Adgangskrav – Københavns Universitet

Statskundskab > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i statskundskab.

Vurdering af kvalifikationer

Du kan søge om optagelse med en uddannelse, der opfylder adgangskravene eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet du kommer fra.

I vurderingen af adgangsgrundlaget lægges udelukkende vægt på ansøgers bacheloruddannelse. Det betyder, at det ikke er muligt at gennemføre supplerende kurser for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Dog kan fagelementer, som er bestået før den adgangsgivende bacheloruddannelse er bestået, indgå i adgangsgrundlaget. Det gælder både fagelementer taget som enkeltfag, såvel som fagelementer taget som en del af en anden uddannelse. Dog kan maksimalt 30 ECTS-point af sådanne aktiviteter indgå som del af adgangsgrundlaget.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen.

Læs om ansøgning og optagelse.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen. Om du kan optages på uddannelsen afhænger, af om der er ledige pladser.

 • Bacheloruddannelsen i statskundskab, Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid)
 • Bacheloruddannelsen i statskundskab, Aarhus Universitet
 • Bacheloruddannelsen i statskundskab, Syddansk Universitet

Anden uddannelse 

Har du bestået eller forventer du at bestå en anden bacheloruddannelse end ovenstående, så skal du uploade ekstra dokumentation, da optagelsesudvalget skal have mulighed for at vurdere, hvorvidt du opfylder adgangskravene.
Ansøgere med en bestået eller forventet bestået bacheloruddannelse kan optages, hvis deres bacheloruddannelse er på 180 ECTS og indeholder:

Forudsætninger

 • Den adgangsgivende bacheloruddannelse skal indeholde minimum 90 ECTS politologiske fag, som skal være indførende generelle bachelorkurser, f.eks. offentlig forvaltning, international politik, komparativ politik eller politisk teori.
 • Den adgangsgivende bacheloruddannelse skal indeholde minimum 15 ECTS i kvalitativ og/eller kvantitativ samfundsvidenskabelig metode med fokus på metode som redskab.
 • Danskkundskaber svarende til dansk på A-niveau på danske gymnasiale uddannelser.
 • Engelskkundskaber svarende til engelsk på B-niveau på danske gymnasiale uddannelser

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, som efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Vær venligst opmærksom på, at vi kun accepterer bachelorgrader fra forskningsbaserede universiteter. Dette betyder, at bachelorgrader såsom professionsbachelorer fra University Colleges (Københavns Professionshøjskole, Copenhagen Business Academy etc.) ikke kvalificerer til optagelse, da de ikke lever op til adgangskravene.

Sprogkrav

Danske sprogkrav:

Alle skal opfylde kravet om danskkvalifikationer svarende til dansk på A-niveau på danske gymnasiale uddannelser for at kunne blive optaget på en af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets uddannelser, der undervises på dansk.

Ansøgere skal senest inden studiestarten have dokumenteret, at man har danskkvalifikationer svarende til dansk på A-niveau.

Hvis du er fra Danmark eller et andet nordisk land og dansk, norsk, svensk eller islandsk indgik i din adgangsgivende eksamen eller din gymnasiale uddannelse, skal du ikke tage en danskprøve.

Udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der er omfattet af §§ 2 og 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., skal senest inden studiestarten have bestået Studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

Ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ikke kan indstilles til Studieprøven i dansk, skal senest inden studiestarten have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Anbefalede tests er følgende:

 • Bestå Studieprøven i Dansk.
 • Bestå suppleringskursus i Dansk A.

Engelske sprogkrav

Du skal dokumentere engelskkundskaber svarende til B-niveau på danske gymnasiale uddannelser.

Godkendte tests og testscorer er følgende:

 • En bestået IELTS-test (academic) på min. 6,5 point (der er intet krav om minimumsscore i de enkelte kategorier)
 • En internetbaseret TOEFL IBT-test på min. 83 point (der er intet krav om minimumsscore i de enkelte kategorier)
 • En skriftlig, papirbaserer TOEFL IBT-test på min. 560 point (der er intet krav om minimumsscore i de enkelte kategorier)
 • Certifikat på bestået Cambridge English test: minimum niveau C1, f.eks. CPE
 • International Baccaleurate (IB) som indeholder en af de følgende fag for hvilket minimumskarakteren på 3 for at bestå er opnået:
  • English B, standard level (SL)
  • English A1, A2 eller B, higher level (HL)
  • English A1 eller A2 standard level (SL)
  • English A Literature or English A Language and Literature, higher Level (HL)
  • English A Literature eller English A Language and Literature, standard Level (SL)

Der er en forældelsesfrist på 2 år for både TOEFL og IELTS test, mens certifikater fra Cambridge og IB ikke har nogen forældelsesfrist.

BEMÆRK: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet accepterer IKKE personlige anbefalinger og attestationer af engelskkundskaberfra ansøgers tidligere univeristeter, professorer etc. som dokumentation for tilstrækkelige engelskkunskaber.

Undtagelser

Du er undtaget fra at skulle tage en engelsk sprogtest, hvis du

 • uploader dokumentation for at du har taget din gymnasiale uddannelse i Danmark;
 • uploader dokumentation for at du har taget din gymnasiale uddannelse i enten Sverige, Norge, Finland eller Island og dit eksamensbevis indeholder det/de nødvendige fag, som svarer til Engelsk B-niveau på danske gymnasiale uddannelser;
 • uploader dokumentation for at du har taget din gymnasiale uddannelse i enten Australien, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannien eller USA; eller
 • uploader dokumentation for, at du som fuldtidsstuderende har studeret og bestået engelsksprogede akademiske discipliner på universitetsniveau i to år eller mere i enten Australien, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannien eller USA.
 • uploader dokumentation for, at du har læst og bestået din bachelor ved et dansk universitet.

Hvis du har bestået din gymnasiale uddannelse i enten Sverige, Norge, Finland eller Island, skal du uploade en kopi af dit gymnasiebevis på hvilket du har angivet de fag, som fritager dig fra ovenstående engelske sprogkrav. 

Hvis du har taget bestået din gymnasiale uddannelse i enten Danmark, Australien, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannien eller USA, skal du uploade kopi af dit gymnasiebevis. 

Hvis du tager eller har taget din bacheloruddannelse ved et dansk Universitet eller som fuldtidsstuderende har studeret og bestået engelsksprogede akademiske discipliner på universitetsniveau i to år eller mere i enten Australien, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannien eller USA, skal du uploade kopi af din karakterudskrift/dit transcript og, om muligt, dit diplom.

BEMÆRK: Ovennævnte dokumentation skal uploades under det afsnit i ansøgningsskemaet, der omhandler sprogkrav. 

Hvordan indgiver du dokumentation for sprogkundskaber?

Du skal selv sørge for, at vi får dine testresultater. Vi modtager ikke dokumenter sendt direkte fra testudbyderne.

Ingen test eller resultat?

Hvis du endnu ikke har taget eller bestået en sprogtest, skal du sørge for at have taget testen senest d. 1. september/februar, så du kan fremsende dokumentation for opfyldelse af det engelske sprogkrav senest d. 20. september/februar. Hvis du ikke fremsender dokumentation for, at du opfylder det engelske sprogkrav senest d. 20. september/februar, vil du blive udskrevet igen.

Når du modtager resultatet af den aflagte sprogprøve, skal du fremsende kopi heraf til admissions@samf.ku.dk med angivelse af hvilke(n) uddannelse(r), som du har søgt ind på.

Adgangsbegrænsning

Der er 230 studiepladser pr. 1. september 2019. Ansøgere med retskravsbachelor optages først og er ikke omfattet af udvælgelse ved adgangsbegrænsning.