Beskrivelse af fagelementer

Kurserne på kandidatuddannelsen i lingvistik afhænger af, hvilken specialisering du vælger.

Obligatoriske moduler uanset specialisering

Sprog og samfund

Kandidaten skal kunne analysere et sociolingvistisk problem på baggrund af en kritisk gennemgang af den eksisterende faglitteratur om emnet. Der gives desuden indføring i basale metoder i sociolingvistiske undersøgelser, fx korpusundersøgelser baseret på en socialt varieret sammensætning af informanter eller interaktionelle dybdeanalyser af udvalgte samtaler.

Speciale

Den studerende erhverver sig tilstrækkelige kundskaber, færdigheder og fagligt overblik til selvstændigt på videnskabeligt tilfredsstillende og tidssvarende niveau og med inddragelse af al relevant faglitteratur at kunne udarbejde en større afhandling inden for et selvvalgt område af indoeuropæistikken eller lingvistikken. Ved valg af didaktisk-formidlende speciale lærer den studerende at formidle et afgrænset emne inden for faget for et bredere publikum eller at udarbejde passende undervisningsmateriale inden for et afgrænset sprog-/kulturhistorisk emne.

Kurser på specialiseringen i funktionel-kognitiv lingvistik

Funktionel-kognitiv lingvistik

Kandidaten skal kunne fremstille et syntaktisk, morfologisk eller leksikalsk område i et specifikt sprog inden for en funktionel-kognitiv og typologisk ramme.

Dansk talesprogs grammatik

Kandidaten skal kunne indsamle og behandle relevante data fra dansk talesprog og beskrive særtræk ved dansk talesprogs grammatik sammenholdt med dansk skriftsprogs grammatik og sat ind i en typologisk ramme med viden om forskellen på tale- og skriftsprog generelt.

Lingvistisk emne

Den studerende lærer at afgrænse og behandle et empirisk eller teoretisk lingvistisk område og fremlægge analysen mundtligt til en specificeret modtagerkategori efter eget valg. Den studerende lærer desuden at give fagligt begrundet respons på et fagligt oplæg under hensyntagen til den valgte modtagerkategori.

Kurser på specialiseringen i indoeuropæisk

Enkeltsprog

Den studerende lærer under anvendelse af relevante håndbøger og anden sekundærlitteratur selvstændigt at oversætte og analysere en given tekst inden for  et eller flere sprog inden for en af følgende sproggrene: baltoslavisk, anatolisk, germansk, italisk, keltisk, armensk, albansk eller tokharisk synkront såvel som diakront. Den studerende lærer desuden selvstændigt at afgrænse, undersøge og på forsvarligt videnskabeligt niveau behandle diakrone/komparative emner inden for den givne sproggren.

Indoeuropæisk emne

Den studerende lærer selvstændigt at afgrænse, diskutere og stille løsningsforslag til emner af fonetisk, (morfo-)fonologisk eller morfologisk art inden for den indoeuropæiske diakron-komparative lingvistik det være sig inden for et af de attesterede indoeuropæiske enkeltsprog/sproggrene, det indoeuropæiske grundsprog eller dettes forstadier.

Indoiransk og græsk sproghistorie

Den studerende lærer at oversætte en given oldgræsk og indoiransk tekst og at analysere den synkront såvel som diakront på et tidssvarende videnskabeligt niveau. Den studerende lærer desuden selvstændigt at afgrænse, undersøge og behandle diakrone/komparative emner inden for oldgræsk og indoiransk på forsvarligt videnskabeligt niveau.

Valgfrie kurser

Projektorienteret forløb

Kandidaten udbygger og anvender de færdigheder i lingvistisk analyse og fremstilling, som er erhvervet i studiets første år, samt tilegner sig færdighed i at yde respons på andres analyser. Kandidaten erhverver praktisk erfaring i at anvende sine lingvistisk faglige og almene akademiske kompetencer i en arbejdssammenhæng.

Eksperimentel fonetik

Kurset tilrettelægges som praktiske øvelser i eksperimentel fonetisk analyse, der vil gøre den studerende i stand til på egen hånd at tilrettelægge og gennemføre eksperimentalfonetiske undersøgelser. Der forudsættes et grundlæggende kendskab til akustisk analyse af tale (som det man kan erhverve sig på bacheloruddannelsen i lingvistik eller andre steder).

Selvvalgt sprog

Den studerende lærer under anvendelse af relevante håndbøger og anden sekundærlitteratur selvstændigt at oversætte og analysere en given tekst inden for en selvvalgt indoeuropæisk sproggren synkront såvel som diakront. Den studerende lærer desuden selvstændigt at afgrænse, undersøge og på forsvarligt videnskabeligt niveau behandle diakrone/komparative emner inden for den valgte sproggren.

Specialiseringssprog

Den studerende erhverver sig tilstrækkelige kundskaber til under anvendelse af håndbøger og anden sekundærlitteratur selvstændigt at kunne oversætte tekster fra det valgte sprog, kommentere dem synkront og sætte dem ind i en historisk-komparativ sammenhæng.

Spontantalens fonetik

Kurset er en kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser og øvelser. Du lærer at tilrettelægge og udføre en fonetisk undersøgelse baseret på spontantalekorpora, arbejde med instrumentalfonetiske metoder anvendt på optagelser af spontantale samt at analysere fonetiske data kvantitativt. Kurset giver en grundlæggende viden om principperne for undersøgelsen af fonetiske processer i spontantale, og hvordan disse adskiller sig fra undersøgelser foretaget i laboratoriet og om fonetiske processer og fænomener der kendetegner spontantale i modsætning til andre typer tale (fx oplæsning og laboratorietale).