Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i antropologi.

Vurdering af kvalifikationer

Du kan søge om optagelse hvis du har en uddannelse, der automatisk opfylder adgangskravene eller hvis du har en anden relevant uddannelse. Det har ikke betydning hvilket universitet du kommer fra.

I vurderingen af adgangsgrundlaget lægges udelukkende vægt på ansøgers bacheloruddannelse. Det betyder, at det ikke er muligt at gennemføre supplerende kurser for at opfylde adgangskrav.

Supplerende fagelementer, som er bestået før den adgangsgivende bacheloruddannelse er afsluttet, kan dog indgå i adgangsgrundlaget. Supplerende aktiviteter, kan være fagelementer taget som enkeltfag eller fagelementer taget som en del af en anden uddannelse. Der kan dog højest indgå 30 ECTS-point af supplerende aktiviteter som del af adgangsgrundlaget.

Forbedrede karakterer kan ikke anvendes

Eventuelle forbedrede karakterer kan ikke anvendes. Det skyldes, at det i Danmark ikke er muligt at forbedre karakterer for allerede beståede kurser på bacheloruddannelsen. Så hvis du har flere karakterer i det samme kursus, anvender vi karakteren fra første gang, du bestod kurset, i beregningen af dit karaktergennemsnit.

Alle ansøgere fra ikke-danske universiteter skal derfor uploade en samlet udskrift med alle eksamensforsøg, dato for eksamensforsøg og tilhørende eksamensresultater. Hvis ansøger ikke kan skaffe en samlet eksamensoversigt fra hjemuniversitetet, kræves i stedet en bekræftelse fra hjemuniversitetet på, at ansøgers transcript ikke indeholder forbedrede eksamenskarakterer.

Der kan endvidere blive foretaget stikprøvekontrol af ansøgers adgangsgrundlag ved hjemuniversitetet. For optagne studerende kan konstatering af snyd med karakterer medføre udmeldelse af uddannelsen ved uberettiget optagelse.

Det er dog tilladt at benytte en karakter, som er opnået på baggrund af klage over den oprindelige karakter. Det skal samtidig fremgå, at der er tale om en forbedret karakter på baggrund af klage. Det gælder dog stadig, at resultatet skal være tilgængelig for fakultetet senest ved ansøgningsfristens udløb. Ellers kan resultatet først indgå i vurderingen i en senere ansøgningsrunde.

Der vil blive foretaget validitetskontrol af udenlandske eksamensresultater i form af stikprøver.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen.

Læs om ansøgning og optagelse.

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser og opfylder sprogkravene, opfylder du alle adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen.

 • Bacheloruddannelsen i antropologi, Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid)
 • Bacheloruddannelse i antropologi, Aarhus Universitet
 • Bachelor uddannelse i europæisk etnologi, København Universitet (under forudsætning af at de udover deres obligatoriske fag have bestået minimum 7,5 ECTS antropologiske fag, som del af uddannelsen.

Se hvilke kandidater på KU, din bachelor er forhåndsgodkendt til at give adgang til

 

 

 

Har du en anden uddannelse, skal du uploade ekstra dokumentation, så optagelsesudvalget kan vurdere, om du opfylder adgangskravene, før vi kan tilbyde dig en studieplads.

Ansøgere med en bacheloruddannelse kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder:

Forudsætninger

 • Den studerende skal have en bacheloruddannelse på samme niveau som bacheloruddannelsen i
  Antropologi fra Københavns Universitet
 • Bacheloruddannelsen skal indeholde minimum 30 ECTS antropologisk relevante kurser, fra en antropologisk bacheloruddannelse eller tilsvarende.
 • Danskkundskaber svarende til dansk på A-niveau på danske gymnasiale uddannelser (dette gælder ikke ansøgere med et udenlandsk ansøgningsgrundlag).
 • Engelskkundskaber svarende til minimum engelsk på B-niveau.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, som efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Der optages ikke ansøgere med et ansøgningsgrundlag, som består af følgende professionsbacheloruddannelser:

 • Diakoni og socialpædagogik
 • Kristendom, kommunikation og kultur
 • Lærer i folkeskolen
 • Natur- og kulturformidling
 • Pædagog
 • Global Nutrition and Health
 • Ernæring og sundhed
 • Sygeplejerske
 • Innovation og entrepreneurship
 • Socialrådgiver
 • Offentlig Administration
 • Design og business
 • TV- og medietilrettelæggelse

Listen er ikke udtømmende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en del af din ansøgning skal du uploade dokumentation for, at du opfylder de gældende sprogkrav, når du søger om optagelse.

Du skal dokumentere, at du opfylder både det danske og engelske sprogkrav senest på datoen, hvor der er frist for at søge om optagelse. Fristen vil ikke blive forlænget. Hvis du ikke uploader gyldig dokumentation for, at du opfylder sprogkravene inden fristen, modtager du afslag på din ansøgning.

Hvis du er nødt til at tage en sprogtest, skal dit testresultat være fakultetet i hænde senest på datoen, hvor der er frist for at søge om optagelse. For at være sikker på, din testresultat er os i hænde inden ansøgningsfristen, er det vigtigt, at du tager prøven i god tid for ansøgningsfristen. For TOEFL, IELTS og Cambridge skal du forvente, at det tager 3-4 uger, fra at du tager testen til resultatet kan være fakultetet i hænde. For Studieprøven i dansk kan der gå længere tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er 59 studiepladser i 2024. Ansøgere med retskravsbachelor optages først og er ikke omfattet af udvælgelse ved adgangsbegrænsning.