Adgangskrav

Hvis du har afsluttet eller er i gang med sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i statskundskab.

Vurdering af kvalifikationer

Du kan søge om optagelse hvis du har en uddannelse, der automatisk opfylder adgangskravene eller hvis du har en anden relevant uddannelse. Det har ikke betydning hvilket universitet du kommer fra.

I vurderingen af adgangsgrundlaget lægges udelukkende vægt på ansøgers bacheloruddannelse. Det betyder, at det ikke er muligt at gennemføre supplerende kurser for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Dog kan fagelementer, som er bestået før den adgangsgivende bacheloruddannelse er bestået, indgå i adgangsgrundlaget. Det gælder både fagelementer taget som enkeltfag, såvel som fagelementer taget som en del af en anden uddannelse. Dog kan maksimalt 30 ECTS-point af sådanne aktiviteter indgå som del af adgangsgrundlaget.

Forbedrede karakterer kan ikke anvendes

Eventuelle forbedrede karakterer kan ikke anvendes. Det skyldes, at det i Danmark ikke er muligt at forbedre karakterer for allerede beståede kurser på bacheloruddannelsen. Så hvis du har flere karakterer i det samme kursus, anvender vi karakteren fra første gang, du bestod kurset, i beregningen af dit karaktergennemsnit.

Alle ansøgere fra ikke-danske universiteter skal derfor uploade en samlet udskrift med alle eksamensforsøg, dato for eksamensforsøg og tilhørende eksamensresultater. Hvis ansøger ikke kan skaffe en samlet eksamensoversigt fra hjemuniversitetet, kræves i stedet en bekræftelse fra hjemuniversitetet på, at ansøgers transcript ikke indeholder forbedrede eksamenskarakterer.

Der kan endvidere blive foretaget stikprøvekontrol af ansøgers adgangsgrundlag ved hjemuniversitetet. For optagne studerende kan konstatering af snyd med karakterer medføre udmeldelse af uddannelsen ved uberettiget optagelse.

Det er dog tilladt at benytte en karakter, som er opnået på baggrund af klage over den oprindelige karakter. Det skal samtidig fremgå, at der er tale om en forbedret karakter på baggrund af klage. Det gælder dog stadig, at resultatet skal være tilgængelig for fakultetet senest ved ansøgningsfristens udløb. Ellers kan resultatet først indgå i vurderingen i en senere ansøgningsrunde.

Er du i tvivl om reglerne, eller har du spørgsmål til dine suppleringsmuligheder, kan du kontakte studievejledningen.

Læs om ansøgning og optagelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en del af din ansøgning skal du uploade dokumentation for, at du opfylder de gældende sprogkrav, når du søger om optagelse.

Hvis du først skal tage en sprogtest for at kunne dokumentere, at du opfylder de gældende sprogkrav, skal du uploade dokumentation (kvittering) for, at du er tilmeldt en af de sprogtests, som fakultetet accepterer som gyldig dokumentation. Dette gælder også, hvis du allerede har taget en af de sprogtests, som fakultetet accepterer, men endnu ikke har modtaget resultatet.

Danskkvalifikationer – det danske sprogkrav

Alle skal dokumentere, at de opfylder kravet om danskkvalifikationer svarende til dansk på A-niveau på danske gymnasiale uddannelser for at kunne blive optaget på en af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets uddannelser, der undervises på dansk.

Dette gælder også danske statsborgere med en udenlandsk adgangsgivende uddannelse og nordiske statsborgere.

Du kan opfylde danskkvalifikationer ved at indsende:

Engelskkvalifikationer – det engelske sprogkrav

Du skal dokumentere engelskkundskaber svarende til minimum B-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 3,0 uden oprunding.

Godkendte tests og testscorer er følgende:

 • En bestået IELTS-test (academic) på min. 6,5 point (der er intet krav om minimumsscore i de enkelte kategorier)
 • En internetbaseret TOEFL IBT-test eller TOEFL iBT Home Edition: på min. 83 point (der er intet krav om minimumsscore i de enkelte kategorier) - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gør i den forbindelse opmærksom på, at vi ikke accepterer MyBest Scores. Det er obligatorisk for TOEFL testtagere at vælge Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (institutionskode: 8928) som modtager af deres testresultater.
 • Følgende Cambridge certificates - minimum score 180 (C1-niveau)
  • C1 Advanced (tidligere Cambridge English: Advanced (CAE)
  • C2 Proficiency (tidligere Cambridge English: Proficiency (CPE)

Der er en forældelsesfrist på 2 år for både TOEFL og IELTS test, mens certifikater fra Cambridge ikke har nogen forældelsesfrist.

BEMÆRK: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet accepterer IKKE personlige anbefalinger og attestationer af engelskkundskaber fra ansøgers tidligere universiteter, professorer etc. som dokumentation for tilstrækkelige engelskkundskaber.

Undtagelser

Du er undtaget fra at skulle tage en engelsk sprogtest, hvis du

 • uploader dokumentation for at du har taget din gymnasiale uddannelse i Danmark, hvor du har afsluttet minimum engelsk på B-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 3,0 uden oprunding. Kravet kan også opfyldes med engelsk på A-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding ved adgangskrav for ansøgere med dansk gymnasial uddannelse;
 • uploader dokumentation for at du har taget din gymnasiale uddannelse i enten Sverige, Norge, Finland eller Island og dit eksamensbevis indeholder det/de nødvendige fag og det nødvendige gennemsnit, som svarer til engelsk på minimum B-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 3,0 uden oprunding.
 • uploader dokumentation for at du har taget din gymnasiale uddannelse i enten Australien, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannien eller USA; eller
 • uploader dokumentation for, at du har studeret og bestået din bacheloruddannelse i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannien eller USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er 110 studiepladser pr. 1. februar 2022. Ansøgere med retskravsbachelor optages først og er ikke omfattet af udvælgelse ved adgangsbegrænsning.