Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på italiensk sprog og kultur

Italiensk sprog og kultur er et fuldtidsstudium, der foregår på et højt fagligt niveau. Størstedelen af undervisningen foregår på mindre hold. Hertil kommer forskellige fællesarrangementer med fagligt indhold (fx film og gæsteforelæsninger). På uddannelsen vil du blandt andet møde tre fælles undervisningsforløb på dit tredje og fjerde semester. Fællesforløbene giver dig mulighed for at møde studerende fra andre af instituttets uddannelser og giver dig indblik i andre fagligheder samt i de sammenfaldende temaer, som findes.

Det anbefales, at du i løbet af uddannelsen tager på studieophold i Italien. Faget samarbejder med en række italienske universiteter om studieophold, og hvert år arrangerer faget en studietur til Italien. Faget formidler endvidere kontakt til sprogskoler i Italien med henblik på kortere ophold i de undervisningsfri perioder.

Læs mere om muligheden for udlandsophold.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Du skal være indstillet på at bruge, hvad der svarer til en fuld arbejdsuge på dit studie: cirka 1/3 af tiden går med undervisning (12-14 timer om ugen), og 2/3 af tiden går med forberedelse, refleksion over det læste, efterbearbejdelse af undervisningsstoffet, informationssøgning og udarbejdelse af skriftlige opgaver eller oplæg til undervisningen. På første semester får du en læsegruppe, så du altid har nogen at forberede dig og snakke om faget med.

infografikLitteratur og undervisningssprog

Når du studerer et sprogfag, går indlæringen af sproget hånd i hånd med arbejdet med kulturens tekster og de teoretisk-analytiske problemstillinger – uanset at modulerne er adskilt i uddannelsen. Cirka halvdelen af tiden bruges til at lære sproget, mens resten drejer sig om studier i italiensk litteratur, historie, kultur og samfundsforhold. 

Propædeutikundervisningen starter på begynderniveau i italiensk og i løbet af studiet vil mere og mere foregå på italiensk, men der vil altid være mulighed for at slå over og få forklaret tingene på dansk. Du skal regne med, at der kan gå en del tid med selve indlæringen af sproget. Du skal også være indstillet på efterhånden at skulle læse længere faglige tekster på italiensk. Det kan specielt i starten kræve en ekstra arbejdsindsats.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeEksamensformer

Der er krav om aktiv undervisningsdeltagelse i de fleste af fagene, hvilket indebærer, at du skal møde velforberedt op til undervisningen og lave et bestemt antal opgaver for efterfølgende at kunne gå til eksamen.

Opbygning

Uddannelsen i italiensk sprog og kultur starter med et introduktionsforløb. Forløbet har fokus på sprogindlæring, sprog som akademisk studium samt karriereperspektivet med en uddannelse i sprog. Du får en fornemmelse af sprogets rolle og betydning i det moderne samfund og hvad du kan bruge en uddannelse i sprog til. Du bliver god til at kommunikere på italiensk og bliver fortrolig med at studere på et universitet.

Uddannelsen er bygget op med det nutidige først og det ældre senere på studiet og bygger på den måde direkte oven på det, du tidligere har arbejdet med på din adgangsgivende uddannelse.

Vær opmærksom på, at undervisningen begynder på et niveau, der svarer til kravene i italiensk på A-niveau ved studentereksamen. Hvis du på anden vis har erhvervet dig disse forudsætninger (f. eks. ved ophold i Italien), kan du indstille dig til en propædeutisk prøve i slutningen af august. Har du ikke disse forudsætninger, må du først følge et intensivt begynderkursus (propædeutisk kursus) i italiensk sprog og kultur. Det begynder 1. februar og varer et halvt år. Det betyder, at du først starter på selve uddannelsen et år efter, du er optaget.

På dit tredje (fjerde hvis du har propædeutik) studieår læser du tilvalg, der tæller 45 ECTS. Tilvalg er kurser, du selv vælger uden for dit centrale fag. På den måde har du mulighed for at kombinere flere interesseområder. Du kan også læse tilvalg i udlandet.

Læs mere om muligheden for udlandsophold.

Propædeutik Propædeutik

Propædeutik A (15 ECTS)

Propædeutik B (15 ECTS)

1. år 1. semester
2. semester

Italiensk sprog og kultur 1: introduktion (15 ECTS)

Sprog 2: grammatik og kommunikation (15 ECTS)

Italiensk sprog og tekst (15 ECTS) 

Kultur 2: Italiens kultur efter 1900 og tekst-, film- og medieanalyse (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Sprog 3: sprog, didaktik og oversættelse (15 ECTS)

Regionernes Italien (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på italiensk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på italiensk (2,5 ECTS)

Kultur 3: Italiens kultur før 1900 (15 ECTS)

Tværfagligt valgfag (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)