Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på informationsstudier

Undervisningen på studiet veksler mellem mange forskellige aktiviteter og undervisningsformer. Noget undervisning har til formål at give dig et teoretisk overblik over et emne. Det kan fx ske som en forelæsning i et auditorium. Anden undervisning lægger op til diskussion på holdet eller i mindre grupper, hvor du også træner din evne til at argumentere.

Ind imellem skal du eller din gruppe fremlægge og præsentere et oplæg, som din underviser og medstuderende giver feedback på. Du lærer herved både at give og modtage konstruktiv kritik som en del af en læringsproces. Du vil også komme til at arbejde praktisk med uddannelsens teorier og metoder i undervisningen. Det kan fx ske i form af cases, workshops eller i instituttets labs. Som en del af undervisningen i kurset ”Problemløsning og design” på 1. semester arbejder de studerende i Make Lab med prototyper og nye formidlingskoncepter.

Du vil endvidere møde forskellige vejledningsformer på studiet, hvor noget foregår i klynger i forbindelse med undervisningen, mens andet foregår individuelt i forbindelse med opgaveskrivning. Dine undervisere er engagerede forskere, som samtidig er specialister i studentercentreret læring. Dvs. de lægger vægt på at tilrettelægge undervisningen, så du engageres i emnet og får lyst til at vide mere.

Tilvalgsmuligheder

Dine tilvalgsfag giver dig mulighed for yderligere at specialisere dig indenfor et givet område. Du kan vælge fag inden for informationsstudier, men du kan også vælge tilvalgsfag på andre uddannelser. Du har endvidere mulighed for at tage i praktik (et projektorienteret forløb)

Mange studerende får gode faglige og sociale oplevelser ud af at tilbringe et semester på et universitet i udlandet

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Bacheloruddannelsen i informationsstudier er en fuldtidsuddannelse. Det vil sige, at du forventes at bruge min. 37 timer om ugen på dit studie.

Meget af din tid på studiet kommer til at gå med at forberede dig på undervisningen - finde litteratur, læse, skrive opgaver, arbejde i grupper, besvare cases, løse opgaver i labs, m.m. En del forberedelsesarbejde vil også kræve, at du kan mødes med din studie- eller læsegruppe udenfor undervisningstiden.

På første semester placeres du i en obligatorisk studiegruppe ved studiestart, og mange bliver i deres studiegruppe igennem hele studiet. I studiegrupperne laver I øvelser eller skriver opgaver sammen - samt støtter hinanden i at læse og forstå pensum. Læs mere om studiestart.

infografikLitteratur og undervisningssprog

Du vil primært blive undervist på dansk, dog kan enkelte kurser bliver undervist af engelsktalende forskere. På specialiseringen i Information og IT vil litteraturen overvejende være på engelsk, på specialiseringen i Arkiver, Biblioteker, og Museer vil litteraturen være på engelsk og dansk.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point.

Bacheloruddannelsen i informationsstudier består af både obligatoriske fag og mulighed for tilvalg, som er kurser du vælger. Hvert fagelement tæller et bestemt antal ECTS-point. Du skal regne med at 30 ECTS svarer til en arbejdsuge på ca. 37 timer. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.