Hvorfor læse religionsvidenskab? 

På religionsvidenskab studeres blandt andet religiøse forestillinger, ritualer og forholdet mellem religiøse institutioner og politisk magt. Du vil komme til at arbejde med religioner fra hele verden på baggrund af religiøse tekster og billeder med udgangspunkt i forskellige metodiske og analytiske tilgange til stoffet.

Hvad kan jeg blive? 

Du kan fx blive ansat som underviser eller som AC-medarbejder i kommuner eller ministerier bl.a. inden for integrations- og kulturområdet. Du kan også arbejde på baggrund af din specifikke viden om religion på museer, i konsulentvirksomheder eller i forbindelse med organisationsarbejde.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab er på 3 ½ år. Den består af 2 ¼ års grundfagsstudier suppleret med ¾ års tilvalgsstudier uden for grundfaget. Hertil kommer ½ års sprogundervisning (propædeutik). Du vælger frit, hvilke tilvalg der skal indgå i bachelorstudiet. 

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. 

1. år

1. semester
2. semester

Religionshistorie (15 ECTS)

Kristendomshistorie (15 ECTS)

Religionssociologi (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Religionsvidenskabelige emnekredse (15 ECTS)

Valgfrit område (15 ECTS)

Propædeutik 1(15 ECTS)

Propædeutik 2 (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Idéhistorie (15 ECTS)

Bachelorprojekt  (15 ECTS)

Valgfrit område med sprogudprøvning (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

4. år

7. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på religionsvidenskab

Undervisningen kombinerer forelæsninger på større hold med seminarer og arbejde i studiegrupper. På grunduddannelsen er der minimum 12 undervisningstimer om ugen alt efter, hvor mange undervisningstilbud du vælger at følge.

Du kommer blandt andet til at arbejde med tekster, billeder, musik, arkitektur, statistik fra hele verden og fra alle tider. Eksempelvis inddrager underviserne materiale fra deres feltarbejde i kurserne. Læs en mere detaljeret beskrivelse af uddannelsens fagelementer.

Der er rig mulighed for at tage et semester i udlandet – fx for at træne dit valgte sprog eller bare for at prøve at studere og leve i udlandet. Læs mere om udlandsophold længere nede på siden.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i religionsvidenskab. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Globaliseringen og dens samfundsmæssige konsekvenser gør viden om forskellige religiøse grupper og deres kulturelle betydning central. Den verdenspolitiske udvikling, transnational migration og nye mediers spredning af alternative tolkninger af hævdvundne traditioner peger på vigtigheden af religionsvidenskabelige kompetencer.

Religionsvidenskab er en kulturvidenskabelig uddannelse, hvor du beskæftiger dig med religioners historiske forandringer, deres rolle i samfundet og den måde, de fremtræder på i nutiden.

FAQ Karrieremuligheder

 

Uddannelsen giver dig kompetencer til at undersøge forskellige religiøse udtryk i deres kulturelle og sociale sammenhæng samt til at analysere, hvorledes mennesker anvender religionernes fortællinger, billeder og rum.

Du får mulighed for at arbejde med materiale fra hele verden og fra alle tider: tekster, billeder, musik, arkitektur, statistik mv. Du lærer at beskrive og analysere hovedtræk af religionernes historie og deres rolle i nutiden, og du bliver i stand til at benytte teorier og metoder, som anvendes i religionsforskningen.

Desuden får du grundlæggende færdigheder i ét fremmed originalsprog (eksempelvis latin, arabisk, græsk, sanskrit, hindi, tyrkisk eller thai). Ud over dine sprogkompetencer og specialviden om religioner får du en række generelle humanistiske kompetencer, blandt andet at arbejde selvstændigt, analytisk og kritisk samt at formidle komplekse problemstillinger.

Forskningen er en del af undervisningen

Fagets undervisere inddrager eget feltarbejde og materiale fra eksempelvis Mellemøsten, Indien og Østeuropa i kurserne. I uddannelsen lægges der også vægt på danske forhold såsom folkekirkens position i samfundet, religiøse minoriteter i Danmark, religiøse forandringer og religion i uddannelsessektoren.

Religionsvidenskabens forskningsfelt er historiske og samtidige religioner. Analyser af det religiøse livs sociale og kulturelle former i både fortid og nutid indgår som centrale emner. Forskerne skaber blandt andet viden om menneskers religiøse forestillinger og ritualer i forskellige kulturer og tider, migration, minoritets- og majoritetsforhold, magt og religionsfilosofiske emner.

 

 

 

 

Mange bachelorer i religionsvidenskab vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver adgang til en række forskellige jobmuligheder inden for det offentlige såvel som det private erhvervsliv.

Som færdiguddannet kandidat fra religionsvidenskab kan du sætte den viden og kompetencer, du har med fra studiet i spil på forskellige måder.

Mød færdiguddannede kandidater - hvad laver de i dag og hvad er deres bedste karriereråd til studerende?

Mange kandidater er ansat som undervisere på gymnasier og professionshøjskoler samt som AC-medarbejdere i kommuner og ministerier, eksempelvis inden for integrations- og kulturområdet. Andre finder beskæftigelse på baggrund af deres specifikke viden om religion på museer, biblioteker og forlag, i konsulentvirksomheder eller i forbindelse med bistands-, forenings- og organisationsarbejde. Flere kandidater får arbejde på baggrund af deres generelle teoretiske og metodiske færdigheder. Det kan være i kommunikations- og HR-afdelinger.

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen i religionsvidenskab hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, også kaldet ToRS, på Det Humanistiske Fakultet. På uddannelsen er der et levende studiemiljø, hvor studerende aktivt tager del i deres eget fagråd, studentertidsskrift, festudvalg og mange andre faglige arrangementer.

På instituttet er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Som studerende kommer du tæt på flere forskellige faglige miljøer og får adgang til faciliteter, der hvor du har undervisning. De fleste fag har omfattende biblioteker, som du skal bruge i forskellige sammenhænge, og derudover vil du kunne indgå i de forskellige sociale traditioner, der er på fagene. Mange studerende ser det som en fordel, at uddannelsen giver dig adgang til disse mange steder og oplevelser, så du i løbet af studiet får fornemmelsen af multikultur i videst mulige udstrækning.

Fagrådet

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for studieledelsen på instituttet. I fagrådet drøftes fx studiemiljøet, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og forbedringer af den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem fælles arrangementer, såsom bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med som en af BARstionens Aktive venner. Baren er også åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop - selvlavet - kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på barens facebookside.

Introugen på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs om hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning, find ud af hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Se Søndre Campus

Undervisningen på religionsvidenskab foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Du har en virkelig bred vifte af muligheder lad mig sige det sådan, når du er færdig. For du kan altid specificere det inden for noget, du synes er spændende også finde en karrierevej derefter.

Mathilde, studerende på religionsvidenskab, fra KU Studieliv podcasten
Mathilde religionsvidenskab

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i religionsvidenskab.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i religionsvidenskab, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet - religionsvidenskab

 

Når man studerer religion, skal man – ud over tilvalget – også vælge et propædeutisk sprogstudium. Propædeutik er et græsk låneord, der betyder forberedende undervisning. Det er således et indledende studium af et sprog, der fx kunne være sanskrit, oldgræsk, vestgrønlandsk, portugisisk, kinesisk, hebraisk, italiensk eller serbokroatisk. Sproget må ikke være engelsk, tysk, fransk, dansk, svensk eller norsk.

Det valgte sprog skal bruges på overbygningen til at arbejde med tekster på originalsprog (altså ikke tekster i oversættelse).

 

 

Efter bacheloruddannelsen i religionsvidenskab kan du læse videre på kandidatuddannelsen i religionsvidenskab. Man har også mulighed for at vælge kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier.

Du kan i høj grad forme din egen studieprofil ved valg af tilvalgsfag, propædeutik og overbygningsuddannelser. Herudover har du udstrakt frihed til at vælge de områder inden for religionsstudiet, der interesserer dig mest i de mange valgfrie områdestudier. Er du fx særligt interesseret i nordisk mytologi eller japansk religion, har du mulighed for at gå i dybden med det pågældende emne på overbygningsuddannelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste studerende arbejder ved siden af studierne for at få privatøkonomien til at hænge sammen. Det kan dog være af stor betydning for dit videre forløb, hvad du vælger at arbejde med. Du skal derfor tænke over, hvad du senere gerne vil beskæftige dig med, og hvor det kunne være godt at få en fod indenfor, fx ministerier, hjælpeorganisationer, museer m.m.

Andet engagement end selve studiet kan have betydning for dit kommende arbejdsliv!

 

 

Mange studerende vil gerne læse en tid i udlandet. Religion har kun få formelle udvekslingsaftaler med andre universiteter, men det betyder ikke, at du ikke kan komme afsted! Mange studerende rejser ud i verden og studerer, og i studievejledningen hjælper vi gerne med gode råd og information herom, når du er startet på religion.

 

 

 

 

 

 

Lignende uddannelser