Hvorfor læse europæisk etnologi? 

Som etnologistuderende får du indsigt i, hvordan forskellige former for hverdagsliv har udfoldet sig både før og nu; på arbejdspladsen, i familien, i byen, i landbruget, i naturen osv. Du arbejder med kulturteori, kulturanalyse og kvalitative metoder til at udforske hverdagsliv gennem etnografiske interviews, deltagerobservation og via historisk materiale. Det giver specialiseret viden og erfaring med at forstå og formidle kulturel kompleksitet.

Hvad kan jeg blive? 

Med en uddannelse som etnolog kan du arbejde i både det offentlige og private. Du kan fx arbejde som kulturanalytisk konsulent, som forsker og formidler på kulturhistoriske museer og kulturarvsinstitutioner, og som akademisk medarbejder i kulturelle og sociale organisationer eller i offentlig forvaltning indenfor fx sundhed, planlægning, fødevarer eller klima og bæredygtighed.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS point. Bacheloruddannelsen i europæisk etnologi består af fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point.

1. år

1. semester
2. semester

Introduktion til europæisk etnologi og humanistisk videnskabsteori (15 ECTS)

Etnologisk teori og metode 

(15 ECTS)

Hverdagslivets kulturhistorie A (15 ECTS) Hverdagslivets kulturhistorie B med forskningsområde (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Kulturanalyse med forskningsområde

(15 ECTS)

Kulturelle processer i Europa med forskningsområde (30 ECTS)

Etnologisk formidling  (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Bachelorptojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på europæisk etnologi

Der begynder cirka 50 studerende på europæisk etnologi om året. I de fleste kurser undervises hele årgangen sammen. Undervisningen består af forelæsninger, seminarer, ekskursioner, gruppearbejde og holdundervisning med øvelser og aktiv inddragelse af de studerende.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i europæisk etnologi. Du kommer igennem 11 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Som etnolog skaber du din viden om hverdagsliv ved forskellige metoder: gennem interviews, deltagerobservation, tolkning af skriftligt materiale, hverdagslivets genstande og fysiske rum. Det ældre kildemateriale finder du som oftest på arkiver, biblioteker og i museers samlinger. Når det gælder det nutidige materiale, skaber du det gerne gennem etnografisk feltarbejde med mennesker og i deres hverdagspraksis. Det er et kendetegn for etnologien, at den ofte søger at integrere et både nutidigt og historisk perspektiv i én og samme kulturanalyse.

FAQ Karrieremuligheder

 

Gennem uddannelsen lærer du at tilegne dig viden om forskelle i menneskers måder at leve på. Du indarbejder metoder til at strukturere egen læring, arbejde akademisk og systematisk, ligesom du får redskaber til at formidle din viden til forskellige målgrupper. Du opøver din evne til at forklare forskellighederne ved hjælp af de etnologiske fags kulturteorier og særlige arbejdsmetoder. Du får indsigt i, hvordan kultur- og samfundsformer har fået deres særlige karakteristika, og i hvordan dagliglivets små træk kan være udtryk for større kulturhistoriske tendenser. Derved bliver du i stand til at fungere som formidler mellem kulturer.

 

 

 

 

Med en kandidatgrad i Europæisk Etnologi har du mange forskellige jobmuligheder. Du er kvalificeret til at arbejde som kulturanalytisk konsulent inden for både det offentlige og private, som museumsinspektør og museumsformidler på kulturhistoriske museer, og som akademisk medarbejder i kulturelle og sociale organisationer. 

Eksempler på virksomheder hvor etnologer har fået job

 • Social Action
 • Nationalmuseet
 • Socialstyrelsen
 • Rambøll Management Consulting
 • Danske Regioner
 • Enheden for Brugerundersøgelser
 • Region Hovedstaden
 • Arbejdermuseet
 • Carlberg/Christensen Aps
 • ReD Associates
 • KAB

 

 

 

Studieliv

Undervisningen i faget europæisk etnologi foregår på Københavns Universitets Søndre Campus på Amager. På europæisk etnologi er der et åbent og samtidig hyggeligt fagmiljø, hvilket betyder, at du altid kan føle dig velkommen på kontorer og forskningscentre, hvor underviserne og andre ansatte som regel arbejder med døren åben – fysisk, men også mentalt – og er åbne for spørgsmål og andre henvendelser. Udover underviserne finder du også et stort videnscenter med læsepladser, der er til rådighed for de studerende.

På europæisk etnologi er studiemiljøet i fokus, men et godt studiemiljø kommer ikke af sig selv. Som studerende er du del af en helhed, og du har muligheden for at sætte dit præg på omgivelserne ved eksempelvis at engagere dig i råd og udvalg.

Frederikke læser europæisk etnologi. Hør hende fortælle om studiet.

Etnologisk Fagråd

Afdelingens studerende omgås på tværs af årgange i et nært studiemiljø og driver den velfungerende studenterforening Etnologisk Fagråd, hvor alle er velkomne. Etnologisk Fagråd afholder både sociale og faglige arrangementer, blandt andet ekskursioner. De etnologistuderende har også deres egen boldklub, Etnologisk Fodsportslaug af 2012

Som noget unikt på Europæisk Etnologi faciliterer foreningen Etnologisk Mentornetværk rammerne for en god studiegruppe for førsteårsstuderende. Etnologisk Mentornetværk er drevet af frivillige ældre studerende, der fungerer som mentorer, og foreningens formål er blandt andet at forbedre gruppearbejdet på Europæisk Etnologi - både fagligt og socialt. Hver studiegruppe på første semester får tilknyttet en mentor, som følger dem hele semesteret, og som faciliterer samtaler om studieteknik, samarbejde og sociale dynamikker i en læsegruppe. Derved bliver de nye førsteårsstuderende bedst muligt klædt på til gruppearbejdet på studiet.

Fester

På etnologi er der også gamle og stolte traditioner, når det kommer til fester. Festerne er et oplagt forum for de studerende til at interagere på tværs af årgangene. Især julefrokosten, afholdt af de 1. års-studerende, tiltrækker mange studerende og undervisere. Derudover er der også tradition for at starte og slutte undervisningsåret med afholdelse af hhv. en introfest og en sommerfest.

Studiemiljø på tværs af Saxo-Instituttet

Uddannelsen i europæisk etnologi hører hjemme på Saxo-Instituttet, som omfatter uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for fagområderne forhistorisk og klassisk arkæologi, græsk, latin, middelalderfilologi samt historie. Instituttet tilbyder studie- og erhvervsvejledning, forskelligartede studiefaciliteter og et righoldigt videnscenter, der dækker alle de nævnte fagområder, og som dagligt betjener instituttets studerende og forskere. 

Instituttet prioriterer et godt studiemiljø - både mellem undervisere og studerende og de studerende imellem. Studiemiljøet er kendetegnet ved en god og behagelig omgangstone, gensidigt engagement og ønsket om at skabe et imødekommende, videbegærligt og vidensudvekslende sted at være. Har man brug for råd eller vejledning har Saxo-Instituttet en studievejledning.

På Saxo-Instituttet findes, udover videnscentret med læseplader, en række andre faciliteter for de studerende. Fagets og afdelingens studerende omgås på tværs af studier og årgange i et levende og intimt studiemiljø og har fælles café. Der arrangeres med jævne mellemrum faglige seminarer, foredrag og andre arrangementer.

I denne lille film produceret af studerende på Saxo-Instituttet kan du få et indtryk af studiemiljøet i den studenterdrevne Café Helga.

Herudover er der masser af muligheder på fakultetet for både at benytte sig af de andre fags kurser og biblioteker samt at bruge grupperum, læsepladser, trådløst internet, it-lokaler, få en specialeplads eller kurser i, hvordan du kommer fra studiet til dit første job.

Film om studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Se film om, hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning. Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Mød de studerende

I og med at vi er ét hold samlet, så er vi meget tætte. I starten syntes jeg, vi var rigtig gode til at lave mange fælles arrangementer. Vi havde f.eks. en etnologisk julefrokost, som vi havde arrangeret privat, og det var super fedt.

Amanda, studerende på europæisk etnologi, fra KU Studieliv podcasten
Amanda - europæisk etnologi KU podcast

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i europisk etnologi.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse europæisk etnologi, kan du kontakte studievejledningen på Saxo-Instituttet på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - europæisk etnologi

 

De to fag har meget til fælles, men de er også forskellige og har forskellige fagtraditioner. Begge fag beskæftiger sig med kulturformer og deres kontinuitet, forandring og variation samt med de teorier, der gennem kulturhistorien har været formuleret omkring dette felt. Europæisk etnologi lægger vægt på at se kultur og samfund i både kulturhistorisk og nutidigt perspektiv, og særligt hvordan Europas særtræk er betinget af dets plads i verden. De to fag ligger også på hvert sit fakultet.

Med hensyn til de nutidige kulturanalyser deler europæisk etnologi og antropologi metoder: her står feltarbejdsmetoder centralt, men etnologer arbejder også med materiale og metoder, der kan belyse kulturhistoriske fænomener. Etnologer udforsker både nutidige spørgsmål og det historiske hverdagslivs kulturelle og sociale former, og vil ofte integrere det historiske perspektiv i undersøgelser af nutidige forhold.

Etnologi er geografisk fokuseret på Danmark og det øvrige Europa - heraf navnet Europæisk etnologi - mens antropologien traditionelt set har beskæftiget sig med resten af verden. Europæisk etnologi på Københavns Universitet er den eneste uddannelse af sin slags i Danmark. Det er altså ikke muligt at læse noget tilsvarende på andre universiteter i Danmark.

 

 

Europæisk etnologi er et fuldtidsstudium, dvs. du skal bruge lige så lang tid på studiet hver dag, som du skulle bruge, hvis du havde et fuldtidsarbejde. Planen er lagt ud fra, at en gennemsnitlig studerende bruger 37 timer om ugen på sit studie. De timer dækker både undervisning, ekskursioner og museumsbesøg, forberedelse til undervisning, møder i studiegrupper og opgaveskrivning.

Antallet af undervisningstimer er ca. 12 om ugen. Det lyder måske umiddelbart som meget lidt sammenlignet med det timetal, du har været vant til fra eksempelvis gymnasiet. Det skal man dog ikke lade sig snyde af, for timerne på universitetet forudsætter en mere omfattende forberedelse. Denne forberedelse består dels i at læse og forstå de mange tekster, dels i at diskutere teksterne i en læsegruppe sammen med nogle af dine studiekammerater og dels i at forberede oplæg til undervisningen eller skrive opgaver.

 

 

Gruppearbejde er meget vigtigt på etnologistudiet, og fylder en del de første to år. Det kan både være, når du skal diskutere etnologiske problemstillinger eller lave projektarbejde. Dog er der også en del selvstudie, så det er vigtigt at have mod på begge dele. Til nogle kurser vil der være gruppeafleveringer eller gruppeoplæg, der skal afleveres sammen, men eksamen vil man altid kunne gå op til enkeltvis. Med andre ord vil du på studiet selv have indflydelse på, hvor meget selvstudie og hvor meget gruppearbejde du vil have. Men du kan ikke komme fuldstændigt uden om nogen af delene. Dette forbereder dig også godt på arbejdsmarkedet, hvor de færreste arbejder helt alene. Det første semester vil du få gode råd til, hvordan man bruger en studiegruppe bedst muligt.

 

 

Etnologi har et livligt studiemiljø med mange forskellige faglige og sociale foreninger og tilbud, du kan engagere dig i som ny studerende. Her kan bl.a. nævnes Etnologisk Fagråd, Etnologisk mentornetværk og fælles udflugter og aktiviteter på tværs af årgange.

Café Helga er Saxo-Instituttets studenterstyrede studiecafé, hvor du kan få stillet kaffe- og sodavandstørsten. Her kan du komme og sidde og studere, spille Bezzerwizzer med din studiegruppe, eller hvis du bare kunne tænke dig en lille pause mellem forelæsninger. I caféen kan du møde ligesindede studerende, der studerer på en af instituttets fem bacheloruddannelser. Hver fredag i semestret omdanner Café Helga sig til Helga After Dark, hvor Saxo-Instituttets festudvalg sørger for hyggen, musikken og dansegulvet.

 

 

 

 

 

 

 

De første to år på din uddannelse har du obligatoriske kurser på din uddannelse. På dit 3. studieår derimod får du en masse valgfrihed, som du kan bruge på mange forskellige ting. Du kan fx tage på et udlandsophold og tage kurser i Norden, Europa eller resten af verden via de mange udvekslingsaftaler, Københavns Universitet har. Det er en måde at tone sin uddannelse på. Du kan også tone din uddannelse ved at tage et projektorienteret forløb (praktik) i en virksomhed eller organisation, hvor du får mulighed for at afprøve din faglighed i praksis.

At tage tilvalgskurser er en tredje måde, man kan tone sin uddannelse på. Dvs. du kan tage tilvalgskurser på en anden uddannelse. Det kan fx være kurser i museumsstudier eller antropologi. På den måde, kan du supplere din uddannelse med andre kurser, der har fanget din interesse, og rette uddannelsen hen mod lige netop den profil du ønsker.

 

 

På etnologi følger vi hele tiden med i, hvordan arbejdsmarkedet for etnologer ser ud og samarbejder med de kommende arbejdsgivere. Oftest vil man allerede på uddannelsens første år deltage i projekter og feltarbejde, som også involverer eksterne samarbejdspartnere. Kurset ”Etnologisk Formidling” involverer oftest projektsamarbejde med og løsning af formidlingsopgaver for private eller offentlige institutioner som fx museer. Her oplever man, hvad der kræves for at begå sig på en arbejdsplads og i forskellige professionelle sammenhænge, og samtidig får man gode kontakter, der måske senere kan føre til et studiejob.

Der arrangeres jævnligt foredrag med færdige etnologer. De kan fortælle om, hvordan de selv bruger etnologi i deres arbejde, om kravene til nyuddannede på arbejdsmarkedet, og hvad de selv ser på i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. Derudover diskuteres der løbende kompetencer og job- og karrieremuligheder.

 

 

Dine karrieremuligheder efter endt uddannelse afhænger langt hen ad vejen af, hvordan du har tonet din uddannelse undervejs. Herunder eventuelle studiejobs, udlandsophold, projektorienteret forløb (praktik), tilvalg, valg af kandidatuddannelse osv. Det vigtigste er, at man dygtiggør sig inden for sit fag, og afprøver nogle ting undervejs i løbet af uddannelsen for at komme tættere på afklaring. Man kan sige, at man både får fagspecifikke kompetencer og brede humanistiske kompetencer gennem uddannelsen.

Færdiguddannede etnologer får typisk jobs i offentlig administration (kommunal og statslig), på museer og kulturinstitutioner, i organisationer og i private virksomheder med kulturanalyser, undervisning, rådgivning, forskning, formidling og planlægning pga. de fagspecifikke kompetencer. Men man får også nogle brede humanistiske kompetencer, som kan åbne døre inden for andre områder som kommunikation, forlag og presse, personaleforvaltning og så videre.

Uddannelsen peger ikke på én bestemt jobfunktion, men kan føre til mange forskellige jobs. Du får med andre ord et godt fundament på uddannelsen, som du kan bruge i mange forskellige sammenhænge. Det er en spændende, dynamisk karrierevej, som i stor grad afhænger af egen interesse, og hvordan arbejdsmarkedet ser ud, når du er færdiguddannet.

 

 

 

 

Lignende uddannelser