Fagelementer

Talevanskeligheder 2

Kurset sætter dig i stand til at planlægge, afvikle og evaluere undervisningsforløb for personer med dysartri, læbe-ganespalte, stammen og løbsk tale. Du opnår desuden kompetence i at vejlede og rådgive både patienter, pårørende og andre faggrupper om håndtering af kommunikationsproblemer og psykosociale følger af talevanskeligheder.

Anvendelsesfaget er en del af den samlede uddannelse i logopædi, der kvalificerer dig til at arbejde som logopæd efter endt uddannelse.

Audiologi 1 og 2

Audiologi 1 og 2 udgør tilsammen et studiemønster i audiologi. En eventuel autorisation som audiolog vil være afhængig af den samlede bacheloruddannelse og kandidatuddannelse, som studiemønsteret i audiologi indgår i.

På kurserne lærer du at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning specielt tilrettelagt for hørehandicappede (herunder døve). Du bliver i stand til at læse og forholde dig kritisk til fagets primærlitteratur, at kunne vurdere argumentation og dokumentation for bl.a. de forskellige årsager, som fører til et hørehandicap, og nye pædagogiske tiltag inden for rehabiliteringen.

Desuden øger studiemønsteret dine forudsætninger for at formidle viden om hørehandicap til andre. Det gælder både til de hørehandicappede selv og deres pårørende, og det gælder andre uddannelses- og faggrupper. 

Audiologi 1: Medicinsk og teknisk audiologi

Anvendelsesfaget, Audiologi 1, drejer sig dels om øret, hørelsen og om de sygdomme, der kan give hørevanskeligheder; dels drejer faget sig om det apparatur, bl.a. audiometre og høreapparater, der indgår i undersøgelse og behandling af hørenedsættelse.

Audiologi 2: Pædagogisk audiologi

Dette anvendelsesfag, Audiologi 2, dækker hørevanskeligheder med hovedvægt på deres afhjælpning.

Læsning 1 og 2 

Læsning 1 og 2 udgør et studiemønster i læsning, stavning og skriftlig fremstilling og giver kompetence i læsevidenskab og læsepædagogik. Det vil sige, at du får grundlæggende indsigt i læse- og staveprocessen og i tilegnelse af og vanskeligheder med læse- og stavefærdigheder.

Studiemønstret kvalificeret dig til at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i skriftsproglige færdigheder, især undervisning af elever (fra førskole til voksne) med skriftsproglige vanskeligheder. Du bliver i stand til at læse videnskabelig primærlitteratur og vurdere argumentation og dokumentation for bl.a. årsager til vanskeligheder og nye undervisningsmetoder- og aktiviteter. Desuden øger studiemønsteret dine forudsætninger for at formidle viden om læsning, stavning og skriftlig fremstilling til andre.

Læsning 1: Skriftsproglige færdigheder

Anvendelsesfaget Læsning 1 dækker skriftsproglige færdigheder, deres tilegnelse og tegn på vanskeligheder med dem. Fokus er på processen fra tidlige forudsætninger for læsning og stavning til videregående læsning; det drejer sig om de væsentligste komponenter og deres udvikling i læse- og staveprocessen, om faktorer af betydning for teksters tilgængelighed, og det omfatter kendetegn i læsning og stavning ved elever med skriftsproglige vanskeligheder, herunder muligheder (inkl. formelle test og uformel observation) for at identificere og afgrænse vanskeligheder af forskellig art.

Læsning 2: Skriftsproglige vanskeligheder

Dette anvendelsesfag dækker skriftsproglige vanskeligheder med hovedvægt på deres årsager og afhjælpning.

Særligt studeret emne

På dette kursus har du mulighed for at videreudvikle din viden og dine færdigheder inden for et eller flere af audiologopædiens anvendelsesfag og dermed tone uddannelsen efter en særlig interesse.

Det er muligt at vælge to kurser à 7,5 ECTS eller et kursus på 15 ECTS.

Audiologopædiske fordybelseskurser A og B

De audiologopædiske fordybelseskurser giver dig mulighed for at fordybe dig i teoretiske såvel som praktiske områder inden for et eller flere af de valgte anvendelsesområder.

Fordybelseskurserne består altid af to kurser à 7,5 ECTS.  Kurserne har enten fokus på klinisk praksis eller på et teoretisk område inden for audiologopædien.

De kliniske kurser uddyber din indsigt og dine færdigheder i at tilrettelægge, gennemføre og vurdere et behandlingsforløb af en eller flere slags tale- eller sproglige vanskeligheder.

Speciale

Alle afslutter uddannelsen med et speciale. I specialeprocessen bliver du i stand til selvstændigt at gennemføre mindre forskningsarbejder inden for et afgrænset område af det audiologopædiske felt. Et speciale vil ofte bestå i udarbejdelse af oversigter over tidligere gennemført empirisk forskning med eller uden et eget empirisk bidrag. Du vil blive vurderet på din evne til at identificere og afgrænse passende forskningsspørgsmål, at vurdere forskningsdesign og -metoder samt at fremlægge resultater i en klar og alment accepteret form.

Desuden forventes det, at du kan diskutere perspektiver for praksis af de fundne resultater. Disse færdigheder vil have oplagt betydning bl.a. ved dokumentation af (effekt af) egen og andres undervisnings- og behandlingspraksis og ved gennemførelse af lokale udviklingsarbejder.