er forbundet med det psykologisk professionelle virke.

Pensum

500 siders obligatorisk litteratur.


Bachelorprojektet (Bachelor Thesis)

(20 ECTS)

Bachelorprojektet består af en beskrivelse, analyse og diskussion af en selvvalgt afgrænset faglig problemstilling. Bachelorprojektet behandler et psykologisk fænomen fra et eller (tværgående) flere af områderne personlighedspsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi og kognitionspsykologi.

Den studerende skal kunne:

 • Afgrænse et emneområde og formulere en problemstilling.
 • Gennemføre relevant litteratursøgning.
 • Beskrive og analysere problemstillingens psykologiske fænomen, herunder inddrage relevant teori og empiri fra litteraturen.
 • Redegøre, analysere og diskutere i forhold til den formulerede problemstilling således, at der genereres en argumenteret fremstilling fra problemstilling til konklusion, som besvarer det eller de spørgsmål, problemstillingen omhandler.

Pensum:

1200 siders selvvalgt litteratur.