Undervisning og opbygning

Undervisning

Som politstuderende vil du få din daglige gang på universitetets City Campus beliggende centralt i København. Undervisningen består primært af forelæsninger, men til visse fag vil der også være holdundervisning. Kandidatstudiet består for det meste af valgfrie kurser. Dertil kommer minimum to øvelser samt to obligatoriske fag, som dog kun er obligatoriske, såfremt de ikke indgår som del af dit adgangsgrundlag.

Opbygning

Uddannelsen er opdelt i fire moduler:

Obligatorisk fagmodul - 15 ECTS

Hvis ikke din adgangsgivende bacheloruddannelse indeholder, hvad der svarer til fagene Micro III og Macro III , indgår disse to fag som obligatoriske fag på kandidatuddannelsens første semester. Hvis du allerede har taget, hvad der svarer til disse fag på din bachelor, erstattes det obligatoriske modul af valgfrie kurser.

Seminarmodul–15 ECTS

Seminarer er undervisning i mindre hold med stor vægt på skriftlig fremstillig.  Deltagelse i et seminar indebærer udarbejdelse af et skriftligt oplæg, konstruktiv diskussion af andre studerendes oplæg og aktiv deltagelse i undervisningen. Der lægges vægt på, at det skriftlige oplæg (seminaropgaven) udformes klart og sprogligt korrekt.
Emnet for seminaropgaven aftales med underviseren. Du skal i løbet af din kandidatuddannelse skrive 2 seminaropgaver.

Valgfagsmodul – 60 ECTS

Gennem kandidatstudiets valgfag får du mulighed for fordybelse og specialisering i emner og problemstillinger, som du finder særligt interessante.
Økonomiske valgfag er fag udbudt af Økonomisk Institut, alternativt fag inden for økonomisk teori og metode, økonometri og matematik fra andre studier.
Som del af valgfagene kan du tage højst 30 ECTS ikke konstituerede fagelementer (nabofag), som er fag der ligger inden for samfundsvidenskab i bredere forstand.

På kandidatuddannelsen i Økonomi kan tilvælges én særlig linje, finansieringslinjen. Få at opnå specialisering i finansiering, skal du have bestået minimum 45 ECTS F-mærkede fag, dertil minimum en F-mærket øvelse samt skrive et finansieringsorienteret speciale.

Specialemodul - 30 ECTS

Specialet har et omfang på 30 ECTS. Specialet skal placeres på kandidatuddannelsens sidste studieår, når du har bestået mindst 60 ECTS. I kandidatspecialet skal du dokumentere kompetence til at arbejde med videnskabelige teorier og metoder inden for et afgrænset emne, byggende på centrale områder inden for økonomisk teori og dennes anvendelser.
Kandidatspecialet udarbejdes med udgangspunkt i de centrale fag og andre undervisningsaktiviteter (inklusive sådanne der er meriterede fra andre uddannelser), der er indeholdt i bachelor- og kandidatuddannelserne i økonomi. Specialet afsluttes med et mundtligt forsvar.