Beskrivelse af de enkelte fagelementer

Populærmusik og musikalsk antropologi

Fagelementet består af to parallelle undervisningsforløb, et i musikalsk antropologi og et i populærmusik-studier. Gennem undervisningen opnår du viden om og forståelse af centrale problemfelter og fagtraditioner inden for musiketnologi/musikalsk antropologi og populærmusikstudier. Du bliver skolet i at arbejde metodisk og kritisk med problemstillinger og genstandsfelter inden for musikalsk antropologi og populærmusikstudier.

Musikhistorie og musikhistorisk metode

Det første fagelement giver dig viden om og forståelse af centrale musikhistoriske hovedstrømninger; musikhistories udvikling som fagdisciplin; musikhistorie som praksisform. Du opnår færdigheder i at forstå og formidle indholdet af musikhistoriske tekster; at arbejde med historiske problemstillinger der relaterer til musikalske genstandsfelter; at relatere musik til overordnede musikhistoriske forløb; at arbejde metodisk bevidst med musikhistorisk empiri.

Musikvidenskab, æstetik og kulturteori

Via en kombination af forelæsninger og seminarundervisning opnår du viden om og forståelse af vigtige strømninger i kulturteori, af dels almen, dels mere specifik musikvidenskabelig karakter, samt til humanistiske grundlagsdiskussioner. Du opbygger færdigheder i at analysere problemstillinger i krydsfeltet mellem musikvidenskab, æstetik og kulturteori; identificere og diskutere teoretiske problemstillinger i kulturvidenskaben generelt og i musikvidenskaben specifikt; herunder udmønte teoretiske problemstillinger i analytisk praksis og at indsætte dem i deres faghistoriske sammenhæng.

Musikvidenskabeligt emne med analyse

I parallelle, relaterede hold i analyse og musikhistoriske emner lærer du at udarbejde en problemformulering og gennemføre en afgrænset musikvidenskabelig undersøgelse på basis af et selvvalgt pensum. Du lærer at gøre rede for et musikvidenskabeligt sagsforhold under inddragelse af resultater fra selvstændigt udført analytisk arbejde med den studerede musik. Arbejdet med den studerede musik kan omfatte analyse af noteret musik, transskription og analyse af ikke-noteret musik, reduktion af komplicerede satser og arbejde med computerbaserede analyseteknikker og repræsentationsformer.

Bachelorprojekt

Bacheloruddannelsen afsluttes med et skriftligt projekt på ca. 20-25 sider. Du vælger selv emnet. Med projektet skal du vise, at du kan planlægge og gennemføre større musikvidenskabelige undersøgelser ud fra et gennemtænkt metodisk og teoretisk udgangspunkt. Du skal inddrage relevant musikhistorisk, musikkulturel, musikanalytisk og satsteknisk viden i analysen og fortolkningen af musikvidenskabelige spørgsmål.