Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i psykologi.

Vurdering af kvalifikationer

Du kan søge om optagelse hvis du har en uddannelse, der automatisk opfylder adgangskravene eller hvis du har en anden relevant uddannelse. Det har ikke betydning hvilket universitet du kommer fra.

I vurderingen af adgangsgrundlaget lægges udelukkende vægt på ansøgers bacheloruddannelse. Det betyder, at det ikke er muligt at gennemføre supplerende kurser for at opfylde adgangskrav.

Professionsbacheloruddannelser er ikke adgangsgivende.

Forbedrede karakterer kan ikke anvendes

Eventuelle forbedrede karakterer kan ikke anvendes. Det skyldes, at det i Danmark ikke er muligt at forbedre karakterer for allerede beståede kurser på bacheloruddannelsen. Så hvis du har flere karakterer i det samme kursus, anvender vi karakteren fra første gang, du bestod kurset, i beregningen af dit karaktergennemsnit.

Alle ansøgere fra ikke-danske universiteter skal derfor uploade en samlet udskrift med alle eksamensforsøg, dato for eksamensforsøg og tilhørende eksamensresultater. Hvis ansøger ikke kan skaffe en samlet eksamensoversigt fra hjemuniversitetet, kræves i stedet en bekræftelse fra hjemuniversitetet på, at ansøgers transcript ikke indeholder forbedrede eksamenskarakterer.

Der kan endvidere blive foretaget stikprøvekontrol af ansøgers adgangsgrundlag ved hjemuniversitetet. For optagne studerende kan konstatering af snyd med karakterer medføre udmeldelse af uddannelsen ved uberettiget optagelse.

Det er dog tilladt at benytte en karakter, som er opnået på baggrund af klage over den oprindelige karakter. Det skal samtidig fremgå, at der er tale om en forbedret karakter på baggrund af klage. Det gælder dog stadig, at resultatet skal være tilgængelig for fakultetet senest ved ansøgningsfristens udløb. Ellers kan resultatet først indgå i vurderingen i en senere ansøgningsrunde.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen.

Læs om ansøgning og optagelse.

 

 

 

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser og opfylder sprogkravene, opfylder du alle adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen.

 • Bacheloruddannelse i psykologi, Københavns Universitet
  (retskravsbachelor optages altid)
 • Bacheloruddannelse i psykolog, Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelse i psykologi, Aalborg Universitet

 

 

 

 

 

 

 

Har du en anden uddannelse, skal du uploade ekstra dokumentation, så optagelsesudvalget kan vurdere, om du opfylder adgangskravene, før vi kan tilbyde dig en studieplads.

Andre ansøgere fra danske eller udenlandske universiteter kan optages på baggrund af en konkret, individuel, faglig vurdering, såfremt de kan dokumentere en bestået bacheloruddannelse, der i niveau og omfang svarer til en dansk bacheloruddannelsen på 180 ECTS og som minimum lever op til følgende forudsætninger:

Forudsætninger

 • Den adgangsgivende bacheloruddannelse skal indeholde mindst 140 ECTS psykologiske kurser, der dækker samtlige af følgende fagområder:
  • Videnskabsteori og psykologiens historie (mindst 5 ECTS)
  • Socialpsykologi (mindst 10 ECTS)
  • Personlighedspsykologi (mindst 10 ECTS)
  • Kognitionspsykologi (mindst 15 ECTS)
  • Udviklingspsykologi (mindst 15 ECTS)
  • Pædagogisk psykologi (mindst 7,5 ECTS)
  • Arbejds- og organisationspsykologi (mindst 7,5 ECTS)
  • Klinisk psykologi (mindst 10 ECTS)
  • Bachelorprojekt (mindst 15 ECTS)
 • Den adgangsgivende bacheloruddannelsen skal indeholde mindst 15 ECTS kvalitativ og kvantitativ samfundsvidenskabelig metode, hvoraf mindst 7,5 ECTS skal være statistik.
 • Danskkundskaber svarende til dansk på A-niveau på danske gymnasiale uddannelser.
 • Engelskkundskaber svarende til engelsk på B-niveau på danske gymnasiale uddannelser.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, som efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

De eksaminer, der skal indgå som forudsætning for optagelse, kan vurderes forældede i forhold til uddannelsens aktuelle indhold og progressionen mellem bachelor- og kandidatniveau. Studienævnet foretager altid en konkret vurdering af, om ansøgningsgrundlaget er forældet. Ansøges der om optagelse på kandidatuddannelsen med baggrund i eksaminer aflagt for mere end 15 år siden, er det gældende praksis at uddannelsens indhold som udgangspunkt vurderes at være forældet.

Der optages ikke ansøgere med et ansøgningsgrundlag, som består af følgende professionsbacheloruddannelser:

 • Sygeplejerske
 • Lærer
 • Pædagog
 • Diakoni og socialpædagogik
 • Socialrådgiver
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Jordemoder
 • Bioanalytiker
 • Psykomotorisk terapeut
 • Ernæring og sundhed / Global nutrition and health

 

 

 

 

 

 

 

Som en del af din ansøgning skal du uploade dokumentation for, at du opfylder de gældende sprogkrav, når du søger om optagelse.

Hvis du først skal tage en sprogtest for at kunne dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav, skal du uploade dokumentation (kvittering) for, at du er tilmeldt en af de sprogtests, som fakultetet accepterer som gyldig dokumentation. Dette gælder også, hvis du allerede har taget en af de sprogtests, som fakultetet accepterer, men endnu ikke har modtaget resultatet.

Danskkvalifikationer – det danske sprogkrav

Alle skal dokumentere, at de opfylder kravet om danskkvalifikationer svarende til dansk på A-niveau på danske gymnasiale uddannelser for at kunne blive optaget på en af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets uddannelser, der undervises på dansk.

Dette gælder også danske statsborgere med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse og nordiske statsborgere.

Du kan opfylde danskkvalifikationer ved at indsende:

Engelskkvalifikationer – det engelske sprogkrav

Du skal dokumentere engelskkundskaber svarende til B-niveau på danske gymnasiale uddannelser.

Godkendte tests og testscorer er følgende:

 • En bestået IELTS-test (academic) på min. 6,5 point (der er intet krav om minimumsscore i de enkelte kategorier)
 • En internetbaseret TOEFL IBT-test eller TOEFL iBT Home Edition: på min. 83 point (der er intet krav om minimumsscore i de enkelte kategorier) - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gør i den forbindelse opmærksom på, at vi ikke accepterer MyBest Scores. Det er obligatorisk for TOEFL testtagere at vælge Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (institutionskode: 8928) som modtager af deres testresultater.
 • Følgende Cambridge certificates - minimum score 180 (C1-niveau)
  • C1 Advanced (tidligere Cambridge English: Advanced (CAE)
  • C2 Proficiency (tidligere Cambridge English: Proficiency (CPE)
 • International Baccaleurate (IB) som indeholder en af de følgende fag for hvilket minimumskarakteren på 3 for at bestå er opnået:
  • English B, standard level (SL)
  • English A1, A2 eller B, higher level (HL)
  • English A1 eller A2 standard level (SL)
  • English A Literature or English A Language and Literature, higher Level (HL)
  • English A Literature eller English A Language and Literature, standard Level (SL)

Der er en forældelsesfrist på 2 år for både TOEFL og IELTS test, mens certifikater fra Cambridge og IB ikke har nogen forældelsesfrist.

BEMÆRK: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet accepterer IKKE personlige anbefalinger og attestationer af engelskkundskaber fra ansøgers tidligere universiteter, professorer etc. som dokumentation for tilstrækkelige engelskkundskaber.

Undtagelser

Du er undtaget fra at skulle tage en engelsk sprogtest, hvis du

 • uploader dokumentation for at du har taget din gymnasiale uddannelse i Danmark, hvor du har bestået minimum engelsk på B-niveau
 • uploader dokumentation for at du har taget din gymnasiale uddannelse i enten Sverige, Norge, Finland eller Island og dit eksamensbevis indeholder det/de nødvendige fag, som svarer til Engelsk B-niveau på danske gymnasiale uddannelser;
 • uploader dokumentation for at du har taget din gymnasiale uddannelse i enten Australien, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannien eller USA; eller
 • uploader dokumentation for, at du som fuldtidsstuderende har studeret og bestået engelsksprogede akademiske discipliner på universitetsniveau i to år eller mere i enten Australien, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannien eller USA.
 • uploader dokumentation for, at du har læst og bestået din bachelor ved et dansk universitet.

Hvis du har bestået din gymnasiale uddannelse i enten Sverige, Norge, Finland eller Island, skal du uploade en kopi af dit gymnasiebevis på hvilket du har angivet de fag, som fritager dig fra ovenstående engelske sprogkrav. 

Hvis du har taget bestået din gymnasiale uddannelse i enten Danmark, Australien, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannien eller USA, skal du uploade kopi af dit gymnasiebevis. 

Hvis du tager eller har taget din bacheloruddannelse ved et dansk Universitet eller som fuldtidsstuderende har studeret og bestået engelsksprogede akademiske discipliner på universitetsniveau i to år eller mere i enten Australien, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannien eller USA, skal du uploade kopi af din karakterudskrift/dit transcript og, om muligt, dit diplom.

BEMÆRK: Ovennævnte dokumentation skal uploades under det afsnit i ansøgningsskemaet, der omhandler sprogkrav. 

 

 

 

 

 

Der optages kun bachelorer med retskrav på optagelse pr. 1. februar 2024.