Uddannelser der automatisk opfylder adgangskravene

For at kunne søge optagelse på kandidatuddannelsen i økonomi skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Adgangskrav

Du kan se adgangkravene til kandidatuddannelsen i økonomi her

Hvornår skal du søge?

Du kan søge om optagelse to gange om året.

  • Studiestart 1. september
    Ansøgningsfrist: 1. marts (åbent for ansøgning fra 16. januar).
    Svarperiode: 1. marts til 10. juni (svar sendes løbende).

  • Studiestart 1. februar
    Ansøgningsfrist: 15. oktober (åbent for ansøgning fra 2. september).
    Svarperiode: 15. oktober til 10. december (svar sendes løbende).

Det er ansøgers eget ansvar at søge rettidigt og i god tid. Det er kun ansøgninger der bliver sendt inden for fristen der behandles.

Vi anbefaler derfor, at du søger tidligst muligt efter Ansøgningsportalen er åbnet.

Hvis du ikke uploader din ansøgning inden fristen, behandler vi ikke din ansøgning. Du kan dog søge om dispensation fra ansøgningsfristen, hvis der er usædvanlige forhold der har hindret dig i at søge inden fristens udløb. En ansøgning om dispensation skal hurtigst muligt sendes til admissions@samf.ku.dk. Du skal medsende dokumentation for de usædvanlige forhold. Selvom du kan dokumentere usædvanlige forhold, kan fakultetet kun dispensere fra ansøgningsfristen, hvis der fortsat er ledige pladser på det tidspunkt vi modtager din ansøgning. En dispensation betyder at vi behandler din ansøgning.

Husk at tjekke din ansøgning løbende

Efter ansøgningsfristen er det vigtigt, at du regelmæssigt tjekker status på din ansøgning ved at logge på ansøgningsportalen.

Hvis fakultetet beder yderligere dokumentation eller du tilbydes optagelse, vil du have 7 dages frist til at svare. Hvis du ikke svarer inden for fristen, bliver din ansøgning afvist.

Universitetet sender løbende tilbud om optagelse via ansøgningsportalen. Hvis du modtager tilbud om en studieplads, skal du bekræfte, at du ønsker pladsen. Hvis du ikke bekræfter rettidigt inden for 7 dage fra den dato du modtager tilbuddet om optagelse, mister du pladsen.

Vær også opmærksom på, at adviseringsmails fra ansøgningsportalen i visse tilfælde kan opfattes som spam og dermed ryge i dit spamfilter, så fakultetet opfordrer ansøgere til jævnligt at tjekke deres spammappe. Derfor anbefaler vi, at du løbende sørger for at tjekke besked-fanen i Ansøgningsportalen for evt. beskeder - herunder evt. tilbud om optagelse.

Hvordan søger du?

Du skal oprette din ansøgning i Den digitale ansøgningsportal, hvor du også uploader dine bilag. Bemærk, at du maksimalt må oprette tre ansøgninger til uddannelser på KU med samme studiestart. Ansøgninger derudover vil blive annulleret.

Den digitale ansøgningsportal fungerer bedst, når du bruger Firefox som browser. Hold eventuelt brugervejledningen åben, mens du udfylder din ansøgning.

Hvis du har loginproblemer eller andre tekniske udfordringer i forbindelse med at du vil indsende din ansøgning, bedes du kontakte Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på admissions@samf.ku.dk.

I den forbindelse bedes du beskrive problemet i din e-mail samt vedhæfte skærmdumps, som viser det pågældende problem. 

Programfejl på din egen PC og tekniske udfordringer, herunder loginproblemer, i forhold til at indsende en ansøgning, giver ikke i sig selv mulighed for der kan dispenseres fra ansøgningsfristen. Det er kun hvis der opstår systemnedbrud i Den Digitale Ansøgningsportal, at der kan dispenseres fra ansøgningsfristen. I så tilfælde skal du tage et skærmdump som indeholder angivelse af dato og tid og viser fejlen og e-maile dette til admissions@samf.ku.dk.

Den Digitale Ansøgningsportal er et landsækkende system, der omfatter de fleste universiteter i Danmark. Det kan derfor forventes, at der med jævne mellemrum er stor travlhed på serveren især kort tid før deadline. Hvis mange forsøger at komme på systemet på samme tid, kan du risikere at få problemer med at logge på eller fuldføre din ansøgning. Hvis det medfører, at du ikke kan sende din ansøgning inden for fristen, vil din ansøgning ikke blive behandlet, da det ikke er en gyldig grund til ikke at have søgt rettidigt.

Derfor anbefaler vi, at du søger tidligst muligt efter Ansøgningsportalen er åbnet.

Dokumentation til din ansøgning

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation til din ansøgning. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke har den nødvendige dokumentation, skal du i stedet uploade en forklaring om dette. Du kan kun fortsætte ansøgningsproceduren, hvis du uploader information, der hvor du bliver bedt om det.

Vedhæfter du ikke den krævede dokumentation, vil du modtage en rykker via den digitale ansøgningsportal. Det er derfor vigtigt, du jævnligt tjekker ansøgningsportalen. Hvis du ikke uploader den manglende dokumentation inden den angivne frist, vil du få afslag på din ansøgning.

Bilag og dokumentation

Upload af bilag i Ansøgningsportalen

Motiveret ansøgning
- en beskrivelse af din motivation for optagelse på kandidatuddannelsen, og dine mål med uddannelsen (1-2 sider).

Screendump fra Ansøgningsportalen - Søgt uddannelse/kursus

Motiveret ansøgning

Et eksamensbevis, der dokumenterer bestået bacheloruddannelse med dato, eller officiel udskrift af resultater på igangværende uddannelse med datoer.

Screendump fra Ansøgningsportalen - Krav og forudsætninger

'Beståede videregående uddannelser'

eller

'Ikke færdiggjorte videregående uddannelser'


Dokumentation for engelsk på minimum B-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 3,0 uden oprunding.

Screendump fra Ansøgningsportalen - Krav og forudsætninger

Dokumentation af sprogkundskaber

Dokumentation for beståede fag og kurser på tidligere uafsluttet eller gennemført kandidatuddannelse jf. oplysningspligt (se nedenfor).

Screendump fra Ansøgningsportalen - Krav og forudsætninger

Dokumentation for alle beståede uddannelseselementer på tidligere uafsluttede kandidatuddannelser

Oplysningspligt

Hvis du har bestået kurser på en uafsluttet kandidatuddannelse, skal du i følge dansk lovgivning oplyse det i din ansøgning og uploade dokumentation for dine beståede eksamener. Københavns Universitet vurderer, om du skal have merit for dine beståede uddannelsesdele. Du er desuden forpligtet til at oplyse, om du har en afsluttet kandidatuddannelse, hvis du bliver spurgt om dette.

Dataudveksling – nemt at sende dokumentation

Er din bacheloruddannelse fra KU, AU, AAU, SDU, ITU eller RUC, kan du overføre dine data automatisk ved hjælp af funktionen dataudveksling. Se brugervejledningen til ansøgningsportalen.

Husk at kontrollere, at alle eksamensdata bliver overført. Det er dit ansvar at sikre, at Københavns Universitet modtager dokumentationen. Du skal selv uploade dokumentationen, hvis det ikke overføres via dataudvekslingen.

Hvis du selv fremsender dokumentation for bestået bacheloruddannelse (i form af karakterudskrift eller eksamensbevis) kontakter vi det universitet hvor du har gennemført uddannelsen og beder dem verificere det fremsendte.